Версия для печати
Среда, 13 Февраль 2019 08:49

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

 

 

 

Горобець Юрiй Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

12.02.2019

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49051, мiсто Днiпро, Вулиця Днiпросталiвська, будинок 3

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01128481

5. Міжміський код та телефон, факс

(0562)36-70-60 (0562)36-70-60

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

11.02.2019

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" (надалi - Товариство) вiд 29.01.2019 р. (протокол № 1/2019) було змiнено тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Вiдповiдно зi змiною типу було змiнено й найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ".
При цьому було доручено Виконавчому органу (Дирекцiї) Товариства особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленному законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв Товариства 29.01.2019 р.
Вiдповiднi змiни до вiдомостей про юридичну особу Емiтента, що мiстяться в ЄДР, бiло зареєстровано 11.02.2019 р.