Ukrainian
English
French
German
Russian
78f17f5b0e7665bc5081179c5ee693c9.jpg
9c8245723ccf0688a0ac1a1cd24b39d2.jpg

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАВОД СРЕДСТВ

МЕХАНИЗАЦИИ АЭРОПОРТОВ

Среда, 30 Апрель 2014 12:30

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Олещенко Валерiй Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01128481

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , Iндустрiальний, 49051, м.Днiпропетровськ, вул.Винокурова,3

5. Міжміський код, телефон та факс

0562367096 0562353860

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi НКЦПФР" 82

 

30.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

zavodsma.com.ua/?mod=news

в мережі Інтернет

30.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Участi емiтента в створеннi юридичних осiб не було.
Посади корпоративного секретаря немає.
Рейтингова оцiнка не проводилася, тому форма звiтностi з iнформацiєю про рейтингове агенство не заповнювалась.
В звязку з тим, що Товариство за пiдсумками роботи в 2012 роцi має збитки, дивiденди за результатами господарської дiяльностi за 2012 рiк на нараховуються та не сплачуються.
Випуск облiгацiй та iнших паперiв, крiм простих iменних акцiй, не проводився.
Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
Боргових цiнних паперiв немає.
Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери не виникала протягом звiтного перiоду.
Вiдомостi про аудиторський висновок - заповнюється для приватних акцiонерних товариств.
Випуску iпотечних облiгацiй сертифiкатiв ФОН не було, тому всi форми, зв’язанi з цим, не заповнювались.
Фiнансова звiтнiсть складалася за за мiжнародними стандартами.
Емiсiя цiльових облiгацiй не проводилася.

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 064369

3. Дата проведення державної реєстрації

05.05.2011

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

991899.4

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

233

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

25.29 Виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт

28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у.

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про органи управлiння не розкривається в зв'язку з тим, що емiтент - акцiонерне товариство

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПриватБанк"

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26005111118061

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Райффазен Банк Аваль"

5) МФО банку

380805

6) поточний рахунок

26000356398

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом

Серiя АГ №590722

24.06.2011

Мiнiстерство транспорту та звязку України

Необмежена

Опис

Завод планує продовжувати вказаний вид дiяльностi i надалi.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Вiдкрите акцiонерне товариство АБ "АЛЛОНЖ"

14362014

25202 м.Київ Шота Руставелi,5

0.008600000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

991 фiзична особа

 

99.991400000000

Усього

100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зiнченко Вiкторiя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Днiпропетровський обласний центр зайнятостi, заступник директора.

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 3 роки

9) Опис

Акцiй товариства не має.Непогашеної судимостi не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Панкеєва Тетяна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Колгосп iм.Чкалова Iвановского р-ну Херсонської обл., бухгалтер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 3 роки

9) Опис

Є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ташликова Тетяна Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Днiпропетровський Поштамт, поштар

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 3 роки

9) Опис

Є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова првлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олещенко Валерiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Завод засобiв механiзацiї аеропортiв", директор з виробництва

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 3 роки

9) Опис

Акцiй товариства не має.Непогашеної судимостi не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гуща Анатолiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1951

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Завод №409, iнженер

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 3 роки

9) Опис

Є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння- головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зоря Людмила Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1954

5) освіта**

середня-спецiальна

6) стаж керівної роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ДIКСI", головний бухгалтер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 3 роки

9) Опис

Акцiй Товариства не має. Непогашеної судимостi не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колесникова Вiра Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП "ТУРАМ", економiст

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 3 роки

9) Опис

Не є акцiонером Товариства.Непогашеної судимостi не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федяшов Василь Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1948

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Служба в армiї, рядовий

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 3 роки

9) Опис

Є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шаров Володимр Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1947

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Рефрижераторне вагонне депо, механiк

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 3 роки

9) Опис

Є акцiонером Товариства.Непогашеної судимостi не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ткач Вiкторiя Сергiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Днiпронафтоторг, директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 3 роки

9) Опис

Є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кукута Анатолiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АК "ДнiпроАвiа", директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 3 роки

9) Опис

Є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шкiндель Свiтлана Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1974

5) освіта**

середня- спецiальна

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Укрнафтозбут, iнженер

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 3 роки

9) Опис

Є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шкiндель Свiтлана Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1974

5) освіта**

середня- спецiальна

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Укрнафтозбут, iнженер

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 3 роки

9) Опис

Є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Калiнiна Iнна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Днiпропетровське трамвайно-тролейбусне управлiння, майстер дiльницi механiзацiї

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 3 роки

9) Опис

Є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Некрасов Анатолiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Днiпропетровський агрегатний завод, iнженер-технолог

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 3 роки

9) Опис

Є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Десятерик Олена Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1958

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

п/п 32483, комплектувальник

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 3 роки

9) Опис

Є акцiонером Товариства.Непогашеної судимостi не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Холодов Антон Андрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1984

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ НВП "Днiпросервiсбуд", виконроб

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 3 роки

9) Опис

Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дегтярьов Олександр Олегович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1981

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Завод засобiв механiзацiї аеропортiв", начальник дiльницi.

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 3 роки

9) Опис

Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi не має. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

член Правлiння

Зiнченко Вiкторiя Iванiвна

 

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Панкеєва Тетяна Миколаївна

 

03.11.2000

26

0.00890000000

26

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Ташликова Тетяна Олексiївна

 

15.01.1997

785

0.2693

785

0

0

0

голова правлiння

Олещенко Валерiй Iванович

 

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

член правлiння

Гуща Анатолiй Васильович

 

15.01.1997

105

0.036

105

0

0

0

член правлiння

Зоря Людмила Миколаївна

 

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

член правлiння

Колесникова Вiра Iванiвна

 

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

член правлiння

Федяшов василь Олександрович

 

03.11.2000

15

0.00500000000

15

0

0

0

член правлiння

Шаров Володимир Федорович

 

03.11.2000

36

0.01200000000

36

0

0

0

голова наглядової ради

Ткач Вiкторiя Сергiївна

 

09.12.1999

69642

23.90000000000

69642

0

0

0

член наглядової ради

Кукута Анатолiй Iвнович

 

03.11.2000

28949

9.93000000000

28949

0

0

0

член наглядової ради

Шкiндель Свiтлана Анатолiївна

 

24.12.1999

112865

38.72650000000

112865

0

0

0

член наглядової ради

Калiнiна Iнна Миколаївна

 

15.01.1997

105

0.03600000000

105

0

0

0

член наглядової ради

Некрасов Анатолiй Васильович

 

15.01.1997

10

0.003400000000

10

0

0

0

голова ревiзiйної комiсiї

Десятерик Олена Олександрiвна

 

15.01.1997

5

0.00170000000

5

0

0

0

член правлiння

Холодов Антон Андрiйович

 

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

член правлiння

Дегтярьов Олександр Олегович

 

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього

212386

72.87460000000

212386

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Ткач Вiкторiя Сергiївна

 

09.12.1999

69642

23.90000000000

69642

0

0

0

Шкiндель Свiтлана Анатолiївна

 

24.12.1999

112865

38.72650000000

112865

0

0

0

Усього

182507

62.62650000000

182507

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

25.04.2013

Кворум зборів**

63.38

Опис

25.04.2013 року проведено черговi загальнi збори. Питання порядку денного:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2012 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв за простими акцiями Товариства.
9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
10. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
11. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк, якi можуть вчинятись товариством у перiод з 25 квiтня 2013 року по 24 квiтня 2014року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi.

       

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24101605

Місцезнаходження

02090 Україна немає м.Київ вул.Кракiвська,буд.15/17,лiтера А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 581127

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринка

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2011

Міжміський код та телефон

0442960540

Факс

0442960514

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Договiр №43Е вiд 18.09.12

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Фiнансист"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

21860250

Місцезнаходження

49070 Україна немає м.Днiпропетровськ вул.Карла Лiбкнехта,4Д, к.1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0402

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

05627888745

Факс

05627888745

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

Договiр №12-1/13 вiд 05.12.2013

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ немає м. Київ Б.Грiнченка,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринка

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

044-377-70-16

Факс

044-279-12-49

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Договiр №Е-5344/П вiд 15.03.13
В депозитарiї ПАТ "НДУ" депоновано глобальний сертифiкат випуску цiнних паперiв України

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.06.2011

57/04/1/11

Днiпрпетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA0403951009

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

3.400

291441

990899.400

100.000000000000

Опис

Торгiвля цiнними паперами не здiйснюється.

 

XI. Опис бізнесу

Свою iсторiю завод почав з жовтня 1944 року, як авiаремонтнi майстернi, а потiм авiаремонтна база №409, а з 1962 року - завод №409 ЦПФ, а з 1973 року було створено Дослiдний завод №409 Цивiльної авiацiї. В процесi корпоризацiї на базi ДЗ 409 ЦА створено ВАТ "Завод засобiв механiзацiїї аеропортiв". В 2011 роцi в процесi дематерiалiзацiї назва товариства змiнилася на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

 

Структура пiдприємства включає такi виробничi пiдроздiли:
- Виробничий цех;
- Цех по виготовленню резервуарiв;
- Дiльниця нових технологiй;
- Дослiдно-iнструментальна дiльниця;
- Малярна дiльниця;
Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.
За звiтний перiод змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбулося.

 

Станом на 31 грудня 2013 року чисельнiсть працiвникiв становить 233 осiб .

 

Емiтент не належить до будь-яких обєднань.

 

Емiтент спiльної дiяльностi не веде.

 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiїї збоку третiх осiб не було.

 

Облiк ведеться вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та вiдповiдно дiючому законодавству України. Товариство здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку та обсязi. Метод оцiнки вартостi запасiв - FIFO, метод нарахування амортизацiї - послiдовний.

 

Бiльш нiж 40 рокiв завод розробляє, виготовляє та поставляє обладнання для аеропортiв:
- трапи пасажирськi;
- вiзки контейнернi та грузовi;
- аеровокзальнi меблi, верстаки, тумбочки, шафи, ангари, тощо.
В останнi роки значна частка в обсязi випущеної продукцiї належить резервуарам металiчним, щитам електричним та металоконструкцiям.
Пiд час проведення аналiзу безпосереднього оточення ПАТ "Завод засобiв механiзацiї аеропортiв" у першу чергу необхiдно розглянути споживачiв цiєї органiзацiї, якi виявляють дуже великий вплив на неї. Специфiка виробляємого асортименту продукцiї така, що ПАТ "Завод засобiв механiзацiї аеропортiв" не являється виробником товарiв народного споживання, тому переважна кiлькiсть споживачiв - це юридичнi особи рiзних органiзацiйно-правових форм, що займаються збереженням та перевозом нафтопродуктiв, рiдин для потреб сiльських господарств та iн., а також аеропорти вiтчизнянi та закордоннi. На долю ж фiзичних осiб, що купують продукцiю ПАТ "Завод засобiв механiзацiї аеропортiв" припадає невеликий вiдсоток вiд загального об'єму виготовленої продукцiї. Тому залишається незадiяним мережа роздрiбної та оптової торгiвлi, бо реалiзацiя продукцiї здiйснюється на основi договорiв кулi-продажу мiж ВАТ "Завод засобiв механiзацiї аеропортiв" i органiзацiями-споживачами, а також продукцiю реалiзують безпосередньо з пiдприємства за готiвковий та безготiвковий розрахунок. В Українi великими споживачами органiзацiї являються Державне пiдприємство"Мiжнародний аеропорт "Бориспiль", ПАТ АК "Днiпроавiа", ПАТ "Авiаком", ПАТ "Днiпронафтопродукт", ПАТ "Укрнафта".
В Росiї великими споживачами являються ЗАТ "Домодеово-Термiнал", ЗАТ "Торговий дом" "Траставiа".
Конкурентом заводу є Завод "Тора" Харкiвського державного авiацiйного виробничого пiдприємства, який виробляє трапи пасажирськi та займає значну нишу на вiтчизняному ринку.
Конкурентом заводу у виробництвi резервуарiв на українському ринку зарекомендували себе ТОВ "Петрометал" (Харкiв), ТОВ "Укрпромресурси"(Донецьк), Пiдприємство "Нафто" (київська область).

 

Придбання та вiдчудження активiв не було.

 

За звiтний перiод провочинiв з власниками iстотної участi,членами наглядової ради або членами виконавчого органу,афiлiйованими особами- не було.

 

Вартiсть основних засобiв за залишковою вартiстю збiльшилася в звiтному перiодi на 674,0 тис. грн. Арендованих основних засобiв немає. Будiвлi та споруди займають найбiльшу питому вагу в загальнiй сумi - 67%. Вартiсть машин та обладнання (всi мають виробниче призначення) зменшилася на 267 тис.грн. Мiсцезнаходження основних засобiв - за юридичною та поштовою адресою Товариства - м.Днiпропетровськ, вул.Винокурова,3. Ступiнь використання обладнання 68%. Капiтальне будiвництво не планується.

 

Iстотною проблемою, що впливає на дiяльнiсть завода, є зменшення замовлень на продукцiю для аеропортiв, визване малою платоспроможнiстю аеропортiв України. Крiм того, обладнання заводу потребує обновлення.

 

За звiтний перiод виплачено штрафiв, пенi та неустойки в розмiрi 847,2 тис. грн.

 

Фiнансування дiяльностi товариства вiдбувається за рахунок власних та позикових коштiв у виглядi банкiвських кредитiв та фiнансової допомоги на зворотнiй основi.

 

В 2013 роцi було укладено, але не виконано договорiв на суму 1050 тис. грн., зобовязання плануютьсябути виконанi в першому кварталi 2013 року. Вiд виконання договорiв очикуються прибутки в сумi 108 тис. грн.

 

Бiзнес-планом прогнозується збiльшення обємiв виробництва на 12%. Вiдповiдно до плану прогнозується збiльшення прибутку та пiдвищення рiвня заробiтної плати на пiдприємствi. Прогнозується розширення випуску таких видiв продукцiї, як стацiонарнi запрвники газу, щити iнформацiйнi та трапи пасажирськi для обслуговування аеропортiв

 

В структурi заводу iснує дослiдно-iнструментальна дiльниця, де пiд керiвництвом технiчного вiддiлу розробляються новi та дослiднi види продукцiї.

 

Судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи в звiтному перiодi не було.

 

На 31.12.2012 року Товариство має непогагашений фiнансовий кредит на суму 34265.9 тис. грн. з термiном погашення 10.12.2014 року.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

7124

7771

0.000

0.000

7124

7771

будівлі та споруди

4205

5193

0.000

0.000

4205

5193

машини та обладнання

1918

1651

0.000

0.000

1918

1651

транспортні засоби

823

791

0.000

0.000

823

791

інші

178

136

0.000

0.000

178

136

2. Невиробничого призначення:

10

37

0.000

0.000

10

37

будівлі та споруди

8

4

0.000

0.000

8

4

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

2.000

33

0.000

0.000

2.000

33

Усього

7134

7808

0.000

0.000

7134

7808

Опис

Обмежень на використання майна Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-31179

-22281

Статутний капітал (тис. грн.)

990.900

990.900

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

990.900

990.900

Опис

Вартiсть чистих активiв знизилась порiвняно з минулим звiтним перiодом.

Висновок

Аудитор пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2013 р., що наведена в табл. № 13.2 додатка 37 iнформацiї емiтента не вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

34265.9

X

X

у тому числі:

 

фiнансовий кредит

28.10.2013

17300

12

17.04.2014

фiнансовий кредит

26.11.2013

12796.4

12

17.04.2014

фiнансовий кредит

25.12.2013

4169.5

11.7

10.12.2014

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

239

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

31828

X

X

Інші зобов'язання

X

23861

X

X

Усього зобов'язань

X

90194

X

X

Опис:

Сума зобовязань в 2013 роцi незначною мiрою зменшилася.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виробництво будiвельних металевих конструкцiй

220т

3045

10

220т

3045

10

2

Резервуари металевi, баки, ящики, контейнери

2600шт.

13010

38

2630шт.

13150

39

3

Виробництво електричних ламп та освiтлювального устаткування

394шт.

14610

28

380шт.

14050

27

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

матерiальнi витрати

68

2

Витрати на оплату працi

18

3

Вiдрахування на соцiальнi заходи

7

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма “Фiнансист»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21860250

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Карла Лiбкнехта,4Д, к.1.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0402 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» за 2013 рiк
Засновникам ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв»
Ми, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма “Фiнансист» (код ЄДРПОУ- 21860250, адреса: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Карла Лiбкнехта,4Д, к.1.) провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» (код ЄДРПОУ 01128481, мiсцезнаходження:м. Днiпропетровськ, вул. Вiнокурова, б.3, дата державної реєстрацiї: 21.02.1997р.) (далi – Товариство) що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2013 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу зазначених принципiв облiку та iншу пояснювальну iнформацiю.
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтках концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» пiдготовлена згiдно з вимогами МСФЗ та Облiкової полiтики, затвердженi наказом по товариству вiд 03.01.2013р. № 1, якi використовувались при веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансових звiтiв за 2013рiк.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стан¬дартiв аудиту.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi.
Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки.
Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. № 1360 (з урахуванням Роз’яснення № 3 вiд 03.04.2012р.).
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитором не отриманi достатнi докази по пiдтвердженню залишкiв по розрахункам з iншими дебiторами в зв’язку з не отриманням вiдповiдей вiд контрагентiв. На думку аудитора це є суттєвим, проте не всеохоплюючим для фiнансової звiтностi.
Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки, щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2013 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи та до застосування вимог МСФЗ та вимог дiючого законодавства.
Вважаємо, що зiбрана пiд час перевiрки iнформацiя та отриманi докази дають достатньо обґрунтовану пiдставу для висловлення умовно-позитивної думки стосовно фiнансової звiтностi.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
На думку аудитора:
- розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до вимог МСБО;
- розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог МСБО;
- розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi товариства в повнiй мiрi вiдповiдає установчим документам i вимогам чинного законодавства України та МСБО;
- вартiсть чистих активiв товариства не вiдповiдає вимогам законодавства;
- iнформацiя про фiнансовi результати в цiлому розкрита в фiнансовому звiтi товариства i в усiх суттєвих аспектах i вiдповiдає МСБО.
Детальне розкриття iнформацiї за видами активiв, зобов'язань та власного капiталу додається.
На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають iнформацiю про фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013р., у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та вимог дiючого законодавства.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв та особливої iнформацiї про емiтента
В наступних пояснювальних параграфах ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку № 1360 вiд 29.09.11 р. Емiтентом розкривається та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю iнша iнформацiя, склад якої передбачено «Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв» вiд 03.12.2013р. № 2826. До дати формування звiту аудитора така iнша iнформацiя в повному обсязi Товариством не сформована та, вiдповiдно, аудитором не перевiрялась. Вiдповiдно ми не висловлюємо думку щодо такої iнформацiї.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Аудитор пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2013 р., що наведена в табл. № 13.2 додатка 37 iнформацiї емiтента не вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв
Пiд час виконання завдання (згiдно з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть») ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до ДКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається товариством.
Виконання значних правочинiв.
Ми виконали перевiрку дотримання товариством вимог закону України «Про акцiонернi товариства» щодо виконання значних правочинiв. Ми переконалися, що всi виконанi товариством значнi правочини (10% i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдбувалися за рiшеннями наглядової ради товариства.
Стан корпоративного управлiння
Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства, а не з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння вимогам чинного законодавства України. Змiн у складi органiв управлiння у звiтному перiодi не було.
Змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй не було.
Вiдокремленого пiдроздiлу внутрiшнього аудиту в Товариствi не створювалось. За пiдсумками року та необхiдностi пiдтвердження фiнансової звiтностi проводиться зовнiшнiй аудит.
Ми не помiтили нiчого суттєвого що могло б змусити нас вважати, що твердження управлiнського персоналу щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння, в усiх суттєвих аспектах, не вiдповiдало б вимогам чинного законодавства.
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, ми виконали процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Ми не помiтили суттєвих проблем, пов’язаних з iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, якi потребують розкриття в цьому аудиторському висновку (звiтi незалежного аудитора).

Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма “Фiнансист»
свiдоцтво № 0402 про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, виданого АПУ 26.01.2001 року дiю якого подовжено до 23.12.2015 р. рiшенням Аудиторської палати вiд 23.12.2010 р. .№ 224/3, мiсцезнаходження – м. Днiпропетровськ, вул. Карла Лiбкнехта, б. 4-Д, оф.1, т. 0562 788-87-45
Аудит проводився на пiдставi договору вiд «05 » грудня 2013 р. № 12-1/13.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
з «25 » березня 2014 р. по «21 » квiтня 2014 р.

"21" квiтня 2014 р.

Директор АФ „Фiнансист” - аудитор Поспехова О.Д.
сертифiкат серiї А № 001277 вiд 28.04.1994р.,

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): голосування вiдбувалося бюлетенями

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): позачерговi збори не проводилися

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

21

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтетiв не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради працюють на безоплатнiй основi

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Членами Наглядової ради не можуть бути члени Ревiзiйної комiсiї та Правлiння

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

немає

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

iнших документiв немає

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

немає

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

немає

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

X

 

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

немає

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): товариство планує залучати кредити банкiв

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: немає

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: немає

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

немає

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

Територія

 

за КОАТУУ

1210137200

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

30.30

Середня кількість працівників

233

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вул.Винокурова,3, м.Днiпропетровськ, Днiпропетровська обл, 49051

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

23

18

12

первісна вартість

1001

105

105

91

накопичена амортизація

1002

82

87

79

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

7134

7808

6651

первісна вартість

1011

23117

25450

21020

знос

1012

15983

17642

14369

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

493

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

7157

8319

6663

II. Оборотні активи

Запаси

1100

25473

24513

22356

Виробничі запаси

1101

11082

7409

12918

Незавершене виробництво

1102

6210

3531

2548

Готова продукція

1103

8180

13572

6886

Товари

1104

1

1

4

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1802

6573

1330

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


37227


19171


19265

з бюджетом

1135

0

0

177

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

104

439

0

Готівка

1166

1

1

0

Рахунки в банках

1167

103

438

79

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

64606

50696

43207

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

71763

59015

49870

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

991

991

991

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

6024

5829

6024

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

248

248

248

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-29544

-38247

-19953

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-22281

-31179

-12690

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

64000

34266

26214

Інші довгострокові зобов’язання

1515

901

31828

904

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

64901

66094

27118

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

141

91

20956

за розрахунками з бюджетом

1620

478

239

180

за у тому числі з податку на прибуток

1621

202

6

46

за розрахунками зі страхування

1625

306

315

222

за розрахунками з оплати праці

1630

617

637

492

за одержаними авансами

1635

27601

22818

12698

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

0

848

Усього за розділом IІІ

1695

29143

24100

35442

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

71763

59015

49870

 

Примітки

На дату переходу на мiжнароднi стандарти баланс складав 49870 тис.грн.

Керівник

Олещенко Валерiй Iванович

Головний бухгалтер

Зоря Людмила Миколаївна

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

49801

32535

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 46642 )

( 31449 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


3159


1086

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3991

10287

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 4745 )

( 4649 )

Витрати на збут

2150

( 491 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 5905 )

( 11477 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 3991 )

( 4753 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

1

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 4872 )

( 4402 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 36 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 8898 )

( 9155 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

-504

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 8898 )

( 9659 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-8898

-9659

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

36081

31667

Витрати на оплату праці

2505

9589

8999

Відрахування на соціальні заходи

2510

3875

3735

Амортизація

2515

2135

1619

Інші операційні витрати

2520

1343

1525

Разом

2550

53023

47545

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

291441

291441

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

291441

291441

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-30.53105

-33.14221

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-30.53105

-33.14221

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Дивiденди не нараховувалися.

Керівник

Олещенко Валерiй Iванович

Головний бухгалтер

Зоря Людмила Миколаївна

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


53229


17079

Повернення податків і зборів

3005

0

1

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

4

6

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

1432

49657

Надходження від повернення авансів

3020

10016

22659

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

738

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

23534

3335

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 39207 )


( 82523 )

Праці

3105

( 8282 )

( 8475 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 4478 )

( 4882 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 6985 )

( 2906 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 1269 )

( 348 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 3774 )

( 617 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1942 )

( 1941 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 1842 )

( 4445 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 23975 )

( 5400 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

4184

-15894

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 117 )

( 371 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-117

-371

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

99933

83281

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

98739

67279

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 4926 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-3732

16002

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

335

-263

Залишок коштів на початок року

3405

104

79

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

288

Залишок коштів на кінець року

3415

439

104

 

Примітки

За звiтний рiк значно збiльшилася сума погашення позик.

Керівник

Олещенко Валерiй Iванович

Головний бухгалтер

Зоря Людмила Миколаївна

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Звiт розраховувся за прямим методом, тому дану форму не заповнено.

Керівник

Олещенко Валерiй Iванович

Головний бухгалтер

Зоря Людмила Миколаївна

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

991

6024

0

248

-29612

0

0

-22349

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

68

0

0

68

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

991

6024

0

248

-29544

0

0

-22281

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-8898

0

0

-8898

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

-195

0

0

195

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

-195

0

0

195

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

-195

0

-8703

0

0

-8898

Залишок на кінець року

4300

991

5829

0

248

-38247

0

0

-31179

 

Примітки

Чистий збиток в звiтному роцi складає 8898 тис. грн.

Керівник

Олещенко Валерiй Iванович

Головний бухгалтер

Зоря Людмила Миколаївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2013 РIК
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ»
1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.01.1997 р. «Дослiдний завод № 409 цивiльної авiацiї» було перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» на пiдставi наказу Фонду Державного майна України i зареєстровано Виконавчим комiтетом мiської ради Днiпропетровської обл. № 129-Р вiд 21.02.1997 р.
На виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17/09/2008 № 514-VI рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» (протокол № 1/2011 вiд 21.04.2011 р.) змiнено найменування Вiдкритого акцiонерного товариства «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» на Публiчне акцiонерне товариство «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» (скорочене найменування – ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» або ПАТ «ЗЗМА»).
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» розташоване за адресою: 49051, м. Днiпропетровськ, вул.Винокурова,3.
Форма власностi ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» приватна, Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс i свiй товарний знак, Засновниками ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» при його створеннi виступала держава в особi Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї станом на 01.06.1994 р..
Товариство при здiйсненнi фiнансово – господарської дiяльностi керується чинним законодавством України, зокрема Законами України «Про акцiонернi товариства», «Про цiннi папери та фондовий ринок», Цивiльним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, iншими законодавчими актами, в тому числi, нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi- КЦПФР).
Для стабiльної та безперервної дiяльностi в Товариствi розроблено внутрiшнi положення: статут та iншi внутрiшнi оперативнi документи (iнструкцiї, правила, накази, розпорядження i т.п.).
Органiзацiйна структура Товариства визначена статутом. Власних фiлiй та представництв станом на звiтну дату Товариство не має.
Протягом звiтного перiоду Товариство здiйснювало фiнансово – господарську дiяльнiсть в межах законодавства України.
Перелiк видiв дiяльностi за КВЕД - 2010, якi має право здiйснювати Товариство:
25.29 Виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв.
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт.
28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у.
27.40 Виробництво електричного освiтлювального устатковання.
25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй.
30.30 Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устаткування.
Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку на основi здiйснення виробничої, комерцiйної, посередницької та iншої дiяльностi, в порядку та за умов визначених чинним законодавством i статутом, а також наступний розподiл цього прибутку мiж акцiонерами.
ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» спецiалiзується на виробництвi наступної продукцiї: резервуари металевi, щити електричнi, металоконструкцiї, стацiонарнi газовi заправники, обладнання для АЗС, трапи пасажирськi, вiзки контейнернi та грузовi, ангари, тощо . Крiм того, пiдприємство виконує рiзнi iндивiдуальнi замовлення завдяки наявностi висококвалiфiкованого обладнання та кадрiв.
2. УМОВИ ЗДIЙСНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. З огляду на цей фактор, на бiзнес Товариства впливають економiка i фiнансовi потоки України, яким притаманнi властивостi ринку, який на даний час розвивається. Україна продовжує проведення економiчних реформ, розвиток власного правового поля та законодавчої бази, вiдповiдно до потреб ринкової економiки. Проте законодавча та податкова база в Українi пов’язана з ризиком неоднозначностi тлумачення її вимог, якi до того ж схильнi до частих змiн. Це, в купi з iншими юридичними та фiскальними перешкодами, створює додатковi проблеми для всiх компанiй, що ведуть бiзнес в Українi.
Майбутня стабiльнiсть української економiки багато в чому залежить вiд початих реформ i досягнень, а також вiд ефективностi економiчних i фiнансових заходiв, що вживаються урядом країни. Українська економiка слабо захищена вiд спадiв на фiнансових ринках i зниження темпiв економiчного розвитку в iнших частинах свiту. У звiтному роцi уряд продовжував вживати заходи з пiдтримки економiки країни з метою подолання наслiдкiв глобальної фiнансової кризи.
У звiзку з вищенаведеним, керiвництво Товариства не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на фондовий ринок та iншi галузi економiки України, а також на те, який вплив вони можуть надати на майбутнiй фiнансовий стан i фiнансову дiяльнiсть Товариства.
Представлена фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору керiвництва Товариства на те, який вплив надають умови ведення бiзнесу в Україна на дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Майбутнiй економiчний розвиток України залежить, як вiд зовнiшнiх факторiв, так i вiд заходiв внутрiшнього характеру, що вживаються урядом країни. Керiвництво впевнене, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства, але є ризики для дiяльностi, пов`язанi з частою змiною законодавства.

Продовження тексту приміток

3. ПЕРЕХIД НА МIЖНАРОДНI СТАНДАРТИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИ ПЕРШОМУ ЗАСТОСУВАННI
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Представлена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, звiтнiсть враховує всi прийнятi i дiючi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi та iнтерпретацiї Комiтету з МСФЗ, i вiдповiдає їм.
Застосування МСФЗ. Датою переходу Товариства на МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. З цiєї дати Товариство прийняло Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013р. є першою рiчною фiнансовою звiтнiстю, яка повинна вiдповiдати вимогам МСФЗ.
4. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Облiкова полiтика – це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi Товариством при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. Положення облiкової полiтики, описанi нижче, застосовувались послiдовно в усiх звiтних перiодах, наведених в цiй фiнансовiй звiтностi.
4.1.Доходи i витрати
Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення власного капiталу, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв, або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капiталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Величина доходу (виручки) вiд продажу товарiв, робiт, послуг у ходi звичайної фiнансово- господарської дiяльностi оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого, або такого, що пiдлягає отриманню, за мiнусом повернень i всiх наданих знижок. Виручка вiд продажу товарiв, робiт, послуг визнається за одночасного виконання наступних умов:
- всi iстотнi ризики i вигоди, якi з права власностi, переходять до Товариства до покупця (замовника);
- Товариство не зберiгає за собою нi подальших управлiнських функцiй в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом власностi, нi реального контролю над реалiзованими
товарами, робами, послугами;
- сума виручки може бути надiйно оцiнена;
- iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, пов’язаних з операцiєю;
- витрати, якi були понесенi або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можуть бути надiйно оцiненi.
Основними принципами бухгалтерського облiку доходiв та витрат Товариства визначено нарахування, вiдповiднiсть та обачнiсть. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами мiсяця нараховуються в останнiй робочий день мiсяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються пiсля завершення кожного етапу операцiї протягом дiї угоди про надання (отримання) робiт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.
Основною вимогою до фiнансової звiтностi Товариства щодо доходiв i витрат є вiдповiднiсть отриманих (визнаних) доходiв сплаченим (визнаним) витратам, якi здiйснюються з метою отримання таких доходiв.
4.2 Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та вiдстрочений податок. Поточний та вiдстрочений податки на прибуток вiдображаються у складi прибутку або збитку за перiод, за винятком тiєї їх частини, яка вiдноситься до угоди з об'єднання бiзнесу або до операцiй, визнаним безпосередньо у складi власного капiталу або в iншому сукупному прибутку.
Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що пiдлягає сплатi або отриманню стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рiк, розрахованих на основi чинних або в основному введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi коригування величини зобов'язання по сплатi податку на прибуток за минулi роки, який пiдлягає стягненню податковими органами або виплату їм.
Вiдкладений податок вiдображається методом балансових активiв вiдносно тимчасових рiзниць, що виникають мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, яка визначається для цiлей їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi, та їх податковою базою.
4.3 Основнi засоби
Основнi засоби - це необоротнi активи у матерiальнiй формi, якi утримуються з метою використання їх в процесi своєї дiяльностi, пiд час продажу товарiв (робiт), надання послуг, здавання в оренду iншим особам, або для здiйснення адмiнiстративних функцiй. До основних засобiв Товариства вiдносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рiк i вартiсть яких за одиницю або комплект становить 2,5 тис. грн. i бiльше.
Пiсля визнання активом об’єкт основних засобiв облiковується за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Витрати на поточний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання та iнших основних засобiв капiталiзується, а компоненти, що були замiненi, списуються.
Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визначається шляхом зiставлення отриманої виручки з балансовою вартiстю вiдповiдних активiв i вiдображається на рахунку прибуткiв i збиткiв.
При визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) Товариство враховувала:
- очiкуване використання об'єкта з урахуванням його потужностi або продуктивностi;
- фiзичний та моральний знос, що передбачається;
- правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єкта та iншi фактори.
Мiнiмальнi строки (рокiв) корисного використання основних засобiв по групам встановленi наказом про облiкову полутику.
Амортизацiя - це систематичний розподiл суми активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатацiї. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом для розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї.
На земельнi дiлянки амортизацiя не нараховується.
Лiквiдацiйна вартiсть активу являє собою оцiнку суми, яку Товариство могла б отримати в даний момент вiд продажу активу за вирахуванням розрахункових витрат на продаж виходячи з припущення, що вiк активу та його технiчний стан вже вiдповiдають очiкуваному в кiнцi строку його корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строки їх корисного використання переглядаються i при необхiдностi коректуються станом на кожну звiтну дату.
Керiвництво оцiнює залишковий строк корисного використання основних засобiв вiдповiдно з поточним технiчним станом основних засобiв та оцiнкою перiоду, протягом якого основнi засоби будуть приносити економiчнi вигоди Товариства. Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання.
Витрати на ремонт i техобслуговування вiдносяться на витрати по мiрi їх здiйснення. Прибуток або збиток вiд списання або вибуття основних засобiв вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв.
4.4. Нематерiальнi активи.
До нематерiальних активiв на пiдприємствi належать програмне забезпечення, лiцензiї, технологiчнi та проектнi розробки.
Мiнiмальний термiн використання нематерiальних активiв бiльше року, але не бiльше 10 рокiв.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом з урахуванням встановленого термiну дiї даного активу. При розрахунку амортизацiї нематерiальних активiв не визначається лiквiдацiйна вартiсть.
Вартiсть нематерiальних активiв вiдображається за фактичними витратами, при їх придбаннi.
4.5 Запаси
Запаси - це активи Товариства, якi:
1) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;
2) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або,
3) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.
Запаси включають в себе сировину (матерiали), готову продукцiю, напiвфабрикати, незавершене виробництво i товари.
Запаси облiковуються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої цiни продажу. Собiвартiсть запасiв визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФIФО). Собiвартiсть готової продукцiї включає в себе вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв та iншi прямi витрати, а також вiдповiдну частку виробничих накладних витрат (розраховану на основi нормативного використання виробничих потужностей) i не включає витрати за позиковими коштами. Чиста цiна продажу запасiв - це розрахункова цiна можливого продажу в процесi звичайної дiяльностi за вирахуванням витрат на завершення виробництва i витрат з продажу.
4.6 Дебiторська заборгованiсть та аванси
Дебiторська заборгованiсть визнається Товариством в разi виникнення юридичного права на отримання платежу згiдно з договором. У складi дебiторської заборгованостi Товариство вiдображає заборгованiсть з основної дiяльностi;
Товариство згортає суми авансiв, отриманих вiд клiєнтiв, з сумами дебiторської заборгованостi, якщо цi суми виникли в рамках одного договору i в майбутньому висока ймовiрнiсть провести взаємозалiк даних сум.
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi облiковуються за первiсною вартiстю.
Аванси виданi Товариством вiдображаються у звiтностi за первiсною вартiстю. Попередня оплата послуг включається до витрат перiоду або у вартiсть активiв у мiру отримання цих послуг.
4.7 Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та кошти на рахунках у банках. Грошовi кошти на рахунках у банках включають грошовi кошти на поточних рахунках та депозити в банках.
4.8 Акцiонерний капiтал
Непохiднi фiнансовi iнструменти – простi iменнi акцiї, випущенi Товариством, класифiкуються як власний капiтал. Простi акцiї - це пайовi фiнансовi iнструменти. Товариства. Дивiденди за випущеними акцiями не нараховуються та не сплачуються.
4.9 Оренда
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються усi ризики i вигоди, пов’язанi з правом власностi на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Товариство є орендодавцем нежитлових примiщень пiд офiсне примiщення по оперативному лiзингу (орендi). Строки використання орендованих основних засобiв визначаються за термiном оренди, зазначеним у договорi. Вартiсть орендованого примiщення зазначається в договорi оренди.
Товариство не надає основнi засоби в оперативну суборенду. Оренднi платежi орендодарям щомiсячно нараховуються та вiдображаються у складi iнших доходiв.
4.10 Кредити та позики
Кредити i позики при первiсному визнаннi облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням будь-яких витрат на здiйсненню кредитної (позикової) угоди. Кредити i позики класифiкуються як довгостроковi, початковий строк погашення перевищує дванадцять мiсяцiв вiд звiтної дати.
4.11 Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
Зобов`язання вiдображається в балансi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому внаслiдок його погашення. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, i облiковується по первiснiй вартостi.
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, облiковуються за справедливою вартiстю.
4.12 Взаємозалiки.
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням до балансу лише їхньої чистої суми може здiйснюватися лише в разi, якщо є юридично встановлене право взаємозалiку визнаних сум, i iснує намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями.
4.13 Резерви майбутнiх витрат i платежiв
Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефiнансовi зобов'язання, сума й термiн яких не визначенi. Вони нараховуються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло внаслiдок минулих подiй, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Сума, визнана в якостi резерву, являє собою найбiльш точну оцiнку виплат, необхiдних для погашення зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги ризики i невизначенiсть, пов’язанi iз зобов’язанням. Товариством розраховується резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi покупцiв перед складанням рiчної фiнансової звiтностi.
4.14 Витрати на персонал Товариства та вiдповiднi вiдрахування
Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок, щорiчнi вiдпускнi виплати та виплати за лiкарняними листками, премiальнi i негрошовi пiльги нараховуються у тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками. Товариство не має жодних правових чи таких, що випливають зi сформованої дiлової практики, зобов’язань з виплати пенсiй або аналогiчних виплат. На суми виплат по наданих вiдпустках працiвникам щоквартально створюється резерв забезпечення витрат.
4.15. Витрати
Аналiтичний облiк загальновиробничих умовно-постiйних витрат вести за такими статтями:
• Прямi матерiальнi витрати вiдносити до конкретного об'єкта витрат:
• а) Вартiсть сировини i матерiалiв.
• б) Вартiсть допомiжних матерiалiв.
• в) Вартiсть покупних напiвфабрикатiв i комплектуючих виробiв.
• г) Паливо.
• д) Запчастини
• Прямi витрати на оплату працi - це заробiтна плата та iншi виплати основним працiвникам, зайнятим у виробництвi продукцiї.
• Вiдрахування на соцiальнi заходи, нарахованi на зарплату працiвникiв зайнятих виробництвом продукцiї,
• Iншi прямi витрати:
• Змiннi загальновиробничi витрати - це витрати на обслуговування i управлiння виробництвом, якi змiнюються прямо пропорцiйно змiнi обсягу продукцiї (вартiсть пари, електроенергiї, стисненого повiтря, водопостачання i водовiдведення використовуваних на технологiчнi цiлi). За базу розподiлу змiнних загальновиробничих витрат на випущену продукцiю i НЗВ прийняти кiлькiсть виготовленої продукцiї вираженої в тоннах.
Постiйнi загальновиробничi витрати - це витрати на обслуговування i управлiння виробництвом, що не змiнюються при змiнi обсягу виробництва. До них вiдносяться витрати на управлiння виробництвом, витрати на вiдрядження, амортизацiя основних засобiв, витрати на утримання будiвель i обладнання цехiв, опалення, освiтлення цехiв, охорону працi та технiки безпеки, витрати на вдосконалення виробництва та органiзацiї виробництва.
• Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляються з використанням бази розподiлу згiдно нормативу розподiлу постiйних загальновиробничих. Нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї в перiод їх виникнення.
• Iншi загальновиробничi витрати - це витрати на дослiдницькi роботи, технологiчнi удосконалення, витрати пов'язанi з забезпеченням контролю за технологiчним процесом i якiстю продукцiї, поточнi витрати пов'язанi з утриманням та експлуатацiєю фондiв природоохоронного призначення, витрати на утримання складiв, що обслуговують виробництво, витрати на транспортне обслуговування, пожежної охорони, податки, збори та iншi обов'язковi платежi, iншi витрати.
• Аналiтичний облiк загальновиробничих адмiнiстративних витрат, витрат на збут, iнших витрат вiд операцiйної дiяльностi здiйснюється в розрiзi номенклатури статей.
• Для основного та допомiжного виробництва застосовується метод облiку калькулювання собiвартостi продукцiї по фактично сформованим витратам, застосовувати позаказний метод калькулювання витрат.
Оцiнку НЗП виробництва виробляти в розрiзi статей витрат:
• Сировина та матерiали.
• Паливо.
• Основна заробiтна плата виробничих робiтникiв.
• Вiдрахування.
• Змiннi загальновиробничi витрати.
Сировина i матерiали в НЗВ оцiнюються згiдно iснуючого положення на пiдприємствi.
Облiк технологiчного газу в НЗВ здiйснюється вiдповiдно до затверджених питомих норм за фактичними цiнами.
Оцiнювати в НЗВ статтю «зарплата основних виробничих робiтникiв» по фактично сформованому в звiтному мiсяцi рiвню (для розрахунку рiвня брати 50% заробiтної плати основних виробничих робiтникiв нарахованої у звiтному мiсяцi).
Загальновиробничi змiннi витрати включати в НЗВ за фактично складеному у звiтному мiсяцi рiвню витрат.
Прийняти тоннаж за базу розподiлу статей заробiтна плата та загальновиробничi змiннi витрати в НЗВ. При оцiнцi незавершеного виробництва i готової продукцiї враховуються всi прямi витрати, якi безпосередньо беруть участь у процесi виробництва продукцiї, виробничi накладнi витрати, загальнi та адмiнiстративнi витрати.
Комерцiйнi та адмiнiстративнi витрати включаються до витрат перiоду i списуються в перiод їх вчинення.
До комерцiйних витрат вiдносяться:
1. Реклама продукцiї.
2. Заробiтна плата з вiдрахуваннями на соцiальне страхування.
3. Знос будiвель, примiщень i обладнання.
4. Вiдрядження та представницькi витрати.
5. Транспортнi витрати.
6. Комунальнi послуги.
7. Комiсiйнi витрати.
До адмiнiстративних витрат вiдносяться:
1. Заробiтна плата адмiнiстративного апарату управлiння з вiдрахуваннями на соцiальне страхування.
2. Знос адмiнiстративних будiвель та офiсного обладнання.
3. Комунальнi послуги.
4. Оплата послуг юристiв, консультантiв та аудиторiв.
5. Купiвля канцелярських товарiв.
6. Послуги банку.
7. Витрати на вiдрядження.
4.16 Звiтнiсть за сегментами
Дiяльнiсть Товариства у звiтному перiодi здiйснювалась в одному операцiйному сегментi.
Активами та зобов’язаннями звiтного сегмента є активи та зобов’язання, якi безпосередньо вiдносяться до сегмента.

Продовження тексту приміток

5. КЛЮЧОВI БУХГАЛТЕРСЬКI ОЦIНКИ ТА ПРОФЕСIЙНI СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Товариство використовує оцiнки i робить припущення, якi впливають на суми активiв та зобов’язань, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на минулому досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуваннi принципiв бухгалтерського облiку, крiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi судження. При визначеннi суми резервiв Товариство враховує попереднiй досвiд i минулi виплати на покриття збиткiв та iснуючi суми невиплачених вiдшкодувань. Крiм того, судовi рiшення, економiчнi умови i громадська думка можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцiнку резервiв Товариства. Допущення i оцiннi значення Товариства заснованi на вихiдних даних, якi воно мала в своєму розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi обставини i допущення вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольних Товариства обставини. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються.
Щодо iнтерпретацiї складного податкового законодавства України, змiн у податковому законодавствi, а також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. Товариство не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими органами. Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаним податковим збиткам в тiй мiрi, в якiй є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути зарахованi податковi збитки.
6. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ I ЗМIНЕНИХ СТАНДАРТIВ I IНТЕРПРЕТАЦIЙ
Мiжнароднi стандарти, якi були виданi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства, перерахованi нижче по тексту. У даний перелiк мiжнародних стандартiв включенi стандарти та роз'яснення, якi, як обгрунтовано вважає Товариство, можуть впливати на розкриття iнформацiї, фiнансовий стан або фiнансовi показники, якi застосовуються. Товариство має намiр прийняти данi мiжнароднi стандарти.
- МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi - Подання статей iншого сукупного доходу". Поправки до IAS 1 вносять змiни в груповання статей, представлених у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi будуть перекласифiкованi (або вiдновленi) до складу прибутку або збитку в який-небудь момент у майбутньому (наприклад, при припиненнi визнання або погашеннi), повиннi будуть представлятися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть перекласифiкованi. Дана поправка впливає тiльки на подання i тим самим не впливає на фiнансовий стан або фiнансовi показники. Поправка набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня 2012 року або пiсля цiєї дати.
- МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток - Вiдшкодування активiв, що лежать в основi вiдкладеного податку". Дана поправка пояснює визначення вiдкладеного податку по об'єкту iнвестицiйної нерухомостi, переоцiнюваного за справедливою вартiстю. Поправка вводить спростовне припущення про те, що вiдкладений податок по об'єкту iнвестицiйної нерухомостi, який переоцiнюється за справедливою вартiстю згiдно моделi в стандартi IAS 40, повинен визнаватися на основi припущення про вiдшкодування балансової вартостi даної iнвестицiйної нерухомостi за допомогою її продажу. Поправкою також вводиться вимога про те, що вiдкладений податок по активам, що не амортизуються, оцiнюваним з використанням моделi переоцiнки з МСФЗ (IAS) 16, завжди повинен оцiнюватися на основi припущення про вiдшкодування їх балансової вартостi за допомогою продажу. Поправка набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2012 року або пiсля цiєї дати.
- МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї - Припинення? визнання" Вимоги до розкриття iнформацiї. Поправка вимагає розкриття додаткової iнформацiї щодо фiнансових активiв, якi були переданi, але визнання яких не було припинено, щоб дозволити користувачевi фiнансової звiтностi Товариства зрозумiти вiдносини мiж тими активами, визнання яких припинене, та належних до них зобов'язань. Крiм цього, поправка вимагає розкриття iнформацiї про продовження участi у фiнансових активах, визнання яких припинене, щоб дозволити користувачевi оцiнити характер i ризики, пов'язанi з продовженням участi пiдприємства у фiнансових активах, визнання яких припинене. Поправка набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня 2011 року або пiсля цiєї дати. Дана поправка впливає тiльки на розкриття iнформацiї i не впливає на фiнансовий стан або фiнансовi показники.
- МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти: Класифiкацiя та оцiнка". Стандарт IFRS 9 вiдображає перший етап роботи Ради IASB по замiнi Стандарту IAS 39 i застосовується до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, як визначено в Стандартi IAS 39. Даний стандарт набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати. На наступних етапах Рада IASB розгляне облiк хеджування та знецiнення фiнансових активiв. Завершення цього проекту очiкується на 2011 рiк або першу половину 2012 року. Застосування першого етапу стандарту IFRS 9 вплине на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв, але потенцiйно не впливатиме на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань.
- МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi". Стандарт IFRS 13 представляє собою єдине джерело рекомендацiй в рамках МСФЗ щодо всiх оцiнок справедливої вартостi. Стандарт IFRS 13 не вводить новi вимоги про те, "коли" компанiї повиннi використовувати справедливу вартiсть. Замiсть цього стандарт визначає, "як" слiд оцiнювати справедливу вартiсть в тих випадках, коли оцiнка за справедливою вартiстю необхiдна або допускається згiдно МСФЗ. Даний стандарт набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 або пiсля цiєї дати.
- МСБО (IАS) 19 "Виплати працiвникам" (у новiй редакцiї). Рада з МСФЗ опублiкувала кiлька поправок до IАS 19. Вони варiюються вiд фундаментальних змiн (наприклад, виключення механiзму коридору i поняття очiкуваної прибутковостi активiв програми) до простих роз'яснень та змiн формулювання. Нова редакцiя стандарту набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 року. Поправки не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
- МСБО (IАS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" (в редакцiї 2011 р.)
В результатi опублiкування (IFRS)11 "Угоди про спiльну дiяльнiсть" та (IFRS)12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях" МСБО (IАS) 28 отримав нову назву (IАS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" i тепер описує застосування методу участi не тiльки у вiдношеннi iнвестицiй в асоцiйованi Товариства, але також у вiдношеннi iнвестицiй в спiльнi пiдприємства. Стандарт в новiй редакцiї набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 року.
- МСБО (IАS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань"
В рамках поправок до (IАS) 32 роз'яснюється значення фрази "в даний момент володiє юридичним закрiпленим правом на здiйснення взаємозалiку". Передбачається, що дана поправка не вплине на фiнансовий стан або фiнансовi результати дiяльностi Товариства. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати.

Продовження тексту приміток

7. ПОЯСНЕННЯ ТА АНАЛIТИЧНI ДАНI ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Валюта подання звiтностi. Нацiональною валютою України є українська гривня (надалi по тексту – гривня, або грн.), i ця ж валюта є функцiональною валютою Товариства. Форми i примiтки звiтностi базуються на даних бухгалтерського облiку Товариства.
Бухгалтерський облiк Товариство веде в нацiональнiй валютi України - гривнi. Одиницi вимiру у яких подається фiнансова звiтнiсть – тисячi гривень без десяткового знаку.
Основнi засоби.
Обмежень на права власностi до наявних основних засобiв немає. Переданих в заставу для забезпечення зобов`язань основних засобiв немає. Iнших контрактних зобов`язань, пов`язаних з придбанням основних засобiв немає. Втрачених або вiдданих основних засобiв, а також компенсацiї вiд третiх сторiн за об`єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася протягом звiтного перiоду не було.
Основнi засоби ( первiсна вартiсть) за видами
грн. На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 31.12.2013
103 Будинки та споруди 12 014 591,87 13 155 484,67 15 294 468,64
104 Машини та обладнання 6 180 703,88 6 887 382,13 7 004 132,30
105 Транспортнi засоби 1 469 979,56 1 519 783,42 1 545 782,48
106 Iнструменти, прилади та iнвентар 342 214,11 341 806,45 318 474,60
109 Iншi основнi засоби 1003087,27 1182477,91 1260114,47
Амортизацiя. Протягом звiтного перiоду амортизацiя основних засобiв нарахована в сумi 2072191,41грн. Станом на 31.12.2013р. сумма амортизацiї основних засобiв складає 17642521,29 грн.
Нематерiальнi активи( первiсна вартiсть)
грн. На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 31.12.2013
127 Iншi нематерiальнi активи 105226,25 105226,25 105226,25
Амортизацiя. Протягом звiтного перiоду амортизацiя нематерiальних активiв нарахована в сумi 4426,08грн. Станом на 31.12.2013р. сумма амортизацiї нематерiальних активiв складає 86653,42 грн.
Запаси
грн. На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 31.12.2013
20 Виробничi запаси 12 918 719,96 11 082 865,63 7 408 995,63
23 Незавершене виробництво 2 748 800,13 6 257 894,24 3 530 745,21
26 Готова продукцiя 6 946 951,32 8 231 132,80 13 571 535,38
28 Товари 4 165,95 1 292,00 1 163,86

Дебiторська заборгованiсть
грн. На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 31.12.2013
3610 Розрахунки з вiтчизняними покупцями (готова прод.) 810 661,74 1 562 835,54 5 976 416,68
3611 Розрахунки з вiтчизняними покупцями (авто послуги) 106 258,32 94 077,89 433 593,37
3612 Розрахунки з вiтчизняними покупцями (оренда) 154 081,68 144 778,51 174 474,02
3613 Розрахунки з вiтчизняними покупцями (послуги) 291,22 291,22
Поточна дебiторська заборгованiсть враховується за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначена як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. У звiтному перiодi Товариство нарахувало резерв сумнiвних боргiв по кожнiй групi заборгованостi по коефiцiєнту сумнiвностi.
Грошовi кошти
Грошовi кошти Товариства зберiгаються на поточних банкiвських рахунках. Облiк грошових коштiв i розрахункiв готiвковими грошовими коштами здiйснюється згiдно чинного законодавства стосовно ведення касових операцiй.
грн. На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 31.12.2013
301 Каса в нацiональнiй валютi 1 109,39 1 012,56 608,79
311 Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi 76 485,06 103 126,39 438 836,07
Залишки грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi вiдсутнi.
Зареєстрований капiтал
Зареєстрований капiтал Товариства представлений статутним капiталом, який подiлено на 291441 шук акцiй простих iменних бездокументарної форми iснування, номiнальною вартiстю 3,40грн. (Три гривнi 40 коп.) кожна . Загальна сума випуску – 990 899.40 грн..
Випуску власних акцiй у звiтному роцi не вiдбувалось.
Резервний капiтал, капiтал у дооцiнках, непокритi збитки Товариства
грн. На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 31.12.2013
40 Статутний капiтал 990 899,40 990 899,40 990 899,40
42 Капiтал у дооцiнках 6 024 347,22 6024347,22 5828918,32
43 Резервний капiтал 247 724,85 247 724,85 247 724,85
44 Непокритi збитки -23 287 281,30 -29 612 074,72 - 38 128 16,94
Резервний капiтал.
Вiдповiдно до вимог законодавства та Статуту, Товариством створено резервний капiтал шлiхом вiдрахування певних вiдсоткiв нерозподiленого прибутку за пiдсумками року, який призначений для покриття можливих збиткiв. Оскьльки Товариством отримано збитки в поточному роцi вiдрахування до резервного капiталу не проведено.
Капiтал у дооцiнках.
Вiдображена сума дооцiнки необоротних активiв Товариства. За звiтний перiод вiдображено зменшення додаткового капiталу у сумi 195 тис. грн., пов`язану зi зменшенням суми дооцiнки при вибуттi основних засобiв.
Податок на прибуток
В поточному роцi Товариством отримано збитки. В балансi Товариства вiдображено вiдкладений податок в активi як тимчасова рiзниця, що виникла мiж балансовою вартiстю активiв, яка визначається для цiлей їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi, та її податковою базою.
Зобов’язання Товариства
До складу довгострокових зобов’язань вiднесено заборгованостi по отриманих кредитах банкiв, та суми поворотньої фiнансової допомоги.
грн. На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 31.12.2013
501 Довгостроковi кредити банкiв у 26 213 892,00 63 999 856,16 34 265 900,00
505 Iншi довгостроковi позики 904 245,81 900 645,81 31 828 345,81
Поточнi зобов’язання претставленi такими видами:
грн. На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 31.12.2013
63 Кредиторська заборгованiсть 21850002,39 140983,51 91012,67
641 Розрахунки за податками 179220,49 478 481,83 237 982,34
65 Розрахунки за страхуванням 222462,93 305914,97 315138,33
66 Розрахунки з оплати працi 490799,19 616743,43 637269,86
681 Розрахунки за авансами одержаними 12698189,76 27601127,68 22818125,47
Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи
Розкриття iнформацiї вiдповiдно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи».
Подiї, що потребують коригування активiв та зобов’язань Товариства внаслiдок виникнення умовних зобов’язань та умовних активiв, наразi вiдсутнi.
Доходи Товариства
грн. За 2012 рiк За 2013 рiк
701 Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 32039733,1 49 569 738,93
702 Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 46865,89 51 583,36
7030 Дохiд вiд реалiзацiї автопослуг 537466,96 537466,96
711 Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 3 893,69 56 455,26
712 Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 11 140 996,43 3 446 346,33
713 Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 831 019,17 875 654,77
714 Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 306 537,11 164 630,41
719 Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 36,60 136 908,26
732 Вiдсотки одержанi 144,68
746 Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi 784,00
Фiнансовим результатом вiд звичайної дiяльностi у звiтному перiодi є збиток у сумi 38 247 тис. грн.
Реструктуризацiя дiяльностi не вiдбувалась. Доходи (витрати) вiд припинених видiв дiяльностi вiдсутнi.
Дивiденди не нараховувались. Iншi виплати акцiонерам не здiйснювались.
Витрати
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiдображує виробничу собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) та собiвартiсть реалiзованих товарiв.
Адмiнiстративнi витрати вiдображаують загальногосподарськi витрати, пов'язанi з управлiнням та обслуговуванням пiдприємства.
Витрати на збут вiдображаються витрати пiдприємства, пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї (товарiв), - витрати на утримання пiдроздiлiв, що займаються збутом продукцiї (товарiв), рекламу, доставку продукцiї споживачам i т. п.
Iншi операцiйнi витрати вiдображують собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв, вiдрахування на створення резерву сумнiвних боргiв i суми списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi; втрати вiд знецiнення запасiв; втрати вiд операцiйних курсових рiзниць; визнанi економiчнi (фiнансовi) санкцiї; вiдрахування для забезпечення наступних операцiйних витрат, а також усi iншi витрати, що виникають в процесi операцiйної дiяльностi пiдприємства (крiм витрат, що включаються в собiвартiсть продукцiї (товарiв, робiт, послуг)). До розрахункiв приймається загальна сума iнших операцiйних витрат.
Фiнансовi витрати вiдображають витрати на проценти та iншi витрати пiдприємства, пов'язанi iз запозиченнями (крiм фiнансових витрат, якi включаються до собiвартостi квалiфiкацiйних активiв).
грн. За 2012 рiк За 2013 рiк
901 Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 31 052 517,89 46 400 168,40
902 Собiвартiсть реалiзованих товарiв 44 634,18 49 127,00
9030 Собiвартiсть реалiзованих автопослуг 206 312,33 72 507,73
9031 Собiвартiсть реалiзованих послуг (оренда) 115 238,53 119 963,43
910 Загальновиробничi витрати 10 075 918,32 14 857 818,28
911 Витрати з поточного ремонту 2 439 194,93 3 337 280,56
92 Адмiнiстративнi витрати 4 649 506,28 4 745 264,71
93 Витрати на збут 402 994,40 491 226,37
942 Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 20 041,57 321 001,17
943 Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 9 118 459,63 2 637 982,51
944 Сумнiвнi та безнадiйнi борги 396,00 97 060,17
945 Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 17 544,58 268 203,83
946 Витрати операцiйної дiяльностi для НУ 597 719,51 595 845,14
948 Визнанi штрафи, пенi, неустойки 513,72 847 209,40
949 Iншi витрати операцiйної дiяльностi 1 319 287,16 1 137 162,10
951 Вiдсотки за кредит 4 401 675,30 4 868 668,74
952 Iншi фiнансовi витрати 3 534,58
976 Списання необоротних активiв 31 139,82
977 Iншi витрати звичайної дiяльностi 920,40 4 885,70
Звiт про рух грошових коштiв
Звiт грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть - полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, сума якого скоригована на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, яка виникла при придбаннi iмпортної сировини, витрати на придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати.
Iнвестицiйна дiяльнiсть — це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди.
Фiнансова дiяльнiсть — це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами, отримання та погашення позик.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить -4184 тис. грн. (надходження). Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 117 тис. грн. (видаток). Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить 3732 тис. грн. (видаток).
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний перiод є надходження грошових коштiв в сумi 335 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо операцiй зi зв'язаними сторонами
Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. Зв’язаними особами для Товариства: є засновники та учасники емiтента (крiм акцiонерiв, якi не є засновниками); особи, частка яких становить понад 10% у статутному капiталi Товариства; посадовi особи Товариства та члени їхнiх сiмей; особи, що дiють вiд iменi Товариства за вiдповiдним дорученням, або особи, вiд iменi яких дiє Товариство; особи, якi вiдповiдно до законодавства України контролюють дiяльнiсть Товариства; юридичнi особи, що контролюються Товариством або разом з нею перебувають пiд контролем третьої особи; депозитарна установа, з якою пiдписано договiр про обслуговування.
Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало операцiї з акцiонерами – власниками iстотної участi.
Протягом звiтного перiоду управлiнському персоналу Товариства нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї, бонуси та iншi додатковi виплати керiвництву Товариства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались.
Протягом звiтного перiоду Товариство здiйснювало операцiї з юридичними особами, що можуть його контролювати на умовах, що не виходять за межi нормальної дiяльностi.
Подiї пiсля звiтного перiоду
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов’язань Товариства вiдсутнi.

Керiвник В.I. Олещенко

Головний бухгалтер Л.М. Зоря