Версия для печати
Среда, 08 Январь 2014 16:29

Річна інформація ПАТ

Річна інформація емітента за 2012 рік.

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне підприємство

1.3. Місцезнаходження емітента

Дніпропетровська , Iндустрiальний, 49051, м.Днiпропетровськ, вул.Винокурова,3

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

01128481

1.5. Міжміський код та телефон емітента

0562367096

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента

Серiя А01 №064369

1.7. Дата державної реєстрації

05.05.2011

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

zavodsma.com.ua

 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.)

                    


Найменування показника

Період

 

 

 звітний

 попередній

Усього активів

71700

49870

Основні засоби (за залишковою вартістю)

7117

6651

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

11082

12919

Сумарна дебіторська заборгованість

39146

20772

Грошові кошти та їх еквіваленти

104

79

Власний капітал

-22349

-12690

Статутний капітал

991

991

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-29612

-19953

Довгострокові зобов'язання

64901

27118

Поточні зобов'язання

29148

35442

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

-33.04271

-33.04271

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-33.04271

-33.04271

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

291441

291441

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

-

-

у відсотках від статутного капіталу

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

-

-

Вартість чистих активів

-22349

-12690

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Управлiння Товариством здiйснюють: - Вищий орган Товариства Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова Рада; - Правлiння ; - Ревiзiйна комiсiя.

Інформація про посадових осіб емітента.

Голова правлiння - Олещенко Валерiй Iванович; члени правлiння - головний бухгалтер  Зоря Людмила Миколаївна , Шаров Володимир Федорович , Зiнченко Вiкторiя Iванiвна, Гуща Анатолiй Васильович, Колесникова Вiра Iванiвна, Федяшов Василь Олександрович, Холодов Антон Iгоревич, Дегтярьов Олександр Олегович ;
голова Ревiзiйної комiсiї - Десятерик Олена Олександрiвна; члени ревiзiйної комiсiї - Панкеєва Тетяна Миколаївна, Ташликова Тетяна Олексiївна;
Голова Наглядової ради - Ткач Вiкторiя Сергiївна; члени Наглядової ради - Кукута Анатолiй Iванович  Шкiндель Свiтлана Анатолiївна; Калiнiна Iнна Миколаївна ,Некрасов Анатолiй Васильович;

Інформація про засновників емітента.

Юридичні особи:
Вiдкрите акцiонерне товариство АБ "АЛЛОНЖ" (код за ЕДРПОУ 14362014) - 0.008600000000 %
Фізичні особи:
991 фiзична особа - 99.991400000000 %
Усього - 100.000000000000 %

4. Інформація про цінні папери емітента

Акції:
Дата реєстрації випуску - 25.06.2011, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 57/04/1/11, орган, що зареєстрував випуск - Днiпрпетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, код - UA0403951009, тип цінного паперу – акції прості  іменні, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість - 3.400 грн., кількість - 291441 шт., загальна номінальна вартість - 990899.400 грн., частка у статутному капіталі 100.000000000000 %

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося.

6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

19.04.2012

Кворум зборів**

64.02

Опис

19.04.2012 року проведено черговi загальнi збори. Питання порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 4. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. 8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2011 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв за простими акцiями Товариства. 9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 10. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. 11. Прийняття рiшення про затвердження вчинених значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значних правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства. 12. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк, якi можуть вчинятись товариством у перiод з 19 квiтня 2012 року по 19 квiтня 2013 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi.

7. Інформація про дивіденди

В звязку з тим, що Товариство за пiдсумками роботи в 2012 роцi має збитки, дивiденди за результатами господарської дiяльностi за 2012 рiк на нараховуються та не сплачуються.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Аудитор підтверджує, що вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2012 р., що наведена в табл. № 13.2 додатка 37    інформації емітента не відповідає положенням статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435- IV.
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів
Під час виконання завдання (згідно з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до ДКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається товариством.
Виконання значних правочинів.
Ми виконали перевірку дотримання товариством вимог закону України «Про акціонерні товариства» щодо виконання значних правочинів. Ми переконалися, що всі виконані товариством значні правочини (у межах від 10 до 25 відсотків вартості активів товариства) відбувалися за рішеннями наглядової ради товариства. Значних правочинів, які б перевищували 25 відсотків вартості активів товариства, за нашими даними у звітному році не відбувалось.
Стан корпоративного управління
Ми виконали процедури оцінки стану корпоративного управління товариства на відповідність вимогам закону України «Про акціонерні товариства». Ми підтверджуємо, що інформація про стан корпоративного управління, що наведена в табл. №  38 інформації емітента є достовірної та відображає дійсний стан корпоративного управління. 
На нашу думку, стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам закону України «Про акціонерні товариства».
Не змінюючи нашої думки, ми відзначаємо, що товариством не створено посаду внутрішнього аудитора, що не суперечить закону.
Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, ми  виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Ми вважаємо що отримали достатні докази того, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності товариства внаслідок шахрайства низький.
Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):
Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “Фінансист» 
свідоцтво № 0402 про внесення до Реєстру аудиторських фірм, виданого АПУ 26.01.2001 року дію якого подовжено до 23.12.2015 р. рішенням Аудиторської палати від 23.12.2010 р.№ 224/3 , місцезнаходження –   м. Дніпропетровськ, вул.. Карла Лібкнехта, б. 4-Д, оф.1,   т. 0562 788-87-45
Аудит проводився на підставі договору від «18  » березня  2013 р. № 12/12.
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 
з «18 » березня 2013 р. по «24 »  квітня 2013 р.
"24" квітня   2013 р.
Директор АФ „Фінансист”  - аудитор                                                          Поспехова О.Д.   
сертифікат серії А № 001277 від 28.04.1994р.,
чинний до 28.04.2013р.   

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 29.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується http://zavodsma.com.ua/?mod=news, 29.04.2013

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова правлiння

 

 

 

Олещенко Валерiй Iванович