Версия для печати
Четверг, 31 Январь 2019 08:38

Повідомлення про виникнення особливої інформації 31.01.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Горобець Юрiй Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

31.01.2019

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49051, м. Днiпро, вулиця Винокурова, будинок 3

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01128481

5. Міжміський код та телефон, факс

(0562)36-70-60 36-70-60

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

31.01.2019

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.zavodsma.com.ua/

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.01.2019

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Десятерик Олена Олександрiвна

-

0.001716

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Десятерик Олени Олександрiвни у зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.001716%.
У зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя" загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства (Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї - з 25.04.2014р. до 29.01.2019р.
На посаду замiсть члена Ревiзiйної комiсiї, повноваження якого припинено, нiкого не обрано. Орган контролю "Ревiзiйна комiсiя" скасовано.

29.01.2019

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Панкеєва Тетяна Миколаївна

-

0.008921

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Панкеєвої Тетяни Миколаївни у зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.008921%.
У зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя" загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства (членiв Ревiзiйної комiсiї).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї - з 25.04.2014р. до 29.01.2019р.
На посаду замiсть члена Ревiзiйної комiсiї, повноваження якого припинено, нiкого не обрано. Орган контролю "Ревiзiйна комiсiя" скасовано.

29.01.2019

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Ташликова Тетяна Олексiївна

-

0.269351

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Ташликової Тетяни Олексiївни у зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.269351%.
У зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя" загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства (членiв Ревiзiйної комiсiї).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї - з 25.04.2014р. до 29.01.2019р.
На посаду замiсть члена Ревiзiйної комiсiї, повноваження якого припинено, нiкого не обрано. Орган контролю "Ревiзiйна комiсiя" скасовано.

29.01.2019

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Ткач Вiкторiя Сергiївна

-

23.895745

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Ткач Вiкторiї Сергiївни у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту та прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 23.895745%.
У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту та прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк перебування на посадi Голови Наглядової ради - з 25.04.2014р. до 29.01.2019р.

29.01.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Кукута Анатолiй Iванович

-

9.933056

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Кукути Анатолiя Iвановича у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту та прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 9.933056%.
У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту та прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк перебування на посадi члена Наглядової ради - з 25.04.2014р. до 29.01.2019р.

29.01.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Шкiндель Свiтлана Анатолiївна

-

38.726534

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Шкiндель Свiтлани Анатолiївни у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту та прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 38.726534%.
У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту та прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк перебування на посадi члена Наглядової ради - з 25.04.2014 до 29.01.2019р.

29.01.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Калiнiна Iнна Миколаївна

-

0.036027

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Калiнiної Iнни Миколаївни у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту та прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.036027%.
У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту та прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк перебування на посадi члена Наглядової ради - з 25.04.2014р. до 29.01.2019р.

29.01.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Некрасов Анатолiй Васильович

-

0.003431

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Некрасова Анатолiя Васильовича у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту та прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.003431%.
У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту та прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк перебування на посадi члена Наглядової ради - з 25.04.2014р. до 29.01.2019р.

29.01.2019

припинено повноваження

Голова Правлiння

Горобець Юрiй Вiкторович

-

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Правлiння Горобця Юрiя Вiкторовича у зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" та запровадженням органу "Дирекцiї".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
У зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства, скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" та запровадженням органу "Дирекцiї" загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства (Голови та членiв Правлiння).
Строк перебування на посадi Голови Правлiння - з 23.05.2018р. до 29.01.2019р.

29.01.2019

припинено повноваження

Член Правлiння

Тимошков Юрiй Вiкторович

-

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння Тимошкова Юрiя Вiкторовича у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" i запровадженням органу "Дирекцiї".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" i запровадженням органу "Дирекцiї" загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства (Голови та членiв Правлiння).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк перебування на посадi члена Правлiння - з 25.04.2014р. до 29.01.2019р.

29.01.2019

припинено повноваження

Член Правлiння

Журавель Тетяна Петрiвна

-

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння Журавель Тетяни Петрiвни у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" i запровадженням органу "Дирекцiї".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" i запровадженням органу "Дирекцiї" загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства (Голови та членiв Правлiння).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк перебування на посадi члена Правлiння - з 25.04.2014р. до 29.01.2019р.

29.01.2019

припинено повноваження

Член Правлiння

Зоря Людмила Миколаївна

-

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння Зорi Людмили Миколаївни у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" i запровадженням органу "Дирекцiї".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" i запровадженням органу "Дирекцiї" загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства (Голови та членiв Правлiння).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк перебування на посадi члена Правлiння - з 25.04.2014р. до 29.01.2019р.

29.01.2019

припинено повноваження

Член Правлiння

Колесникова Вiра Iванiвна

-

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння Колесникової Вiри Iванiвни у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" i запровадженням органу "Дирекцiї".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" i запровадженням органу "Дирекцiї" загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства (Голови та членiв Правлiння).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк перебування на посадi члена Правлiння - з 25.04.2014р. до 29.01.2019р.

29.01.2019

припинено повноваження

Член Правлiння

Федяшов Василь Олександрович

-

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння Федяшова Василя Олександровича у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" i запровадженням органу "Дирекцiї".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" i запровадженням органу "Дирекцiї" загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства (Голови та членiв Правлiння).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк перебування на посадi члена Правлiння - з 25.04.2014р. до 29.01.2019р.

29.01.2019

припинено повноваження

Член Правлiння

Шаров Володимир Федорович

-

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння Шарова Володимира Федоровича у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" i запровадженням органу "Дирекцiї".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" i запровадженням органу "Дирекцiї" загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства (Голови та членiв Правлiння).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк перебування на посадi члена Правлiння - з 25.04.2014р. до 29.01.2019р.

29.01.2019

припинено повноваження

Член Правлiння

Дегтярьов Олександр Олегович

-

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння Дегтярьова Олександра Олеговича у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" i запровадженням органу "Дирекцiї".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" i запровадженням органу "Дирекцiї" загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства (Голови та членiв Правлiння).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк перебування на посадi члена Правлiння - з 25.04.2014р. до 29.01.2019р.

29.01.2019

припинено повноваження

Член Правлiння

Холодов Антон Андрiйович

-

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння Холодова Антона Андрiйовича у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" i запровадженням органу "Дирекцiї".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно до Статуту, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" i запровадженням органу "Дирекцiї" загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства (Голови та членiв Правлiння).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк перебування на посадi члена Правлiння - з 25.04.2014р. до 29.01.2019р.

29.01.2019

обрано

Член Наглядової ради

Захаров Iгор Станiславович

-

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Захарова Iгора Станiславовича (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"). Члени Наглядової ради обранi в кiлькiсному складi 2 особи згiдно нової редакцiї Статуту, затвердженої рiшенням Загальних зборiв вiд 29.01.2019р.(протокол № 1/2019).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
Члена Наглядової ради обрано до складу Наглядової ради в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та законодавства.
Посадову особу обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Товариства.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнженер з АiРЕО, програмiст, iнженер-програмiст.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Захаров Iгор Станiславович є представником акцiонера Шкiндель Свiтлани Анатолiївни.

29.01.2019

обрано

Член Наглядової ради

Кукута Анатолiй Iванович

-

9.933056

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Кукути Анатолiя Iвановича (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"). Члени Наглядової ради обранi в кiлькiсному складi 2 особи згiдно п. 9.2.2. нової редакцiї Статуту, затвердженої рiшенням Загальних зборiв вiд 29.01.2019р.(протокол № 1/2019).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 9.933056%.
Члена Наглядової ради обрано до складу Наглядової ради в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та законодавства.
Посадову особу обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Товариства.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор з реконструкцiї та будiвництва, член Наглядової ради.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Кукута Анатолiй Iванович є акцiонером Товариства.

29.01.2019

обрано

Голова Наглядової ради

Захаров Iгор Станiславович

-

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Захарова Iгора Станiславовича (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ").
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
Посадову особу обрано Головою Наглядової ради у зв'язку з обранням загальними зборами акцiонерiв 29.01.2019 року нового складу Наглядової ради.
Посадову особу обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Товариства.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнженер з АiРЕО, програмiст, iнженер-програмiст.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Захаров Iгор Станiславович є представником акцiонера Шкiндель Свiтлани Анатолiївни.

29.01.2019

обрано

Генеральний директор

Горобець Юрiй Вiкторович

-

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про обрання на посаду Генерального директора Горобця Юрiя Вiкторовича (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") в зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства, скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" та запровадженням органу "Дирекцiї".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
Генерального Директора обрано в зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства, скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" та запровадженням органу "Дирекцiї".
Посадову особу обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Товариства.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.01.2019

обрано

Член Дирекцiї

Пайос Юлiя Вiталiївна

-

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про обрання на посаду члена Дирекцiї Пайос Юлiї Вiталiївни (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства, скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" та запровадженням органу "Дирекцiї".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
Члена Дирекцiї обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства, скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" та запровадженням органу "Дирекцiї".
Посадову особу обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Товариства.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт, директор.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.01.2019

обрано

Член Дирекцiї

Журавель Тетяна Петрiвна

-

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв 29 сiчня 2019 року прийнято рiшення про обрання на посаду члена Дирекцiї Журавель Тетяни Петрiвни (протокол № 1/2019 вiд 29.01.2019р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ") в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства, скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" та запровадженням органу "Дирекцiї".
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
Члена Дирекцiї обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Правлiння, прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства, скасуванням в Товариствi органу "Правлiння" та запровадженням органу "Дирекцiї".
Посадову особу обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Товариства.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник бюро збуту, менеджер зi збуту.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.