Версия для печати
Вторник, 05 Май 2015 07:41

Річний звіт емітента за 2014 ( 30.04.2015 )

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Олещенко Валерiй Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01128481

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , Iндустрiальний, 49051, м.Днiпропетровськ, вул.Винокурова, 3

5. Міжміський код, телефон та факс

(0562)367060 (0562)353860

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2015

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 82

 

30.04.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

zavodsma.com.ua

в мережі Інтернет

30.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi, оскiльки протягом звiтного року емiтент не брав участi у створеннi жодної юридичної особи. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, оскiльки посада корпоративного секретаря у емiтента вiдсутня. Рейтингова оцiнка емiтента не визначалася, тому форма звiтностi з iнформацiєю про рейтингове агенство не заповнювалась. За пiдсумками дiяльностi ПАТ "ЗЗМА" дивiденди не нараховувалися i не сплачувалися, тому вiдповiдна форма звiтностi не заповнювалась. Облiгацiї Товариством не випускалися, в зв'язку з цим форма звiтностi не заповнювалась.Iншi цiннi папери емiтентом не випускалися, тому вiдповiдна форма звiтностi не заповнювалась. Рiшення про емiсiю похiдних цiнних паперiв не приймалося, в зв'язку з чим вiдповiдна форма звiтностi не заповнювалась. Викуп власних акцiй Товариство не здiйснювало, в зв'язку з цим вiдповiдна форма звiтностi не заповнювалась. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття оскiльки такi договори вiдсутнi. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдсутня, оскiльки публiчнi товариства не складають фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку згiдно п. ст. 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". В рiчнiй фiнансовiй звiтностi, складенiй вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, не заповнений звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у зв`язку з тим, що емiтентом обрано спосiб складання звiту про рух грошових коштiв за прямим методом. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 064369

3. Дата проведення державної реєстрації

07.05.2011

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

990899.4

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

184

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

25.29 Виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт

28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у.

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про органи управлiння не заповнюється, так як емiтент - акцiонерне товариство.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26005111118061

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Райффазен Банк Аваль"

5) МФО банку

380805

6) поточний рахунок

26000356398

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом

Серiя АГ №590722

24.06.2011

Мiнiстерство транспорту та звязку України

Необмежена

Опис

Лiцензiя необхiдна для продовження вказаного виду дiяльностi i надалi, в зв`язку з тим, що перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом - один з основних видiв дiяльностi ПАТ "ЗЗМА".

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Вiдкрите акцiонерне товариство АБ "АЛЛОНЖ"

14362014

25202 м.Київ Шота Руставелi, 5

0.0086

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

991 фiзична особа

 

99.9914

Усього

100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тимошков Юрiй Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1958

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, економiст з матерiально-технiчного забезпечення.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння.Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було припинено повноваження члена правлiння Зiнченко Вiкторiї Iванiвни, обрано з 25.04.14 р. членом правлiння Тимошкова Юрiя Вiкторовича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-34 роки. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", економiст з матерiально-технiчного забезпечення. Зараз обiймає посаду начальника вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Панкеєва Тетяна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член ревiзiйної комiсiї, заступник головного бухгалтера.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про ревiзiйну комiсiю. Член ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язаний: проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також каси та майна; розглядати кошториси витрат та плани Товариства; здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. Член ревiзiйної комiсiї Товариства має право: вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань; вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства; брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради Товариства; проводити службовi розслiдування; вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства питання стосовно дiяльностi посадових осiб Товариства; вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Товариства; отримувати винагороду в розмiрах та порядку, встановлених Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано члена ревiзiйної комiсiї Панкеєву Тетяну Миколаївну на новий строк, згiдно Статуту, 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член ревiзiйної комiсiї, заступник головного бухгалтера. Зараз обiймає посаду заступника головного бухгалтера ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ташликова Тетяна Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член ревiзiйної комiсiї.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про ревiзiйну комiсiю. Член ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язаний: проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також каси та майна; розглядати кошториси витрат та плани Товариства; здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. Член ревiзiйної комiсiї Товариства має право: вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань; вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства; брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради Товариства; проводити службовi розслiдування; вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства питання стосовно дiяльностi посадових осiб Товариства; вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Товариства; отримувати винагороду в розмiрах та порядку, встановлених Загальними зборами акцiонерiв.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано члена ревiзiйної комiсiї Ташликову Тетяну Олексiївну на новий строк, згiдно Статуту, 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олещенко Валерiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", Голова правлiння.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки Голови правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Голова правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi: керує поточними справами Товариства; скликає засiдання правлiння; головує на засiданнях правлiння; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях правлiння; органiзує ведення протоколу на засiданнях правлiння; затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; представляє правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, правлiння, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; органiзує збереження майна Товариства i його належне використання; органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi; розробляє умови колективної угоди; виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано Головою правлiння Олещенко Валерiя Iвановича, строком на 3 роки. Цiнними паперами товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", Голова правлiння. Зараз обiймає посаду Голови правлiння ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Журавель Тетяна Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник бюро збуту.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було припинено повноваження члена правлiння Гущи Анатолiя Васильовича, обрано з 25.04.14 р. членом правлiння Журавель Тетяну Петрiвну, строком на 3 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-11 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", начальник бюро збуту. Зараз обiймає посаду начальника бюро збуту ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння- головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зоря Людмила Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1954

5) освіта**

середня-спецiальна

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Зорю Людмилу Миколаївну, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 42 роки. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, головний бухгалтер. Зараз обiймає посаду головного бухгалтера ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колесникова Вiра Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник планово-економiчного вiддiлу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Колесникову Вiру Iванiвну, строком на 3 роки.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник планово-економiчного вiддiлу. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федяшов Василь Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1948

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник технiчного вiддiлу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Федяшова Василя Олександровича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-26 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник технiчного вiддiлу. Зараз обiймає посаду начальника технiчного вiддiлу ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шаров Володимр Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1947

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

48

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА" , член правлiння, головний iнженер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Шарова Володимра Федоровича, строком на 3 роки.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 48 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, головний iнженер. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ткач Вiкторiя Сергiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", Голова наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки Голови наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА". Голова Наглядової ради: керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами; скликає засiдання Наглядової ради; головує на засiданнях Наглядової ради; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради; органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради; пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення; пiдписує трудовий контракт з Головою Правлiння; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, цьому Статутi, Положеннi „Про Наглядову раду”.
Виконання обов`язкiв здiйснюється за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
Згiдно протоколу засiдання наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано Головою наглядової ради Ткач Вiкторiю Сергiївну, строком на 3 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-19 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", Голова Наглядової ради. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кукута Анатолiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про наглядову раду. Повноваження члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 Статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; 23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); 24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; 25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; 26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; 27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; 28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; 29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; 30) надання згоди Правлiнню на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та на здiйснення таких правочинiв; 31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; 32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Виконання обов`язкiв здiйснюється за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано членом наглядової ради Кукуту Анатолiя Iвановича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-19 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шкiндель Свiтлана Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

середня- спецiальна

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про наглядову раду. Повноваження члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 Статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; 23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); 24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; 25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; 26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; 27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; 28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; 29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; 30) надання згоди Правлiнню на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та на здiйснення таких правочинiв; 31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; 32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Виконання обов`язкiв здiйснюється за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано членом наглядової ради Шкiндель Свiтлану Анатолiївну, строком на 3 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-9 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член Наглядової ради. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Калiнiна Iнна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради, iнженер-конструктор з оснащення.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про наглядову раду. Повноваження члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 Статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; 23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); 24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; 25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; 26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; 27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; 28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; 29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; 30) надання згоди Правлiнню на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та на здiйснення таких правочинiв; 31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; 32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Виконання обов`язкiв здiйснюється за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано членом наглядової ради Калiнiну Iнну Миколаївну, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 32 роки. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член Наглядової ради, iнженер-конструктор з оснащення. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Некрасов Анатолiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради, заступник начальника технiчного вiддiлу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про наглядову раду. Повноваження члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 Статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; 23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); 24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; 25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; 26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; 27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; 28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; 29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; 30) надання згоди Правлiнню на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та на здiйснення таких правочинiв; 31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; 32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано членом наглядової ради Некрасова Анатолiя Васильовича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 41 рiк. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради, заступник начальника технiчного вiддiлу. Зараз обiймає посаду заступника начальника технiчного вiддiлу ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Десятерик Олена Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1958

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА" , Голова ревiзiйної комiсiї, заступник начальника планово-економiчного вiддiлу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки Голови ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про ревiзiйну комiсiю. Голова Ревiзiйної комiсiї: керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами; скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї; головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; виконує iншi функцiї, якi визначенi Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю", або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано Голову ревiзiйної комiсiї Десятерик Олену Олександрiвну на новий строк, згiдно Статуту, 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв -ПАТ "ЗЗМА" , голова Ревiзiйної комiсiї, заступник начальника планово-економiчного вiддiлу. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Холодов Антон Андрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1984

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ НВП "Днiпросервiсбуд", виконроб. ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, виконавець робiт.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Холодова Антона Андрiйовича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 7 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв -ТОВ НВП "Днiпросервiсбуд", виконроб, ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, виконавець робiт. Зараз обiймає посаду виконавця робiт ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дегтярьов Олександр Олегович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1981

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА",член правлiння, начальник дiльницi нових технологiй.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Дегтярьова Олександра Олеговича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник дiльницi нових технологiй. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

член Правлiння

Тимошков Юрiй Вiкторович

д.в. д.в. д.в.

0

0.0000

0

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Панкеєва Тетяна Миколаївна

д.в. д.в. д.в.

26

0.0089

26

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Ташликова Тетяна Олексiївна

д.в. д.в. д.в.

785

0.2693

785

0

0

0

голова Правлiння

Олещенко Валерiй Iванович

д.в. д.в. д.в.

0

0.0000

0

0

0

0

член Правлiння

Журавель Тетяна Петрiвна

д.в. д.в. д.в.

0

0.0000

0

0

0

0

член Правлiння

Зоря Людмила Миколаївна

д.в. д.в. д.в.

0

0.0000

0

0

0

0

член Правлiння

Колесникова Вiра Iванiвна

д.в. д.в. д.в.

0

0.0000

0

0

0

0

член Правлiння

Федяшов Василь Олександрович

д.в. д.в. д.в.

15

0.0052

15

0

0

0

член Правлiння

Шаров Володимир Федорович

д.в. д.в. д.в.

36

0.0124

36

0

0

0

голова Наглядової ради

Ткач Вiкторiя Сергiївна

д.в. д.в. д.в.

69642

23.8958

69642

0

0

0

член Наглядової ради

Кукута Анатолiй Iванович

д.в. д.в. д.в.

28949

9.9331

28949

0

0

0

член Наглядової ради

Шкiндель Свiтлана Анатолiївна

д.в. д.в. д.в.

112865

38.7265

112865

0

0

0

член Наглядової ради

Калiнiна Iнна Миколаївна

д.в. д.в. д.в.

105

0.0361

105

0

0

0

член Наглядової ради

Некрасов Анатолiй Васильович

д.в. д.в. д.в.

10

0.0034

10

0

0

0

голова Ревiзiйної комiсiї

Десятерик Олена Олександрiвна

д.в. д.в. д.в.

5

0.0018

5

0

0

0

член Правлiння

Холодов Антон Андрiйович

д.в. д.в. д.в.

0

0.0000

0

0

0

0

член Правлiння

Дегтярьов Олександр Олегович

д.в. д.в. д.в.

0

0.0000

0

0

0

0

Усього

212438

72.8925

212438

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Ткач Вiкторiя Сергiївна

 

69642

23.8958

69642

0

0

0

Шкiндель Свiтлана Анатолiївна

 

112865

38.7265

112865

0

0

0

Усього

182507

62.6223

182507

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

25.04.2014

Кворум зборів**

63.39

Опис

25.04.2014 року проведено черговi загальнi збори. Питання порядку денного:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 роцi.
5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 роцi.
6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 роцi.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2013 роцi.
9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2013 рiк, якi можуть вчинятись товариством у перiод з 25 квiтня 2014 року по 24 квiтня 2015року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, становлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
14. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Жодних пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило.
Загальними зборами акцiонерiв прийнятi наступнi рiшення:
По 1 питанню - 1.1.Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закiнчення зборiв лiчильну комiсiю з числа працiвникiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЙ АЕРОПОРТIВ».
1.2. Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї: - Голова Лiчильної комiсiї – Дурнєва Людмила Костянтинiвна; - Секретар Лiчильної комiсiї – Кирпичов Олександр Михайлович; - Член Лiчильної комiсiї – Соловей Наталiя Володимирiвна.
По 2 питанню - 2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв: - надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв., - вiдвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв., - на виступи, довiдки – до 10 хв.
По 3 питанню - 3.1.Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв пана Дегтярьова Олександра Олеговича. 3.2.Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв пана Некрасова Анатолiя Васильовича.
По 4 питанню - 4.1. Роботу Правлiння Товариства в 2013 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 4.2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2013 роцi затвердити.
По 5 питанню - 5.1. Роботу Наглядової ради в 2013 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 5.2. Звiт Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2013 роцi затвердити.
По 6 питанню - 6.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї в 2013 роцi визнати задовiльною. 6.2. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк затвердити.
По 7 питанню - 7.1.Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк.
По 8 питанню - 8.1.Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2013 роцi Товариство має збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi в сумi – 8 898 тис. грн. 8.2.Розподiл прибутку за 2013 рiк не затверджувати, у зв’язку з його вiдсутнiстю. 8.3.Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2013 роцi не проводити. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк не нараховувати та не сплачувати.
По 9 питанню - 9.1.Основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк затвердити.
По 10 питанню - 10.1. З метою реалiзацiї затверджених основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк, у вiдповiдностi до Закону України “Про акцiонернi товариства” вiд 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 25.04.2014 року i до 24.04.2015 року (включно), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк, а саме:
правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори), – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);
правочини по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);
правочини по передачi Товариством третiм особам своїх прав i обов’язкiв по укладених договорах (договори про переведення боргу, про вiдступлення права вимоги), – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);
правочини з придбання та вiдчуження Товариством цiнних паперiв, - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);
правочини, направленi на забезпечення участi Товариства у статутних капiталах iнших суб’єктiв господарської дiяльностi, у тому числi здiйснення внескiв до статутних капiталiв iнших господарських товариств, - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);
iншi правочини, для забезпечення поточної господарської дiяльностi Товариства (в тому числi, але не виключно – договори купiвлi-продажу, поставки, пiдряду, зберiгання, надання послуг та iншi) – вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок).
10.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення. 10.3. У перiод з 25.04.2014 року i до 24.04.2015 року, Наглядовiй радi Товариства розглядати питання пiдтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинiв бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
По 11 питанню - 11.1. Припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради Товариства.
По 12 питанню - 12.1. Обрати з 25 квiтня 2014р членами Наглядової ради ПАТ «ЗЗМА»:
№ Прiзвище, iм’я, по-батьковi Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства
1 Ткач Вiкторiя Сергiївна надано
2 Кукута Анатолiй Iванович надано
3 Шкiндель Свiтлана Анатолiївна надано
4 Калiнiна Iнна Миколаївна надано
5 Некрасов Анатолiй Васильович надано
По 13 питанню - 13.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж ПАТ «ЗЗМА» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «ЗЗМА». 13.2. Встановити виконання обов’язкiв обраними членами Наглядової ради ПАТ «ЗЗМА» за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi. 13.3. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «ЗЗМА» у встановленому законодавством України порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори мiж ПАТ «ЗЗМА» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «ЗЗМА».
По 14 питанню - 14.1.Припинити повноваження дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
По 15 питанню - 15.1. Обрати з 25 квiтня 2014 р. членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗЗМА»:
№ Прiзвище, iм’я, по-батьковi Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства
1 Десятерик Олена Олександрiвна надано
2 Панкеєва Тетяна Миколаївна надано
3 Ташликова Тетяна Олексiївна надано.

       

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24101605

Місцезнаходження

02090 Україна м. Київ немає м.Київ вул.Кракiвська,буд.15/17,лiтера А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263248

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринка

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.09.2013

Міжміський код та телефон

(044)2960540

Факс

(044)2960514

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв бездокументарної форми iснування (Договiр № 43 Е вiд 02.06.2011 ).
Вiдкриття/обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв (Договiр № 43 Е вiд 31.12.2014 ).

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "ФIНАНСИСТ"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

21860250

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська немає м.Днiпропетровськ вул. Карла Лiбкнехта, б.4Д, оф.1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0402

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.01.2001

Міжміський код та телефон

(056)3764740

Факс

(056)3764740

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Надання аудиторських послуг (Договiр №12-1/13 вiд 05.12.2013).

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ немає м. Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

вiдсутня

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д.в.

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044)5910437

Факс

(044)2791249

Вид діяльності

д.в.

Опис

Обслуговування емiсiї/випускiв цiнних паперiв ( Договiр № ОВ-3200 вiд 21.01.14)

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПрАТ Страхова компанiя "АХА Страхування"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20474912

Місцезнаходження

49600 Україна Дніпропетровська немає м. Днiпропетровськ Московська, 25а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ 569137

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.12.2010

Міжміський код та телефон

(0562)350683

Факс

(0562)350683

Вид діяльності

Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

Опис

Страхування транспортних засобiв (Договiр № 103172Гго/14дпАС вiд 24.03.2014).

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.06.2011

57/04/1/11

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA0403951009

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

3.400

291441

990899.400

100.000000000000

Опис

Торгiвля цiнними паперами не здiйснюється.

 

 

XI. Опис бізнесу

Свою iсторiю завод почав з жовтня 1944 року, як авiаремонтнi майстернi, потiм авiаремонтна база №409, а з 1962 року - завод №409 ЦПФ, а з 1973 року було створено Дослiдний завод №409 Цивiльної авiацiї. В процесi корпоризацiї на базi ДЗ 409 ЦА створено ВАТ "Завод засобiв механiзацiїї аеропортiв". В 2011 роцi в процесi дематерiалiзацiї назва товариства змiнилася на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ".

 

Товариство є самостiйним господарюючим суб’єктом. Товариство є суб’єктом господарювання приватної форми власностi у виглядi господарського товариства.
Органами управлiння Товариства є: - загальнi збори акцiонерiв Товариства; - наглядова рада; - правлiння; - ревiзiйна комiсiя.
Органiзацiйна структура пiдприємства включає такi виробничi та невиробничi пiдроздiли:
- виробничий цех; - цех резервуарiв; - дiльниця нових технологiй; - дослiдно-iнструментальна дiльниця; - енерго-механiчний вiддiл; - автотранспортна дiльниця; - технiчний вiддiл; - вiддiл матерiально-технiчного забезпечення; - бюро збуту, та iншi служби. Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має.
Товариство самостiйно планує основнi напрямки своєї дiяльностi та визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупностi та прибуткової дiяльностi. Метою дiяльностi Товариства є органiзацiя пiдприємницької дiяльностi, залучення юридичних та фiзичних осiб до активної дiяльностi по iнвестуванню в економiку капiталовкладень, виробництво та переробка продукцiї, виконання робiт та послуг, насичення ринку продукцiєю, товарами та послугами, здiйснення будь-якої iншої дiяльностi у тому числi благодiйної, з метою пiдвищення добробуту та задоволення потреб населення, а також отримання прибутку.
За звiтний перiод суттєвих змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не вiдбувалось.

 

В звiтному перiодi середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу склала 180 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, склала 10 осiб.Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) склала 2 особи. Фонд оплати працi за звiтний перiод склав 6525,8 тис.грн. В порiвняннi з 2013 роком спостерiгалось зменшення фонду оплати працi на 50 вiдсоткiв за рахунок зниження обсягiв виробництва. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає потребам пiдприємства, тому необхiднiсть її пiдвищення вiдсутня.

 

Емiтент не належить до будь-яких обєднань пiдприємств.

 

Емiтент спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не веде.

 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiїї з боку третiх осiб протягом звiтного року не було.

 

Облiк ведеться вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та вiдповiдно дiючому законодавству України. Товариство здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку та обсязi. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний, метод оцiнки вартостi запасiв - FIFO.

 

Бiльш нiж 40 рокiв завод розробляє, виготовляє та поставляє обладнання для аеропортiв:
- трапи пасажирськi;
- вiзки контейнернi та грузовi;
- аеровокзальнi меблi, верстаки, тумбочки, шафи, ангари, тощо.
В останнi роки значна частка в обсязi випущеної продукцiї належить резервуарам металiчним, щитам електричним та металоконструкцiям.
Пiд час проведення аналiзу безпосереднього оточення ПАТ "ЗЗМА" у першу чергу необхiдно розглянути споживачiв цiєї органiзацiї, якi виявляють дуже великий вплив на неї. Специфiка виробляємого асортименту продукцiї така, що ПАТ "ЗЗМА" не являється виробником товарiв народного споживання, тому переважна кiлькiсть споживачiв - це юридичнi особи рiзних органiзацiйно-правових форм, що займаються збереженням та перевозом нафтопродуктiв, рiдин для потреб сiльських господарств та iн., а також аеропорти вiтчизнянi та закордоннi. На долю ж фiзичних осiб, що купують продукцiю ПАТ "ЗЗМА" припадає невеликий вiдсоток вiд загального об'єму виготовленої продукцiї. Тому залишається незадiяним мережа роздрiбної та оптової торгiвлi, бо реалiзацiя продукцiї здiйснюється на основi договорiв куплi-продажу мiж ПАТ "ЗЗМА" i органiзацiями-споживачами, а також продукцiю реалiзують безпосередньо з пiдприємства за готiвковий та безготiвковий розрахунок. В Українi великими споживачами органiзацiї являються Державне пiдприємство"Мiжнародний аеропорт "Бориспiль", ПАТ АК "Днiпроавiа", ПАТ "Авiаком", ПАТ "Днiпронафтопродукт", ПАТ "Укрнафта".
Конкурентом заводу є Завод "Тора" Харкiвського державного авiацiйного виробничого пiдприємства, який виробляє трапи пасажирськi та займає значну нишу на вiтчизняному ринку.
Конкурентом заводу у виробництвi резервуарiв на українському ринку зарекомендували себе ТОВ "Петрометал" (Харкiв), ТОВ "Укрпромресурси"(Донецьк), Пiдприємство "Нафто" (київська область).

 

Придбання та вiдчудження активiв не було.

 

За звiтний перiод правочинiв з власниками iстотної участi,членами наглядової ради або членами виконавчого органу,афiлiйованими особами- не було.

 

Вартiсть основних засобiв за залишковою вартiстю зменшилась в звiтному перiодi на 1918,0 тис. грн. Арендованих основних засобiв немає. Будiвлi та споруди займають найбiльшу питому вагу в загальнiй сумi - 61%. Вартiсть машин та обладнання (всi мають виробниче призначення) зменшилася на 203 тис.грн. Мiсцезнаходження основних засобiв - за юридичною та поштовою адресою Товариства - м.Днiпропетровськ, вул.Винокурова,3. Ступiнь використання обладнання 63%. Капiтальне будiвництво не планується.

 

Iстотною проблемою, що впливає на дiяльнiсть завода, є зменшення замовлень на продукцiю для аеропортiв, визване малою платоспроможнiстю аеропортiв України. Крiм того, обладнання заводу потребує обновлення.

 

За звiтний перiод виплачено штрафiв, пенi та неустойки в розмiрi 138765,7 тис. грн.

 

Фiнансування дiяльностi товариства вiдбувається за рахунок власних та позикових коштiв у виглядi банкiвських кредитiв та фiнансової допомоги на зворотнiй основi.

 

Укладено, але ще не виконано договорiв на кiнець звiтного року на суму 1861 тис. грн. Вiд виконання цих договорiв очiкуються прибутки в сумi 109 тис. грн.

 

В наступному роцi ПАТ "ЗЗМА" планує продовжити випуск таких видiв продукцiї як: стацiонарнi заправники газу, щити iнформацiйнi, трапи пасажирськi для обслуговування аеропортiв та опори освiтлення; планує вихiд на новi ринки збуту продукцiї, збiльшення частки продукцiї на українському ринку, удосконалення технологiчних процесiв з метою пiдвищення конкурентоспроможностi та якостi продукцiї.

 

В структурi заводу iснує дослiдно-iнструментальна дiльниця, де пiд керiвництвом технiчного вiддiлу розробляються новi та дослiднi види продукцiї. В 2014 роцi проектно-вишукувальних робiт з пiдготовки технiчної документацiї виконано на 13,1 тис.грн.

 

Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи, в звiтному перiодi не було.

 

На 31.12.2014 року Товариство має непогашений фiнансовий кредит на суму 30096 тис. грн. з термiном погашення 05.04.2016 року.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

7771

5853

0

0

7771

5853

будівлі та споруди

5193

3559

0

0

5193

3559

машини та обладнання

1651

1448

0

0

1651

1448

транспортні засоби

791

723

0

0

791

723

інші

136

123

0

0

136

123

2. Невиробничого призначення:

37

37

0

0

37

37

будівлі та споруди

4

4

0

0

4

4

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

33

33

0

0

33

33

Усього

7808

5890

0

0

7808

5890

Опис

Термiни використання виробничих основних засобiв - по будiвлям вiд 20 рокiв, по спорудам вiд 15 рокiв, по машинам та устаткуванню вiд 5 рокiв, по транспортним засобам вiд 5 рокiв, по iнструменту та iнвентарю вiд 4 рокiв.
Застосовується метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний.
Первiсна вартiсть основних засобiв на звiтну дату складає 26067 тис.грн.,сума нарахованого зносу складає 20244 тис.грн.
Ступiнь їх зносу складає 77 вiдсоткiв (в.т.ч. по групi основних засобiв виробничого призначення ступiнь зносу - 75 вiдсоткiв, ступiнь використання в процесi виробництва - 63 вiдсотки).
Обмежень на права власностi до наявних основних засобiв немає. Переданих в заставу для забезпечення зобов`язань основних засобiв немає. Iнших контрактних зобов`язань, пов`язаних з придбанням основних засобiв немає. Втрачених або вiдданих основних засобiв, а також компенсацiї вiд третiх сторiн за об`єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася протягом звiтного перiоду не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-38461

-31179

Статутний капітал (тис. грн.)

991

991

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

991

991

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiод проводився вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств (схвалених Рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 року).
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Аудитор пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2014 р. не вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

30096

X

X

у тому числі:

 

фiнансовий кредит

19.04.2013

17300

12

05.04.2016

фiнансовий кредит

22.04.2013

12796

12

05.04.2016

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1561

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

33385

X

X

Інші зобов'язання

X

34090

X

X

Усього зобов'язань

X

99132

X

X

Опис:

Сума зобов'язань в 2014 роцi збiльшилася на 10 вiдсоткiв, значною мiрою за рахунок iнших зобов'язань ( авансових платежiв, кредиторської заборгованостi з постачальниками).

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виробництво будiвельних металевих конструкцiй

385 тонн

9038.5

52.0

379 тонн

8897.7

37.6

2

Резервуари металевi, баки, ящики, контейнери

28 тонн

864.7

5.0

268 тонн

8275.9

34.9

3

Виробництво електричного освiтлювального устаткування

331 штук

2917.9

17.0

331 штук

2917.9

12.3

4

Виробництво кузовiв для автотранспортних засобiв, причепiв i напiвпричепiв

16 штук

2076.6

12.0

16 штук

2076.6

8.8

5

Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н.в.i.у

6 штук

2391.8

14.0

1 штука

428.5

1.8

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

68

2

Витрати на оплату працi

18

3

Вiдрахування на соцiальнi заходи

7

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

25.04.2014

28.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Фiнансист"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21860250

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Карла Лiбкнехта,4Д, к.1.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0402 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма “Фiнансист"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21860250

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Карла Лiбкнехта,4Д, к.1.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0402 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ» за 2014 рiк
Засновникам ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв»
Ми, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма “Фiнансист» (код ЄДРПОУ- 21860250, адреса: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Карла Лiбкнехта,4Д, к.1.) провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ» (код ЄДРПОУ 01128481, мiсцезнаходження: м.Днiпропетровськ, вул. Вiнокурова, б.3, дата державної реєстрацiї: 21.02.1997р.) (далi – Товариство) що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2014 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу зазначених принципiв облiку та iншу пояснювальну iнформацiю.
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтках концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» пiдготовлена згiдно з вимогами МСФЗ та Облiкової полiтики, затвердженi наказом по товариству вiд 03.01.2014р. № 1, якi використовувались при веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансових звiтiв за 2014рiк.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi.
Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки.
Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. № 1360 (з урахуванням Роз’яснення № 3 вiд 03.04.2012р.).
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитором не отриманi достатнi докази по пiдтвердженню залишкiв по розрахункам з iншими дебiторами в зв’язку з не отриманням вiдповiдей вiд контрагентiв. На думку аудитора це є суттєвим, проте не всеохоплюючим для фiнансової звiтностi.
Висловлення думки
Вважаємо, що зiбрана пiд час перевiрки iнформацiя та отриманi докази дають достатньо обґрунтовану пiдставу для висловлення умовно-позитивної думки стосовно фiнансової звiтностi.
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки, щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2014 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи та до застосування вимог МСФЗ та вимог дiючого законодавства.
Аудитор звертає увагу на те , що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2014 р., не вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV.

Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма “Фiнансист» ,
свiдоцтво № 0402 про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, виданого АПУ 26.01.2001 року дiю якого подовжено до 23.12.2015 р. рiшенням Аудиторської палати вiд 23.12.2010 р. № 224/3, мiсцезнаходження – м. Днiпропетровськ, вул. Карла Лiбкнехта, б. 4-Д, оф.1, т. 0562 788-87-45
Аудит проводився на пiдставi договору вiд «15 » грудня 2014 р. № 1-12/143.

"10" квiтня 2015 р.

Директор АФ „Фiнансист” - аудитор Поспехова О.Д.
сертифiкат серiї А № 001277 вiд 28.04.1994р.,
чинний до 28.04.2018 р.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): голосування вiдбувалося бюлетенями

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): позачерговi збори не проводилися

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

21

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтетiв не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради працюють на безоплатнiй основi

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Членами Наглядової ради не можуть бути члени Ревiзiйної комiсiї та Правлiння

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

немає

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

iнших документiв немає

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

немає

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

немає

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

X

 

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

немає

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Товариство планує залучати кредити банкiв.

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: немає

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: немає

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

немає

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

Територія

 

за КОАТУУ

1210137200

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

30.30

Середня кількість працівників

184

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вул.Винокурова,3, м.Днiпропетровськ, Днiпропетровська обл, 49051

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

18

16

0

первісна вартість

1001

105

107

0

накопичена амортизація

1002

-87

-91

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

7808

5890

0

первісна вартість

1011

25450

26134

0

знос

1012

-17642

-20244

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

493

808

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

8319

6714

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

24513

17583

0

Виробничі запаси

1101

7409

6252

0

Незавершене виробництво

1102

3531

3019

0

Готова продукція

1103

13572

8311

0

Товари

1104

1

1

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

6573

5432

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


19171


30526


0

з бюджетом

1135

0

161

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

161

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

439

255

0

Готівка

1166

1

2

0

Рахунки в банках

1167

438

253

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

50696

53957

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

59015

60671

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

991

991

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

5829

5818

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

248

248

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-38247

-45518

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-31179

-38461

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

34266

30096

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

31828

33385

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

66094

63481

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

91

15498

0

за розрахунками з бюджетом

1620

239

1561

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

6

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

315

158

0

за розрахунками з оплати праці

1630

637

1439

0

за одержаними авансами

1635

22818

16995

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

0

0

Усього за розділом IІІ

1695

24100

35651

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

59015

60671

0

 

Примітки

На дату переходу на мiжнароднi стандарти iнформацiя не заповнюється, так як перехiд вiдбувся ранiше звiтного перiоду.

Керівник

Олещенко Валерiй Iванович

Головний бухгалтер

Зоря Людмила Миколаївна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

23688

49801

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -23237 )

( -46642 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


451


3159

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

4354

3991

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -3644 )

( -4745 )

Витрати на збут

2150

( -425 )

( -491 )

Інші операційні витрати

2180

( -3871 )

( -5905 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( -3135 )

( -3991 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

4

0

Інші доходи

2240

1

1

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -4147 )

( -4872 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( -5 )

( -36 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( -7282 )

( -8898 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( -7282 )

( -8898 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

11

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

11

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

11

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-7271

-8898

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

14012

36081

Витрати на оплату праці

2505

6444

9589

Відрахування на соціальні заходи

2510

2578

3875

Амортизація

2515

2647

2135

Інші операційні витрати

2520

888

1343

Разом

2550

26569

53023

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

291441

291441

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

291441

291441

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-24.98619

-30.53105

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-24.98619

-30.53105

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Дивiденди не нараховувалися.

Керівник

Олещенко Валерiй Iванович

Головний бухгалтер

Зоря Людмила Миколаївна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


25133


53229

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

15

4

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

394

1432

Надходження від повернення авансів

3020

8433

10016

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

1567

738

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

2448

23534

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( -17131 )


( -39207 )

Праці

3105

( -4696 )

( -8282 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -3199 )

( -4478 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -3947 )

( -6985 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -490 )

( -1269 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( -2249 )

( -3774 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( -1208 )

( -1942 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( -281 )

( -1842 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( -1960 )

( -23975 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

6776

4184

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( -210 )

( -117 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-210

-117

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

1897

99933

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

-4511

-98739

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( -4136 )

( -4926 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-6750

-3732

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-184

335

Залишок коштів на початок року

3405

439

104

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

255

439

 

Примітки

За звiтний рiк значно зменшилась сума погашення позик.

Керівник

Олещенко Валерiй Iванович

Головний бухгалтер

Зоря Людмила Миколаївна

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Звiт розраховувся за прямим методом, тому дану форму не заповнено.

Керівник

Олещенко Валерiй Iванович

Головний бухгалтер

Зоря Людмила Миколаївна

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

991

5829

0

248

-38247

0

0

-31179

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

991

5829

0

248

-38247

0

0

-31179

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-7271

0

0

-7271

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

-11

0

0

0

0

0

-11

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

-11

0

0

0

0

0

-11

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

-11

0

0

-7271

0

0

-7282

Залишок на кінець року

4300

991

5818

0

248

-45518

0

0

-38461

 

Примітки

Чистий збиток в звiтному роцi складає 7271 тис. грн.

Керівник

Олещенко Валерiй Iванович

Головний бухгалтер

Зоря Людмила Миколаївна

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2014 РIК
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ»
1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.01.1997 р. «Дослiдний завод № 409 цивiльної авiацiї» було перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» на пiдставi наказу Фонду Державного майна України i зареєстровано Виконавчим комiтетом мiської ради Днiпропетровської обл. № 129-Р вiд 21.02.1997 р.
На виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17/09/2008 № 514-VI рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» (протокол № 1/2011 вiд 21.04.2011 р.) змiнено найменування Вiдкритого акцiонерного товариства «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» на Публiчне акцiонерне товариство «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» (скорочене найменування – ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» або ПАТ «ЗЗМА»).
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» розташоване за адресою: 49051, м. Днiпропетровськ, вул.Винокурова,3.
Форма власностi ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» приватна, Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс i свiй товарний знак, Засновниками ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» при його створеннi виступала держава в особi Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї станом на 01.06.1994 р..
Товариство при здiйсненнi фiнансово – господарської дiяльностi керується чинним законодавством України, зокрема Законами України «Про акцiонернi товариства», «Про цiннi папери та фондовий ринок», Цивiльним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, iншими законодавчими актами, в тому числi, нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi- КЦПФР).
Для стабiльної та безперервної дiяльностi в Товариствi розроблено внутрiшнi положення: статут та iншi внутрiшнi оперативнi документи (iнструкцiї, правила, накази, розпорядження i т.п.).
Органiзацiйна структура Товариства визначена статутом. Власних фiлiй та представництв станом на звiтну дату Товариство не має.
Протягом звiтного перiоду Товариство здiйснювало фiнансово – господарську дiяльнiсть в межах законодавства України.
Перелiк видiв дiяльностi за КВЕД - 2010, якi має право здiйснювати Товариство:
25.29 Виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв.
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт.
28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у.
27.40 Виробництво електричного освiтлювального устатковання.
25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй.
30.30 Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устаткування.
Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку на основi здiйснення виробничої, комерцiйної, посередницької та iншої дiяльностi, в порядку та за умов визначених чинним законодавством i статутом, а також наступний розподiл цього прибутку мiж акцiонерами.
ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» спецiалiзується на виробництвi наступної продукцiї: резервуари металевi, щити електричнi, металоконструкцiї, стацiонарнi газовi заправники, обладнання для АЗС, трапи пасажирськi, вiзки контейнернi та грузовi, ангари, тощо . Крiм того, пiдприємство виконує рiзнi iндивiдуальнi замовлення завдяки наявностi висококвалiфiкованого обладнання та кадрiв.
2. УМОВИ ЗДIЙСНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. З огляду на цей фактор, на бiзнес Товариства впливають економiка i фiнансовi потоки України, яким притаманнi властивостi ринку, який на даний час розвивається. Україна продовжує проведення економiчних реформ, розвиток власного правового поля та законодавчої бази, вiдповiдно до потреб ринкової економiки. Проте законодавча та податкова база в Українi пов’язана з ризиком неоднозначностi тлумачення її вимог, якi до того ж схильнi до частих змiн. Це, в купi з iншими юридичними та фiскальними перешкодами, створює додатковi проблеми для всiх компанiй, що ведуть бiзнес в Українi.
Майбутня стабiльнiсть української економiки багато в чому залежить вiд початих реформ i досягнень, а також вiд ефективностi економiчних i фiнансових заходiв, що вживаються урядом країни. Українська економiка слабо захищена вiд спадiв на фiнансових ринках i зниження темпiв економiчного розвитку в iнших частинах свiту. У звiтному роцi уряд продовжував вживати заходи з пiдтримки економiки країни з метою подолання наслiдкiв глобальної фiнансової кризи.
У звiзку з вищенаведеним, керiвництво Товариства не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на фондовий ринок та iншi галузi економiки України, а також на те, який вплив вони можуть надати на майбутнiй фiнансовий стан i фiнансову дiяльнiсть Товариства.
Представлена фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору керiвництва Товариства на те, який вплив надають умови ведення бiзнесу в Україна на дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Майбутнiй економiчний розвиток України залежить, як вiд зовнiшнiх факторiв, так i вiд заходiв внутрiшнього характеру, що вживаються урядом країни. Керiвництво впевнене, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства, але є ризики для дiяльностi, пов`язанi з частою змiною законодавства.

Продовження тексту приміток

3. ПЕРЕХIД НА МIЖНАРОДНI СТАНДАРТИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИ ПЕРШОМУ ЗАСТОСУВАННI
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Представлена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, звiтнiсть враховує всi прийнятi i дiючi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi та iнтерпретацiї Комiтету з МСФЗ, i вiдповiдає їм.
Застосування МСФЗ. Датою переходу Товариства на МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. З цiєї дати Товариство прийняло Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013р. є першою рiчною фiнансовою звiтнiстю, яка повинна вiдповiдати вимогам МСФЗ.
4. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Облiкова полiтика – це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi Товариством при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. Положення облiкової полiтики, описанi нижче, застосовувались послiдовно в усiх звiтних перiодах, наведених в цiй фiнансовiй звiтностi.
4.1.Доходи i витрати
Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення власного капiталу, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв, або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капiталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Величина доходу (виручки) вiд продажу товарiв, робiт, послуг у ходi звичайної фiнансово- господарської дiяльностi оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого, або такого, що пiдлягає отриманню, за мiнусом повернень i всiх наданих знижок. Виручка вiд продажу товарiв, робiт, послуг визнається за одночасного виконання наступних умов:
- всi iстотнi ризики i вигоди, якi з права власностi, переходять до Товариства до покупця (замовника);
- Товариство не зберiгає за собою нi подальших управлiнських функцiй в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом власностi, нi реального контролю над реалiзованими
товарами, робами, послугами;
- сума виручки може бути надiйно оцiнена;
- iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, пов’язаних з операцiєю;
- витрати, якi були понесенi або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можуть бути надiйно оцiненi.
Основними принципами бухгалтерського облiку доходiв та витрат Товариства визначено нарахування, вiдповiднiсть та обачнiсть. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами мiсяця нараховуються в останнiй робочий день мiсяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються пiсля завершення кожного етапу операцiї протягом дiї угоди про надання (отримання) робiт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.
Основною вимогою до фiнансової звiтностi Товариства щодо доходiв i витрат є вiдповiднiсть отриманих (визнаних) доходiв сплаченим (визнаним) витратам, якi здiйснюються з метою отримання таких доходiв.
4.2 Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та вiдстрочений податок. Поточний та вiдстрочений податки на прибуток вiдображаються у складi прибутку або збитку за перiод, за винятком тiєї їх частини, яка вiдноситься до угоди з об'єднання бiзнесу або до операцiй, визнаним безпосередньо у складi власного капiталу або в iншому сукупному прибутку.
Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що пiдлягає сплатi або отриманню стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рiк, розрахованих на основi чинних або в основному введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi коригування величини зобов'язання по сплатi податку на прибуток за минулi роки, який пiдлягає стягненню податковими органами або виплату їм.
Вiдкладений податок вiдображається методом балансових активiв вiдносно тимчасових рiзниць, що виникають мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, яка визначається для цiлей їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi, та їх податковою базою.
4.3 Основнi засоби
Основнi засоби - це необоротнi активи у матерiальнiй формi, якi утримуються з метою використання їх в процесi своєї дiяльностi, пiд час продажу товарiв (робiт), надання послуг, здавання в оренду iншим особам, або для здiйснення адмiнiстративних функцiй. До основних засобiв Товариства вiдносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рiк i вартiсть яких за одиницю або комплект становить 2,5 тис. грн. i бiльше.
Пiсля визнання активом об’єкт основних засобiв облiковується за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Витрати на поточний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання та iнших основних засобiв капiталiзується, а компоненти, що були замiненi, списуються.
Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визначається шляхом зiставлення отриманої виручки з балансовою вартiстю вiдповiдних активiв i вiдображається на рахунку прибуткiв i збиткiв.
При визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) Товариство враховувало:
- очiкуване використання об'єкта з урахуванням його потужностi або продуктивностi;
- фiзичний та моральний знос, що передбачається;
- правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єкта та iншi фактори.
Мiнiмальнi строки (рокiв) корисного використання основних засобiв по групам встановленi наказом про облiкову полутику.
Амортизацiя - це систематичний розподiл суми активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатацiї. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом для розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї.
На земельнi дiлянки амортизацiя не нараховується.
Лiквiдацiйна вартiсть активу являє собою оцiнку суми, яку Товариство могла б отримати в даний момент вiд продажу активу за вирахуванням розрахункових витрат на продаж виходячи з припущення, що вiк активу та його технiчний стан вже вiдповiдають очiкуваному в кiнцi строку його корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строки їх корисного використання переглядаються i при необхiдностi коректуються станом на кожну звiтну дату.
Керiвництво оцiнює залишковий строк корисного використання основних засобiв вiдповiдно з поточним технiчним станом основних засобiв та оцiнкою перiоду, протягом якого основнi засоби будуть приносити економiчнi вигоди Товариства. Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання.
Витрати на ремонт i техобслуговування вiдносяться на витрати по мiрi їх здiйснення. Прибуток або збиток вiд списання або вибуття основних засобiв вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв.
4.4. Нематерiальнi активи.
До нематерiальних активiв на пiдприємствi належать програмне забезпечення, лiцензiї, технологiчнi та проектнi розробки.
Мiнiмальний термiн використання нематерiальних активiв бiльше року, але не бiльше 10 рокiв.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом з урахуванням встановленого термiну дiї даного активу. При розрахунку амортизацiї нематерiальних активiв не визначається лiквiдацiйна вартiсть.
Вартiсть нематерiальних активiв вiдображається за фактичними витратами, при їх придбаннi.
4.5 Запаси
Запаси - це активи Товариства, якi:
1) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;
2) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або,
3) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.
Запаси включають в себе сировину (матерiали), готову продукцiю, напiвфабрикати, незавершене виробництво i товари.
Запаси облiковуються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої цiни продажу. Собiвартiсть запасiв визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФIФО). Собiвартiсть готової продукцiї включає в себе вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв та iншi прямi витрати, а також вiдповiдну частку виробничих накладних витрат (розраховану на основi нормативного використання виробничих потужностей) i не включає витрати за позиковими коштами. Чиста цiна продажу запасiв - це розрахункова цiна можливого продажу в процесi звичайної дiяльностi за вирахуванням витрат на завершення виробництва i витрат з продажу.
4.6 Дебiторська заборгованiсть та аванси
Дебiторська заборгованiсть визнається Товариством в разi виникнення юридичного права на отримання платежу згiдно з договором. У складi дебiторської заборгованостi Товариство вiдображає заборгованiсть з основної дiяльностi;
Товариство згортає суми авансiв, отриманих вiд клiєнтiв, з сумами дебiторської заборгованостi, якщо цi суми виникли в рамках одного договору i в майбутньому висока ймовiрнiсть провести взаємозалiк даних сум.
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi облiковуються за первiсною вартiстю.
Аванси виданi Товариством вiдображаються у звiтностi за первiсною вартiстю. Попередня оплата послуг включається до витрат перiоду або у вартiсть активiв у мiру отримання цих послуг.
4.7 Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та кошти на рахунках у банках. Грошовi кошти на рахунках у банках включають грошовi кошти на поточних рахунках та депозити в банках.
4.8 Акцiонерний капiтал
Непохiднi фiнансовi iнструменти – простi iменнi акцiї, випущенi Товариством, класифiкуються як власний капiтал. Простi акцiї - це пайовi фiнансовi iнструменти. Товариства. Дивiденди за випущеними акцiями не нараховуються та не сплачуються.
4.9 Оренда
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються усi ризики i вигоди, пов’язанi з правом власностi на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Товариство є орендодавцем нежитлових примiщень пiд офiсне примiщення по оперативному лiзингу (орендi). Строки використання орендованих основних засобiв визначаються за термiном оренди, зазначеним у договорi. Вартiсть орендованого примiщення зазначається в договорi оренди.
Товариство не надає основнi засоби в оперативну суборенду. Оренднi платежi орендодарям щомiсячно нараховуються та вiдображаються у складi iнших доходiв.

4.10 Кредити та позики
Кредити i позики при первiсному визнаннi облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням будь-яких витрат на здiйсненню кредитної (позикової) угоди. Кредити i позики класифiкуються як довгостроковi, початковий строк погашення перевищує дванадцять мiсяцiв вiд звiтної дати.
4.11 Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
Зобов`язання вiдображається в балансi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому внаслiдок його погашення. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, i облiковується по первiснiй вартостi.
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, облiковуються за справедливою вартiстю.
4.12 Взаємозалiки.
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням до балансу лише їхньої чистої суми може здiйснюватися лише в разi, якщо є юридично встановлене право взаємозалiку визнаних сум, i iснує намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями.
4.13 Резерви майбутнiх витрат i платежiв
Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефiнансовi зобов'язання, сума й термiн яких не визначенi. Вони нараховуються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло внаслiдок минулих подiй, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Сума, визнана в якостi резерву, являє собою найбiльш точну оцiнку виплат, необхiдних для погашення зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги ризики i невизначенiсть, пов’язанi iз зобов’язанням. Товариством розраховується резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi покупцiв перед складанням рiчної фiнансової звiтностi.
4.14 Витрати на персонал Товариства та вiдповiднi вiдрахування
Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок, щорiчнi вiдпускнi виплати та виплати за лiкарняними листками, премiальнi i негрошовi пiльги нараховуються у тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками. Товариство не має жодних правових чи таких, що випливають зi сформованої дiлової практики, зобов’язань з виплати пенсiй або аналогiчних виплат. На суми виплат по наданих вiдпустках працiвникам щоквартально створюється резерв забезпечення витрат.
4.15. Витрати
Аналiтичний облiк загальновиробничих умовно-постiйних витрат вести за такими статтями:
• Прямi матерiальнi витрати вiдносити до конкретного об'єкта витрат:
• а) Вартiсть сировини i матерiалiв.
• б) Вартiсть допомiжних матерiалiв.
• в) Вартiсть покупних напiвфабрикатiв i комплектуючих виробiв.
• г) Паливо.
• д) Запчастини
• Прямi витрати на оплату працi - це заробiтна плата та iншi виплати основним працiвникам, зайнятим у виробництвi продукцiї.
• Вiдрахування на соцiальнi заходи, нарахованi на зарплату працiвникiв зайнятих виробництвом продукцiї,
• Iншi прямi витрати:
• Змiннi загальновиробничi витрати - це витрати на обслуговування i управлiння виробництвом, якi змiнюються прямо пропорцiйно змiнi обсягу продукцiї (вартiсть пари, електроенергiї, стисненого повiтря, водопостачання i водовiдведення використовуваних на технологiчнi цiлi). За базу розподiлу змiнних загальновиробничих витрат на випущену продукцiю i НЗВ прийняти кiлькiсть виготовленої продукцiї вираженої в тоннах.
Постiйнi загальновиробничi витрати - це витрати на обслуговування i управлiння виробництвом, що не змiнюються при змiнi обсягу виробництва. До них вiдносяться витрати на управлiння виробництвом, витрати на вiдрядження, амортизацiя основних засобiв, витрати на утримання будiвель i обладнання цехiв, опалення, освiтлення цехiв, охорону працi та технiки безпеки, витрати на вдосконалення виробництва та органiзацiї виробництва.
• Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляються з використанням бази розподiлу згiдно нормативу розподiлу постiйних загальновиробничих. Нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї в перiод їх виникнення.
• Iншi загальновиробничi витрати - це витрати на дослiдницькi роботи, технологiчнi удосконалення, витрати пов'язанi з забезпеченням контролю за технологiчним процесом i якiстю продукцiї, поточнi витрати пов'язанi з утриманням та експлуатацiєю фондiв природоохоронного призначення, витрати на утримання складiв, що обслуговують виробництво, витрати на транспортне обслуговування, пожежної охорони, податки, збори та iншi обов'язковi платежi, iншi витрати.
• Аналiтичний облiк загальновиробничих адмiнiстративних витрат, витрат на збут, iнших витрат вiд операцiйної дiяльностi здiйснюється в розрiзi номенклатури статей.
• Для основного та допомiжного виробництва застосовується метод облiку калькулювання собiвартостi продукцiї по фактично сформованим витратам, застосовувати позаказний метод калькулювання витрат.
Оцiнку НЗП виробництва виробляти в розрiзi статей витрат:
• Сировина та матерiали.
• Паливо.
• Основна заробiтна плата виробничих робiтникiв.
• Вiдрахування.
• Змiннi загальновиробничi витрати.
Сировина i матерiали в НЗВ оцiнюються згiдно iснуючого положення на пiдприємствi.
Облiк технологiчного газу в НЗВ здiйснюється вiдповiдно до затверджених питомих норм за фактичними цiнами.
Оцiнювати в НЗВ статтю «зарплата основних виробничих робiтникiв» по фактично сформованому в звiтному мiсяцi рiвню (для розрахунку рiвня брати 50% заробiтної плати основних виробничих робiтникiв нарахованої у звiтному мiсяцi).
Загальновиробничi змiннi витрати включати в НЗВ за фактично складеному у звiтному мiсяцi рiвню витрат.
Прийняти тоннаж за базу розподiлу статей заробiтна плата та загальновиробничi змiннi витрати в НЗВ. При оцiнцi незавершеного виробництва i готової продукцiї враховуються всi прямi витрати, якi безпосередньо беруть участь у процесi виробництва продукцiї, виробничi накладнi витрати, загальнi та адмiнiстративнi витрати.
Комерцiйнi та адмiнiстративнi витрати включаються до витрат перiоду i списуються в перiод їх вчинення.
До комерцiйних витрат вiдносяться:
1. Реклама продукцiї.
2. Заробiтна плата з вiдрахуваннями на соцiальне страхування.
3. Знос будiвель, примiщень i обладнання.
4. Вiдрядження та представницькi витрати.
5. Транспортнi витрати.
6. Комунальнi послуги.
7. Комiсiйнi витрати.
До адмiнiстративних витрат вiдносяться:
1. Заробiтна плата адмiнiстративного апарату управлiння з вiдрахуваннями на соцiальне страхування.
2. Знос адмiнiстративних будiвель та офiсного обладнання.
3. Комунальнi послуги.
4. Оплата послуг юристiв, консультантiв та аудиторiв.
5. Купiвля канцелярських товарiв.
6. Послуги банку.
7. Витрати на вiдрядження.

4.16 Звiтнiсть за сегментами
Дiяльнiсть Товариства у звiтному перiодi здiйснювалась в одному операцiйному сегментi.
Активами та зобов’язаннями звiтного сегмента є активи та зобов’язання, якi безпосередньо вiдносяться до сегмента.

Продовження тексту приміток

5. КЛЮЧОВI БУХГАЛТЕРСЬКI ОЦIНКИ ТА ПРОФЕСIЙНI СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Товариство використовує оцiнки i робить припущення, якi впливають на суми активiв та зобов’язань, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на минулому досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуваннi принципiв бухгалтерського облiку, крiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi судження. При визначеннi суми резервiв Товариство враховує попереднiй досвiд i минулi виплати на покриття збиткiв та iснуючi суми невиплачених вiдшкодувань. Крiм того, судовi рiшення, економiчнi умови i громадська думка можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцiнку резервiв Товариства. Допущення i оцiннi значення Товариства заснованi на вихiдних даних, якi воно мала в своєму розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi обставини i допущення вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольних Товариства обставини. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються.
Щодо iнтерпретацiї складного податкового законодавства України, змiн у податковому законодавствi, а також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. Товариство не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими органами. Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаним податковим збиткам в тiй мiрi, в якiй є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути зарахованi податковi збитки.
6. СТАНДАРТИ, ЯКI БУЛИ ВИПУЩЕНI, АЛЕ ЩЕ НЕ НАБУЛИ ЧИННОСТI
Мiжнароднi стандарти, якi були виданi, але ще не набули чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Компанiї, перерахованi нижче по тексту. У даний перелiк мiжнародних стандартiв включенi стандарти та роз'яснення, якi, як обґрунтовано вважає Компанiя, можуть впливати на розкриття iнформацiї, фiнансовий стан або фiнансовi показники, якi застосовуються в майбутньому. Компанiя має намiр прийняти данi мiжнароднi стандарти, коли вони набудуть чинностi.
- МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти»
У липнi 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», яка вiдображає результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСФЗ (IFRS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» i всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля тiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Дострокове застосування попереднiх редакцiй МСФЗ (IFRS) 9 (2009р., 2010р. Та 2013р.) Допускається, якщо дата першого застосування припадає на перiод до 1 лютого 2015 Застосування МСФЗ (IFRS) 9 зробить вплив на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв Компанiї, але не зробить вплив на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань Компанiї.
- МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть дiючих принципiв облiкової полiтики, якi застосовувалися ними щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а рух по таких залишках - окремими рядками у звiтi про прибуток або збиток i iнший сукупний дохiд. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016р. або пiсля цiєї дати.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2010-2012 рр.»
Данi поправки набувають чинностi з 1 липня 2014р. i приблизно не зроблять iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Документ включає в себе наступнi поправки:
Поправки до МСФЗ (IFRS) 8 «Операцiйнi сегменти»
Поправки застосовуються ретроспективно i роз'яснюють наступне:
- Органiзацiя повинна розкривати iнформацiю про судженнях, якi використовувало керiвництво при застосуваннi критерiїв агрегування в пунктi 12 МСФЗ (IFRS) 8, в тому числi короткий опис операцiйних сегментiв, якi були агрегованi подiбним чином, i економiчнi iндикатори (наприклад, продажу та валова маржа), якi оцiнювалися при формуваннi висновку про те, що агрегованi операцiйнi сегменти мають схожi економiчнi характеристики;
- Iнформацiя про звiрку активiв сегмента та сукупних активiв розкривається тiльки в тому випадку, якщо звiрка надається керiвництву, що бере операцiйнi рiшення, аналогiчно iнформацiї, що розкривається за зобов'язаннями сегмента.
Поправка до МСФЗ (IАS) 16 «Основнi засоби» та МСФЗ (IАS) 38 «Нематерiальнi активи»
Поправки застосовуються ретроспективно i роз'яснюють в рамках МСФЗ (IАS) 16 i МСФЗ (IАS) 38, що актив може переоцiнюватися на пiдставi спостережуваних даних щодо його валовий чи чистої балансової вартостi. Крiм того, роз'яснюється, що накопичена амортизацiя є рiзницею мiж валовою та балансовою вартiстю активу.
Поправка до МСФЗ (IАS) 24 «Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони»
Поправка застосовується ретроспективно i роз'яснює, що керуюча компанiя (органiзацiя, яка надає послуги ключового управлiнського персоналу) є пов'язаною стороною i до неї застосовується вимоги до розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони. Крiм того, органiзацiя, яка користується послугами керуючої компанiї, зобов'язана розкрити iнформацiю про витрати, понесенi у зв'язку зi споживанням послуг з управлiння.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2011-2013 рр.»
Данi поправки набувають чинностi з 1 липня 2014р. i приблизно не зроблять iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Документ включає в себе наступнi поправки:
Поправка до МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
Поправка застосовується перспективно i роз'яснює, що виняток щодо портфеля в МСФЗ (IFRS) 13 може застосовуватися не тiльки щодо фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, але також щодо iнших договорiв, що потрапляють в сферу застосування МСФЗ (IFRS) 9 (або МСФЗ (IАS ) 39, якщо є).
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клiєнтами»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 i передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається за сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнанням виручки.
Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2017 або пiсля цiєї дати, ретроспективно в повному обсязi або з використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час Компанiя оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 15 i планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату вступу в силу.
Поправка до МСФЗ (IАS) 16 i МСФЗ (IАS) 38 «Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї»
Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IАS) 16 i МСФЗ (IАS) 38, якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигод, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. В результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки застосовуються на перспективнiй основi рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що поправки не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя не використовувала заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв.

Продовження тексту приміток

7. ПОЯСНЕННЯ ТА АНАЛIТИЧНI ДАНI ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Валюта подання звiтностi. Нацiональною валютою України є українська гривня (надалi по тексту – гривня, або грн.), i ця ж валюта є функцiональною валютою Товариства. Форми i примiтки звiтностi базуються на даних бухгалтерського облiку Товариства.
Бухгалтерський облiк Товариство веде в нацiональнiй валютi України - гривнi. Одиницi вимiру у яких подається фiнансова звiтнiсть – тисячi гривень без десяткового знаку.
Основнi засоби.
Обмежень на права власностi до наявних основних засобiв немає. Переданих в заставу для забезпечення зобов`язань основних засобiв немає. Iнших контрактних зобов`язань, пов`язаних з придбанням основних засобiв немає. Втрачених або вiдданих основних засобiв, а також компенсацiї вiд третiх сторiн за об`єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася протягом звiтного перiоду не було.
Основнi засоби ( первiсна вартiсть) за видами
грн На 01.01.2014 На 31.12.2014
103 Будинки та споруди 15 294 468,64 15 561 486,80
104 Машини та обладнання 7 004 132,30 7 334 638,28
105 Транспортнi засоби 1 545 782,48 1 563 032,21
106 Iнструменти, прилади та iнвентар318 474,60 312 547,12
109 Iншi основнi засоби 576 422,04 576 883,74
Амортизацiя. Протягом звiтного перiоду амортизацiя основних засобiв нарахована в сумi 2 642 739,72грн. Станом на 31.12.2014р. сумма амортизацiї основних засобiв складає 20244153,51грн.
Нематерiальнi активи( первiсна вартiсть)
грн. На 01.01.2014 На 31.12.2014
127 Iншi нематерiальнi активи 105226,25 107424,05
Амортизацiя. Протягом звiтного перiоду амортизацiя нематерiальних активiв нарахована в сумi 4426,08грн. Станом на 31.12.2013р. сумма амортизацiї нематерiальних активiв складає 86653,42 грн.
Запаси
грн. На 01.01.2014 На 31.12.2014
20 Виробничi запаси 7386541,60 6235185,18
23 Незавершене виробництво 3530745,21 3019022,55
26 Готова продукцiя 13571535,38 8310768,59
28 Товари 1163,86 622,23
Дебiторська заборгованiсть
грн. На 01.01.2014 На 31.12.2014
3610 Розрахунки з вiтчизняними покупцями (готова прод.) 5976416,68 5122494,04
3611 Розрахунки з вiтчизняними покупцями (авто послуги) 433593,37 137608,70
3612 Розрахунки з вiтчизняними покупцями (оренда) 174474,02 203165,60
Поточна дебiторська заборгованiсть враховується за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначена як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. У звiтному перiодi Товариство нарахувало резерв сумнiвних боргiв по кожнiй групi заборгованостi по коефiцiєнту сумнiвностi.
Грошовi кошти
Грошовi кошти Товариства зберiгаються на поточних банкiвських рахунках. Облiк грошових коштiв i розрахункiв готiвковими грошовими коштами здiйснюється згiдно чинного законодавства стосовно ведення касових операцiй.
грн. На 01.01.2014 На 31.12.2014
301 Каса в нацiональнiй валютi 608,79 1581,85
311 Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi 438836,07 253121,96
Залишки грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi вiдсутнi.
Зареєстрований капiтал
Зареєстрований капiтал Товариства представлений статутним капiталом, який подiлено на 291441 шук акцiй простих iменних бездокументарної форми iснування, номiнальною вартiстю 3,40грн. (Три гривнi 40 коп.) кожна . Загальна сума випуску – 990 899.40 грн..
Випуску власних акцiй у звiтному роцi не вiдбувалось.

Резервний капiтал, капiтал у дооцiнках, непокритi збитки Товариства
грн. На 01.01.2014 На 31.12.2014
40 Статутний капiтал 990 899,40 990 899,40
42 Капiтал у дооцiнках 5828918,32 5817809,46
43 Резервний капiтал 247 724,85 247 724,85
44 Непокритi збитки -38246754,53 -45518232,37
Резервний капiтал.
Вiдповiдно до вимог законодавства та Статуту, Товариством створено резервний капiтал шлiхом вiдрахування певних вiдсоткiв нерозподiленого прибутку за пiдсумками року, який призначений для покриття можливих збиткiв. Оскьльки Товариством отримано збитки в поточному роцi вiдрахування до резервного капiталу не проведено.
Капiтал у дооцiнках.
Вiдображена сума дооцiнки необоротних активiв Товариства. За звiтний перiод вiдображено зменшення капiталу у сумi 11 тис. грн., пов`язану зi зменшенням суми дооцiнки при вибуттi основних засобiв.
Податок на прибуток
В поточному роцi Товариством отримано збитки. В балансi Товариства вiдображено вiдкладений податок в активi як тимчасова рiзниця, що виникла мiж балансовою вартiстю активiв, яка визначається для цiлей їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi, та її податковою базою.
Зобов’язання Товариства

До складу довгострокових зобов’язань вiднесено заборгованостi по отриманих кредитах банкiв, та суми поворотньої фiнансової допомоги.
грн. На 01.01.2014 На 31.12.2014
501 Довгостроковi кредити банкiв у 34 265 900,00 30 095 878,00
505 Iншi довгостроковi позики 31 828 345,81 33 384 780,81
Поточнi зобов’язання претставленi такими видами:
грн. На 01.01.2014 На 31.12.2014
63 Кредиторська заборгованiсть 19167970,98 15138308,49
641 Розрахунки за податками 238607,19 1560512,92
65 Розрахунки за страхуванням 315138,33 158024,31
66 Розрахунки з оплати працi 637269,86 1438697,9
681 Розрахунки за авансами одержаними
22818125,47 16995182,08

Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи
Розкриття iнформацiї вiдповiдно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи».
Подiї, що потребують коригування активiв та зобов’язань Товариства внаслiдок виникнення умовних зобов’язань та умовних активiв, наразi вiдсутнi.
Доходи Товариства
грн. За 2014 рiк За 2013 рiк
701 Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 27 738 652,08 49 569 738,93
702 Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 61 564,01 51 583,36
7030 Дохiд вiд реалiзацiї автопослуг 68 296,96 537466,96
7031 Дохiд вiд реалiзацiї послуг (ремонти) 441 960,00 0
711 Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 0 56 455,26
712 Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 3 149 924,12 3 446 346,33
713 Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 1 693 199,38 875 654,77
714 Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 165 930,66 164 630,41
717 Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 346,25 136908,26
719 Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 151473,45 28219,76
732 Вiдсотки одержанi 3 579,62 0
746 Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi 1 366,20 784,00
Фiнансовим результатом вiд звичайної дiяльностi у звiтному перiодi є збиток у сумi 7271 тис. грн.
Реструктуризацiя дiяльностi не вiдбувалась. Доходи (витрати) вiд припинених видiв дiяльностi вiдсутнi.
Дивiденди не нараховувались. Iншi виплати акцiонерам не здiйснювались.

Витрати
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiдображує виробничу собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) та собiвартiсть реалiзованих товарiв.
Адмiнiстративнi витрати вiдображаують загальногосподарськi витрати, пов'язанi з управлiнням та обслуговуванням пiдприємства.
Витрати на збут вiдображаються витрати пiдприємства, пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї (товарiв), - витрати на утримання пiдроздiлiв, що займаються збутом продукцiї (товарiв), рекламу, доставку продукцiї споживачам i т. п.
Iншi операцiйнi витрати вiдображують собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв, вiдрахування на створення резерву сумнiвних боргiв i суми списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi; втрати вiд знецiнення запасiв; втрати вiд операцiйних курсових рiзниць; визнанi економiчнi (фiнансовi) санкцiї; вiдрахування для забезпечення наступних операцiйних витрат, а також усi iншi витрати, що виникають в процесi операцiйної дiяльностi пiдприємства (крiм витрат, що включаються в собiвартiсть продукцiї (товарiв, робiт, послуг)). До розрахункiв приймається загальна сума iнших операцiйних витрат.
Фiнансовi витрати вiдображають витрати на проценти та iншi витрати пiдприємства, пов'язанi iз запозиченнями (крiм фiнансових витрат, якi включаються до собiвартостi квалiфiкацiйних активiв).
грн. За 2014 рiк За 2013 рiк
901 Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 22 627 718,76 46 400 168,40
902 Собiвартiсть реалiзованих товарiв 48 860,32 49 127,00
9030 Собiвартiсть реалiзованих послуг (оренда) 20 533,23 72507,73
9031 Собiвартiсть реалiзованих послуг (ремонти) 253 811,85 119963,43
9032 Собiвартiсть реалiзованих автопослуг 285997,29 0
910 Загальновиробничi витрати 7 233 479,61 14 857 818,28
911 Витрати з поточного ремонту 1 243 498,04 3 337 280,56
92 Адмiнiстративнi витрати 3 643 502,07 4 745 264,71
93 Витрати на збут 425 259,89 491 226,37
942 Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 54 645,92 321 001,17
943 Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 1 966 810,62 2 637 982,51
944 Сумнiвнi та безнадiйнi борги 24 086,31 97 060,17
945 Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 260 036,85 268 203,83
946 Витрати операцiйної дiяльностi для НУ 566 411,05 595 845,14
948 Визнанi штрафи, пенi, неустойки 138 765,66 847 209,40
949 Iншi витрати операцiйної дiяльностi 860 738,48 1 137 162,10
951 Вiдсотки за кредит 4 126 472,37 4 868 668,74
952 Iншi фiнансовi витрати 20 641,59 3 534,58
976 Списання необоротних активiв 4 474,24 31 139,82
977 Iншi витрати звичайної дiяльностi 252,00 4 885,70

Звiт про рух грошових коштiв
Звiт грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть - полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, сума якого скоригована на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, яка виникла при придбаннi iмпортної сировини, витрати на придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати.
Iнвестицiйна дiяльнiсть — це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди.
Фiнансова дiяльнiсть — це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами, отримання та погашення позик.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить - 6776 тис. грн. (надходження). Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 210 тис. грн. (видаток). Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить 6750 тис. грн. (видаток).
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний перiод є витрата грошових коштiв в сумi 184 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо операцiй зi зв'язаними сторонами
Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. Зв’язаними особами для Товариства: є засновники та учасники емiтента (крiм акцiонерiв, якi не є засновниками); особи, частка яких становить понад 10% у статутному капiталi Товариства; посадовi особи Товариства та члени їхнiх сiмей; особи, що дiють вiд iменi Товариства за вiдповiдним дорученням, або особи, вiд iменi яких дiє Товариство; особи, якi вiдповiдно до законодавства України контролюють дiяльнiсть Товариства; юридичнi особи, що контролюються Товариством або разом з нею перебувають пiд контролем третьої особи; депозитарна установа, з якою пiдписано договiр про обслуговування.
Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало операцiї з акцiонерами – власниками iстотної участi.
Протягом звiтного перiоду управлiнському персоналу Товариства нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї, бонуси та iншi додатковi виплати керiвництву Товариства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались.
Протягом звiтного перiоду Товариство здiйснювало операцiї з юридичними особами, що можуть його контролювати на умовах, що не виходять за межi нормальної дiяльностi.
Подiї пiсля звiтного перiоду
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов’язань Товариства вiдсутнi.

Керiвник В.I. Олещенко

Головний бухгалтер Л.М. Зоря