Версия для печати
Четверг, 31 Январь 2019 08:35

Повідомлення про виникнення особливої інформації 31.01.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Горобець Юрiй Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

31.01.2019

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49051, мiсто Днiпро, вулиця Винокурова, будинок 3

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01128481

5. Міжміський код та телефон, факс

(0562) 36-70-60 36-70-60

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

31.01.2019

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.zavodsma.com.ua/

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

29.01.2019

30000

22465

133.54

Зміст інформації:

29 сiчня 2019 року - дата прийняття загальними зборами Товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, характеру правочинiв:
прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме:
- правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори), – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);
- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);
- правочини по передачi Товариством третiм особам своїх прав i обов’язкiв по укладених договорах (договори про переведення боргу, про вiдступлення права вимоги), – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);
- правочини з придбання та вiдчуження Товариством цiнних паперiв, - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);
- правочини, направленi на забезпечення участi Товариства у статутних капiталах iнших суб’єктiв господарської дiяльностi, у тому числi здiйснення внескiв до статутних капiталiв iнших господарських товариств, - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);
- iншi правочини, для забезпечення поточної господарської дiяльностi Товариства (в тому числi, але не виключно – договори купiвлi-продажу, поставки, пiдряду, зберiгання, надання послуг та iншi) – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок).
або в еквiвалентах вказаних сум у iнших валютах, за встановленим Нацiональним банком України офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).
Гранична сукупна вартiсть кожного правочину становить 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 22 465 тис. грн.(для розрахунку беруться данi фiнансової звiтностi за 2017 рiк, оскiльки станом на дату прийняття рiшення Загальними зборами вiдсутнi данi щодо рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк).
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 133.54%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 291 441 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 211 456 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 211 456 штук, «проти» прийняття рiшення - 0 штук.