Версия для печати
Четверг, 14 Апрель 2016 11:54

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ    МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

2. Код за ЄДРПОУ - 01128481

3. Місцезнаходження – 49051, м.Дніпропетровськ, вул. Винокурова, буд.3

4. Міжміський код, телефон та факс - 0562-367060, 0562-353860

5. Електронна поштова адреса - Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - zavodsma.com.ua

7. Вид особливої інформації –  Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

            Наглядовою радою ПАТ "ЗЗМА" (протокол засiдання Наглядової ради вiд 13 квiтня 2016 року № 9) прийнято рiшення про припинення повноваженнь та звiльнення з посади Голови правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" Олещенка Валерiя Iвановича (на пiдставi поданої заяви) за угодою сторiн 14 квiтня 2016 року.

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.

На посадi Голови правлiння перебував 6 рокiв.

Акцiями або часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗЗМА" не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

            Наглядовою радою ПАТ "ЗЗМА" (протокол засiдання Наглядової ради вiд 13 квiтня 2016 року № 9) прийнято рiшення про обрання на посаду Голови правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" Бiлоуса Валерiя Павловича з 15 квiтня 2016 року строком на 3 роки.

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.

За попереднi 5 рокiв обiймав посади: старший iнспектор вiддiлу власної безпеки в ТОВ "МА "ДНIПРОПЕТРОВСЬК", черговий адмiнiстратор в ТОВ "ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА", директор з виробництва в ПАТ "ЗЗМА".

Акцiями або часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗЗМА" не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ІІ. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2. Голова правління

________
(підпис)

__В.І.Олещенко________
(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

                                                   (дата)