Версия для печати
Среда, 03 Май 2017 04:39

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Бiлоус Валерiй Павлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01128481

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , Iндустрiальний, 49051, м. Днiпро, вул. Винокурова, 3

5. Міжміський код, телефон та факс

(0562)367060 (0562)353860

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 81

 

28.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.zavodsma.com.ua

в мережі Інтернет

28.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

 

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi, оскiльки протягом звiтного року емiтент не брав участi у створеннi жодної юридичної особи.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, оскiльки посада корпоративного секретаря у емiтента вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, оскiльки рейтингова оцiнка емiтента не визначалася.
Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не заповнювалась, оскiльки в 2016 роцi загальнi збори не проводились у зв’язку з важким фiнансовим становищем в Товариствi.
Iнформацiя про дивiденти не заповнювалась, оскiльки за пiдсумками дiяльностi ПАТ "ЗЗМА" дивiденди не нараховувалися i не сплачувалися.
Iнформацiя про облiгацiї не заповнювалась, так як Товариством облiгацiї не випускалися.
Iншi цiннi папери емiтентом не випускалися, тому вiдповiдна iнформацiя вiдсутня.
Рiшення про емiсiю похiдних цiнних паперiв не приймалося, тому вiдповiдна iнформацiя вiдсутня.
Викуп власних акцiй Товариство не здiйснювало, тому вiдповiдна iнформацiяi вiдсутня.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутнi, оскiльки вiдповiдна iнформацiя протягом звiтного року не виникала.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя щодо спiввiдношенння розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного року вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
Замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не вiдбувалося, тому вiдповiдна iнформацiя вiдсутня.
Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року вiдсутнi, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня, оскiльки такi договори вiдсутнi.
Випуски iпотечних сертифiкатiв Товариство не здiйснювало, тому вiдповiдна iнформацiя вiдсутня.
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.
Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, оскiльки Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.
Правила ФОН вiдсутнi, оскiльки Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдсутня, оскiльки публiчнi товариства не складають фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку згiдно з п. ст. 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
В рiчнiй фiнансовiй звiтностi, складенiй вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, не заповнений звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у зв`язку з тим, що емiтентом обрано спосiб складання звiту про рух грошових коштiв за прямим методом.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй, оскiльки Товариство не здiйснювало емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Звiт пiдготовлений та пiдписаний 28.04.2017 року Головою правлiння Бiлоусом Валерiєм Павловичем.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 064369

3. Дата проведення державної реєстрації

07.05.2011

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

990899.4

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

109

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

25.29 Виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв

27.40 Виробництво електричного освiтлювального устаткування

28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у.

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про органи управлiння не заповнюється, так як емiтент - акцiонерне товариство.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26005111118061

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Райффазен Банк Аваль"

5) МФО банку

380805

6) поточний рахунок

26000356398

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом

Серiя АГ №590722

24.06.2011

Мiнiстерство транспорту та звязку України

Необмежена

Опис

Лiцензiя необхiдна для продовження вказаного виду дiяльностi i надалi, в зв`язку з тим, що перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом - один з основних видiв дiяльностi ПАТ "ЗЗМА".

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Вiдкрите акцiонерне товариство АБ "АЛЛОНЖ"

14362014

25202Україна м. Київ Шота Руставелi, 5

0.0086

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

991 фiзична особа

 

99.9914

Усього

100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тимошков Юрiй Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1958

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, економiст з матерiально-технiчного забезпечення.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння.Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було обрано з 25.04.14 р. членом правлiння Тимошкова Юрiя Вiкторовича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-35 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", економiст з матерiально-технiчного забезпечення. Зараз обiймає посаду начальника вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член ревiзiйної комiсiї-головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Панкеєва Тетяна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член ревiзiйної комiсiї, заступник головного бухгалтера.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про ревiзiйну комiсiю. Член ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язаний: проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також каси та майна; розглядати кошториси витрат та плани Товариства; здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. Член ревiзiйної комiсiї Товариства має право: вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань; вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства; брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради Товариства; проводити службовi розслiдування; вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства питання стосовно дiяльностi посадових осiб Товариства; вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Товариства; отримувати винагороду в розмiрах та порядку, встановлених Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано члена ревiзiйної комiсiї Панкеєву Тетяну Миколаївну на новий строк, згiдно Статуту, 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член ревiзiйної комiсiї, заступник головного бухгалтера. Зараз обiймає посаду заступника головного бухгалтера ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ташликова Тетяна Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член ревiзiйної комiсiї.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про ревiзiйну комiсiю. Член ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язаний: проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також каси та майна; розглядати кошториси витрат та плани Товариства; здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. Член ревiзiйної комiсiї Товариства має право: вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань; вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства; брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради Товариства; проводити службовi розслiдування; вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства питання стосовно дiяльностi посадових осiб Товариства; вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Товариства; отримувати винагороду в розмiрах та порядку, встановлених Загальними зборами акцiонерiв.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано члена ревiзiйної комiсiї Ташликову Тетяну Олексiївну, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олещенко Валерiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", Голова правлiння.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки Голови правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Голова правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi: керує поточними справами Товариства; скликає засiдання правлiння; головує на засiданнях правлiння; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях правлiння; органiзує ведення протоколу на засiданнях правлiння; затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; представляє правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, правлiння, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; органiзує збереження майна Товариства i його належне використання; органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi; розробляє умови колективної угоди; виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано Головою правлiння Олещенко Валерiя Iвановича, строком на 3 роки.
Наглядовою радою ПАТ "ЗЗМА" (протокол засiдання Наглядової ради вiд 13 квiтня 2016 року № 9) прийнято рiшення про припинення повноваженнь та звiльнення з посади Голови правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" Олещенка Валерiя Iвановича (на пiдставi поданої заяви) за угодою сторiн 14 квiтня 2016 року. На посадi Голови правлiння перебував 6 рокiв. Загальний стаж роботи 36 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", Голова правлiння. Акцiями або часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗЗМА" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Журавель Тетяна Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник бюро збуту.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було обрано з 25.04.14 р. членом правлiння Журавель Тетяну Петрiвну, строком на 3 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-12 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", начальник бюро збуту. Зараз обiймає посаду начальника бюро збуту ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зоря Людмила Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1954

5) освіта**

середня-спецiальна

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Зорю Людмилу Миколаївну, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 43 роки. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, головний бухгалтер. Зараз обiймає посаду головного бухгалтера ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колесникова Вiра Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник планово-економiчного вiддiлу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Колесникову Вiру Iванiвну, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник планово-економiчного вiддiлу. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федяшов Василь Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1948

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник технiчного вiддiлу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Федяшова Василя Олександровича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-27 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник технiчного вiддiлу. Зараз обiймає посаду начальника технiчного вiддiлу ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шаров Володимр Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1947

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

48

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА" , член правлiння, головний iнженер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Шарова Володимра Федоровича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 48 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, головний iнженер. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ткач Вiкторiя Сергiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", Голова наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки Голови наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА". Голова Наглядової ради: керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами; скликає засiдання Наглядової ради; головує на засiданнях Наглядової ради; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради; органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради; пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення; пiдписує трудовий контракт з Головою Правлiння; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, цьому Статутi, Положеннi „Про Наглядову раду”.
Виконання обов`язкiв здiйснюється за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
Згiдно протоколу засiдання наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано Головою наглядової ради Ткач Вiкторiю Сергiївну, строком на 3 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-20 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", Голова Наглядової ради. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кукута Анатолiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про наглядову раду. Повноваження члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 Статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; 23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); 24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; 25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; 26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; 27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; 28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; 29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; 30) надання згоди Правлiнню на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та на здiйснення таких правочинiв; 31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; 32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Виконання обов`язкiв здiйснюється за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано членом наглядової ради Кукуту Анатолiя Iвановича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-19 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шкiндель Свiтлана Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

середня- спецiальна

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про наглядову раду. Повноваження члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 Статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; 23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); 24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; 25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; 26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; 27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; 28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; 29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; 30) надання згоди Правлiнню на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та на здiйснення таких правочинiв; 31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; 32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Виконання обов`язкiв здiйснюється за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано членом наглядової ради Шкiндель Свiтлану Анатолiївну, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-10 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член Наглядової ради. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Калiнiна Iнна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради, iнженер-конструктор з оснащення.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про наглядову раду. Повноваження члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 Статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; 23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); 24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; 25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; 26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; 27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; 28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; 29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; 30) надання згоди Правлiнню на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та на здiйснення таких правочинiв; 31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; 32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Виконання обов`язкiв здiйснюється за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано членом наглядової ради Калiнiну Iнну Миколаївну, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 32 роки. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член Наглядової ради, iнженер-конструктор з оснащення. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Некрасов Анатолiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради, заступник начальника технiчного вiддiлу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про наглядову раду. Повноваження члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 Статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; 23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); 24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; 25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; 26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; 27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; 28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; 29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; 30) надання згоди Правлiнню на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та на здiйснення таких правочинiв; 31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; 32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано членом наглядової ради Некрасова Анатолiя Васильовича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 42 роки. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради, заступник начальника технiчного вiддiлу. Зараз обiймає посаду заступника начальника технiчного вiддiлу ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Десятерик Олена Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1958

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА" , Голова ревiзiйної комiсiї, заступник начальника планово-економiчного вiддiлу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки Голови ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про ревiзiйну комiсiю. Голова Ревiзiйної комiсiї: керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами; скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї; головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; виконує iншi функцiї, якi визначенi Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю", або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано Голову ревiзiйної комiсiї Десятерик Олену Олександрiвну строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв -ПАТ "ЗЗМА" , голова Ревiзiйної комiсiї, заступник начальника планово-економiчного вiддiлу. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Холодов Антон Андрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1984

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, виконавець робiт.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Холодова Антона Андрiйовича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 8 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - виконроб в ПАТ "ЗЗМА", член правлiння. Зараз обiймає посаду виконавця робiт ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дегтярьов Олександр Олегович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

1981

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЗМА",член правлiння, начальник дiльницi нових технологiй.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Дегтярьова Олександра Олеговича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник дiльницi нових технологiй. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiлоус Валерiй Павлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д.в. д.в. д.в.

4) рік народження**

0

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

За попереднi 5 рокiв обiймав посади: старший iнспектор вiддiлу власної безпеки в ТОВ "МА "ДНIПРОПЕТРОВСЬК", черговий адмiнiстратор в ТОВ "ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА", директор з виробництва в ПАТ "ЗЗМА".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки Голови правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Голова правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi: керує поточними справами Товариства; скликає засiдання правлiння; головує на засiданнях правлiння; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях правлiння; органiзує ведення протоколу на засiданнях правлiння; затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; представляє правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, правлiння, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; органiзує збереження майна Товариства i його належне використання; органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi; розробляє умови колективної угоди; виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Наглядовою радою ПАТ "ЗЗМА" (протокол засiдання Наглядової ради вiд 13 квiтня 2016 року № 9) прийнято рiшення про обрання на посаду Голови правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" Бiлоуса Валерiя Павловича з 15 квiтня 2016 року строком на 3 роки.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
За попереднi 5 рокiв обiймав посади: старший iнспектор вiддiлу власної безпеки в ТОВ "МА "ДНIПРОПЕТРОВСЬК", черговий адмiнiстратор в ТОВ "ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА", директор з виробництва в ПАТ "ЗЗМА". Загальний стаж роботи 25 рокiв. Акцiями або часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗЗМА" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

член Правлiння

Тимошков Юрiй Вiкторович

д.в. д.в. д.в.

0

0.0000

0

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Панкеєва Тетяна Миколаївна

д.в. д.в. д.в.

26

0.0089

26

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Ташликова Тетяна Олексiївна

д.в. д.в. д.в.

785

0.2693

785

0

0

0

голова Правлiння

Олещенко Валерiй Iванович

д.в. д.в. д.в.

0

0.0000

0

0

0

0

член Правлiння

Журавель Тетяна Петрiвна

д.в. д.в. д.в.

0

0.0000

0

0

0

0

член Правлiння

Зоря Людмила Миколаївна

д.в. д.в. д.в.

0

0.0000

0

0

0

0

член Правлiння

Колесникова Вiра Iванiвна

д.в. д.в. д.в.

0

0.0000

0

0

0

0

член Правлiння

Федяшов Василь Олександрович

д.в. д.в. д.в.

15

0.0052

15

0

0

0

член Правлiння

Шаров Володимир Федорович

д.в. д.в. д.в.

36

0.0124

36

0

0

0

голова Наглядової ради

Ткач Вiкторiя Сергiївна

д.в. д.в. д.в.

69642

23.8958

69642

0

0

0

член Наглядової ради

Кукута Анатолiй Iванович

д.в. д.в. д.в.

28949

9.9331

28949

0

0

0

член Наглядової ради

Шкiндель Свiтлана Анатолiївна

д.в. д.в. д.в.

112865

38.7265

112865

0

0

0

член Наглядової ради

Калiнiна Iнна Миколаївна

д.в. д.в. д.в.

105

0.0361

105

0

0

0

член Наглядової ради

Некрасов Анатолiй Васильович

д.в. д.в. д.в.

10

0.0034

10

0

0

0

голова Ревiзiйної комiсiї

Десятерик Олена Олександрiвна

д.в. д.в. д.в.

5

0.0018

5

0

0

0

член Правлiння

Холодов Антон Андрiйович

д.в. д.в. д.в.

0

0.0000

0

0

0

0

член Правлiння

Дегтярьов Олександр Олегович

д.в. д.в. д.в.

0

0.0000

0

0

0

0

Усього

212438

72.8925

212438

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Ткач Вiкторiя Сергiївна

д.в. д.в. д.в.

69642

23.8958

 

69642

0

0

0

Шкiндель Свiтлана Анатолiївна

д.в. д.в. д.в.

112865

38.7265

 

112865

0

0

0

Усього

182507

62.6223

 

182507

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24101605

Місцезнаходження

02090 Україна м. Київ немає м.Київ вул.Кракiвська,буд.15/17,лiтера А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263248

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринка

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.09.2013

Міжміський код та телефон

(044)2960540

Факс

(044)2960514

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв бездокументарної форми iснування (Договiр № 43 Е вiд 02.06.2011 ).
Вiдкриття/обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв (Договiр № 43 Е вiд 31.12.2014 ).

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "ФIНАНСИСТ"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

21860250

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська немає м.Днiпро вул. Карла Лiбкнехта, б.4Д, оф.1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0402

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.01.2001

Міжміський код та телефон

(056)3764740

Факс

(056)3764740

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Проведення аудиту (аудиторської перевiрки) (Договiр № 01-12/15 вiд 09.12.2015).

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ немає м. Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д.в.

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д.в.

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044)5910437

Факс

(044)2791249

Вид діяльності

д.в.

Опис

Обслуговування емiсiї/випускiв цiнних паперiв ( Договiр № ОВ-3200 вiд 21.01.14)

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПрАТ Страхова компанiя "АХА Страхування"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20474912

Місцезнаходження

49600 Україна Дніпропетровська немає м. Днiпро Московська, 25а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ 569137

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.12.2010

Міжміський код та телефон

(0562)350683

Факс

(0562)350683

Вид діяльності

Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

Опис

Страхування транспортних засобiв (Договiр № 20586го5да вiд 20.05.2015).

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИДНIПРОВСЬКА ФОНДОВА БIРЖА»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

25535920

Місцезнаходження

49027 Україна Дніпропетровська немає м.Днiпро Дзержинського, 33-В

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

286834

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.03.2014

Міжміський код та телефон

(0562)361360

Факс

(0562)361351

Вид діяльності

Професiйна дiяльнсiть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Внесення цiнних паперiв до бiржового списку ПФБ (Договiр № 173-С вiд 15.05.2015р.).

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.06.2011

57/04/1/11

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA0403951009

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

3.400

291441

990899.400

100.000000000000

Опис

Торгiвля цiнними паперами не здiйснюється.

 

 

XI. Опис бізнесу

Свою iсторiю завод почав з жовтня 1944 року, як авiаремонтнi майстернi, потiм авiаремонтна база №409, а з 1962 року - завод №409 ЦПФ, а з 1973 року було створено Дослiдний завод №409 Цивiльної авiацiї. В процесi корпоризацiї на базi ДЗ 409 ЦА створено ВАТ "Завод засобiв механiзацiїї аеропортiв". В 2011 роцi в процесi дематерiалiзацiї назва товариства змiнилася на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ".

 

Товариство є самостiйним господарюючим суб’єктом. Товариство є суб’єктом господарювання приватної форми власностi у виглядi господарського товариства.
Органами управлiння Товариства є: - загальнi збори акцiонерiв Товариства; - наглядова рада; - правлiння; - ревiзiйна комiсiя.
Органiзацiйна структура пiдприємства включає такi виробничi та невиробничi пiдроздiли: виробничий цех, цех резервуарiв, дiльниця нових технологiй, енерго-механiчний вiддiл, автотранспортна дiльниця, технiчний вiддiл, вiддiл матерiально-технiчного забезпечення, бюро збуту та iншi служби. Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має.
Товариство самостiйно планує основнi напрямки своєї дiяльностi та визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупностi та прибуткової дiяльностi. Метою дiяльностi Товариства є органiзацiя пiдприємницької дiяльностi, залучення юридичних та фiзичних осiб до активної дiяльностi по iнвестуванню в економiку капiталовкладень, виробництво та переробка продукцiї, виконання робiт та послуг, насичення ринку продукцiєю, товарами та послугами, здiйснення будь-якої iншої дiяльностi у тому числi благодiйної, з метою пiдвищення добробуту та задоволення потреб населення, а також отримання прибутку.
За звiтний перiод суттєвих змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не вiдбувалось.

 

В звiтному перiодi середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу склала 109 особу. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, склала 10 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) склала 2 особи. Фонд оплати працi за звiтний перiод склав 4965,7 тис.грн.
В порiвняннi з 2015 роком вiдбулось не вилике збiльшення фонду оплати працi на 0,01% вiдсотки за рахунок збiльшення обсягiв виробництва. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає потребам пiдприємства, тому необхiднiсть її пiдвищення вiдсутня.

 

Емiтент не належить до будь-яких о'бєднань пiдприємств.

 

Емiтент спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не веде.

 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiїї з боку третiх осiб протягом звiтного року не було.

 

Облiк ведеться вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та вiдповiдно дiючому законодавству України. Товариство здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку та обсязi. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний, метод оцiнки вартостi запасiв - FIFO.

 

Бiльш нiж 40 рокiв завод розробляє, виготовляє та поставляє обладнання для аеропортiв: трапи пасажирськi, вiзки контейнернi та грузовi, ангари, тощо. В останнi роки значна частка в обсязi випущеної продукцiї належить резервуарам металiчним, щитам електричним, металоконструкцiям. Специфiка виробляємого асортименту продукцiї така, що ПАТ "ЗЗМА" не являється виробником товарiв народного споживання, тому переважна кiлькiсть споживачiв - це юридичнi особи рiзних органiзацiйно-правових форм, що займаються збереженням та перевезенням нафтопродуктiв, рiдин для потреб сiльських господарств та iн., а також аеропорти вiтчизнянi та закордоннi. На долю ж фiзичних осiб, що купують продукцiю ПАТ "ЗЗМА" припадає невеликий вiдсоток вiд загального об'єму виготовленої продукцiї. Тому залишається незадiяною мережа роздрiбної та оптової торгiвлi, бо реалiзацiя продукцiї здiйснюється на основi договорiв куплi-продажу мiж ПАТ "ЗЗМА" i органiзацiями-споживачами, а також продукцiю реалiзують безпосередньо з пiдприємства за готiвковий та безготiвковий розрахунок.
Основними постачальниками сировини i матерiалiв являються ПАТ "Укрнафта", ТОВ "СБК". В Українi великими споживачами продукцiї заводу являються Державне пiдприємство"Мiжнародний аеропорт "Бориспiль", ПАТ АК "Днiпроавiа", ПАТ "Днiпронафтопродукт", ПАТ "Укрнафта". Конкурентом заводу є Завод "Тора" Харкiвського державного авiацiйного виробничого пiдприємства, який виробляє трапи пасажирськi та займає значну нишу на вiтчизняному ринку. Конкурентом заводу у виробництвi резервуарiв на українському ринку зарекомендували себе ТОВ "Петрометал" (Харкiв), у виробництвi вiзкiв - ЧП "Фенiкс Плюс" (Запорiжжя), у виробництвi газових модулiв - ТОВ "Крапт" (Коростень).

 

Придбання та вiдчудження активiв не було.

 

За звiтний перiод правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не було.

 

Вартiсть основних засобiв за залишковою вартiстю зменшилась в звiтному перiодi на 2156,0 тис. грн. Арендованих основних засобiв немає. Будiвлi та споруди займають найбiльшу питому вагу в загальнiй сумi - 30%. Вартiсть машин та обладнання (всi мають виробниче призначення) зменшилася на 319 тис.грн. Ступiнь використання обладнання 51%. Мiсцезнаходження основних засобiв - за юридичною та поштовою адресою Товариства - м.Днiпро, вул.Винокурова,3. Капiтальне будiвництво не планується.

 

Iстотною проблемою, що впливає на дiяльнiсть завода, є зменшення замовлень на продукцiю для аеропортiв, визване малою платоспроможнiстю аеропортiв України. Крiм того, обладнання заводу потребує оновлення.

 

За звiтний перiод виплачено штрафiв, пенi та неустойки в розмiрi 178,011 тис. грн.

 

Фiнансування дiяльностi Товариства вiдбувається за рахунок власних та позикових коштiв у виглядi банкiвських кредитiв та фiнансової допомоги на зворотнiй основi, оскiльки не достатньо робочого капiталу для поточних потреб.

 

Укладено, але ще не виконано договорiв на кiнець звiтного року на суму 24356,8 тис. грн. Вiд виконання цих договорiв очiкуються прибутки в сумi 2280,5 тис. грн.

 

В наступному роцi ПАТ "ЗЗМА" планує продовжити випуск таких видiв продукцiї як: стацiонарнi заправники газу, щити iнформацiйнi, трапи пасажирськi для обслуговування аеропортiв та опори освiтлення; планує вихiд на новi ринки збуту продукцiї, збiльшення частки продукцiї на українському ринку, удосконалення технологiчних процесiв з метою пiдвищення конкурентоспроможностi та якостi продукцiї.
Товариство вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльної своєї дiяльностi та розвитку, але є ризики для дiяльностi, пов`язанi з частою змiною законодавства.

 

В звiтному роцi завод не витрачав кошти на здiйснення дослiжень i розробок.

 

Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи, в звiтному перiодi не було.

 

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

4349

2223

0

0

4349

2196

будівлі та споруди

2660

875

0

0

2660

875

машини та обладнання

1040

721

0

0

1040

721

транспортні засоби

545

499

0

0

545

499

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

104

101

0

0

104

101

2. Невиробничого призначення:

30

27

0

0

30

27

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

30

27

0

0

30

27

Усього

4379

2223

0

0

4379

2223

Опис

Термiни використання виробничих основних засобiв - по будiвлям вiд 20 рокiв, по спорудам вiд 15 рокiв, по машинам та устаткуванню вiд 5 рокiв, по транспортним засобам вiд 5 рокiв, по iнструменту та iнвентарю вiд 4 рокiв. Застосовується метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний.
Первiсна вартiсть основних засобiв на звiтну дату 26452,0 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 24229,0 тис.грн.
Ступiнь їх зносу складає 92 вiдсоткiв (в т.ч. по группi основних засобiв виробничого призначення 91 вiдсоткiв, ступiнь використання в процессi виробництва - 51 вiдсоткiв)
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 8 090 тис. грн.
Товариство не проводило переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi.
На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Товариством.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-46854

-43056

Статутний капітал (тис. грн.)

991

991

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

991

991

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiод проводився вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств (схвалених Рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 року).
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Аудитор звертає увагу на те, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2016 р., не вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

300

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

35535

X

X

Інші зобов'язання

X

50724

X

X

Усього зобов'язань

X

86559

X

X

Опис:

Сума зобов'язань у 2016 роцi збiльшилась на 3,0 вiдсотка, значною мiрою за рахунок поточної кредiторської заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями за товари, роботи, послуги.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виробництво будiвельних металевих конструкцiй

62 тонн

2242.3

8.0

70 тонн

2736.7

10.0

2

Резервуари металевi, баки, ящики, контейнери

252 тонн

15677.8

56

246 тонн

15004.1

55

3

Виробництво електричного освiтлювального устаткування

78 штук

2503.7

9.0

77 штук

2633.0

10.0

4

Частини (крiм зi скла чи пластмаси) ламп та iншого освiтлювального обладнання

147 к-тов

7600.1

27.0

139 к-тов

7039.0

26.0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

74.3

2

Витрати на оплату працi

20.07

3

Вiдрахування на соцiальнi заходи

5.63

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Фiнансист"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21860250

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

49000, м. Днiпро, вул. Карла Лiбкнехта,4Д, к.1.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0402 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма “Фiнансист"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21860250

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

49000, м. Днiпро, вул. Карла Лiбкнехта,4Д, к.1.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0402 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ» за 2016 рiк
Засновникам ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв»
Ми, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма “Фiнансист» (код ЄДРПОУ- 21860250, адреса: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Карла Лiбкнехта,4Д, к.1.) провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ» (код ЄДРПОУ 01128481, мiсцезнаходження:м. Днiпро, вул. Вiнокурова, б.3, дата державної реєстрацiї: 21.02.1997р.) (далi – Товариство) що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2016 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу зазначених принципiв облiку та iншу пояснювальну iнформацiю.
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтках концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» пiдготовлена згiдно з вимогами МСФЗ та Облiкової полiтики, затвердженi наказом по товариству вiд 03.01.2014р. № 1, якi використовувались при веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансових звiтiв за 2016 рiк.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Вiдповiдальнiсть аудитора.
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стан¬дартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi.
Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки.
Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. № 1360 (з урахуванням Роз’яснення № 3 вiд 03.04.2012р.).
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Аудитором не отриманi достатнi докази по пiдтвердженню залишкiв по розрахункам з iншими дебiторами в зв’язку з не отриманням вiдповiдей вiд контрагентiв. На думку аудитора це є суттєвим, проте не всеохоплюючим для фiнансової звiтностi.
Висловлення думки.
Вважаємо, що зiбрана пiд час перевiрки iнформацiя та отриманi докази дають достатньо обґрунтовану пiдставу для висловлення умовно-позитивної думки стосовно фiнансової звiтностi.
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки, щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2016 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи та до застосування вимог МСФЗ та вимог дiючого законодавства.
Аудитор звертає увагу на те , що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2016 р., не вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма “Фiнансист», свiдоцтво № 0402 про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, виданого АПУ 26.01.2001 року дiю якого подовжено до 26.11.2020 р. рiшенням Аудиторської палати вiд 26.11.2015 р. № 317/4.№ 224/3, мiсцезнаходження - 49044, Україна, м. Днiпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.60, офiс 27.
Тел./факс: +38(056) 788-87-45.
Аудит проводився на пiдставi договору вiд «16 » сiчня 2017 р. № 16-01/17..

"24" квiтня 2016 р.

Директор АФ „Фiнансист” - аудитор О.Д. Поспехова
(Сертифiкат аудитора серiї А № 001277 виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України №14 вiд 28.04.1994 р., термiн чинностi якого продовжено рiшенням АПУ №266/2 вiд 04.04.2013 р. до 28.04.2018 р.)
Аудитор О.О. Капiнус
(Сертифiкат аудитора серiї А №003104, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України №51 вiд 27.02.1997 р., термiн чинностi якого продовжено рiшенням АПУ №319/3 вiд 24.12.2015 р. до 27.12.2021 р.)

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

0

0

2

2015

0

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Голосування вiдбувалося бюлетенями.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликалися.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

 

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Немає.

 

Оцiнка роботи наглядової ради не проводилась.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

2

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтетiв не створено.

 

Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась, оскiльки комiтетiв не створено.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради виконують обов'язки за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Членами наглядової ради не можуть бути члени ревiзiйної комiсiї та правлiння.

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

немає

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iнших документiв немає.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Немає.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Немає.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiсiя проводила перевiку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Товариство планує залучати кредити банкiв.

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Немає.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Немає.

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

Територія

 

за КОАТУУ

1210137200

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

30.30

Середня кількість працівників

109

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вул.Винокурова,3, м.Днiпро, Днiпропетровська обл, 49051

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

40

26

0

первісна вартість

1001

139

139

0

накопичена амортизація

1002

-99

-113

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

4379

2223

0

первісна вартість

1011

26830

26452

0

знос

1012

-22451

-24229

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

808

808

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

5227

3057

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

18074

20211

0

Виробничі запаси

1101

7402

8103

0

Незавершене виробництво

1102

5698

5534

0

Готова продукція

1103

4973

6572

0

Товари

1104

1

2

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1409

1462

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


16096


14247


0

з бюджетом

1135

342

414

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

324

294

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

320

14

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

320

14

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

36241

36348

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

41468

39405

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

991

991

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

5638

5393

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

248

248

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-49933

-53486

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-43056

-46854

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

15000

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

34435

35535

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

49435

35535

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

16475

31983

0

за розрахунками з бюджетом

1620

208

300

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

150

82

0

за розрахунками з оплати праці

1630

838

376

0

за одержаними авансами

1635

17418

17983

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

0

0

Усього за розділом IІІ

1695

35089

50724

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

41468

39405

0

 

Примітки

На дату переходу на мiжнароднi стандарти iнформацiя не заповнюється, так як перехiд вiдбувся ранiше звiтного перiоду.

Керівник

Бiлоус Валерiй Павлович

Головний бухгалтер

Панкєєва Тетяна Миколаївна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

34143

15416

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -34278 )

( -15757 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


0


0

 збиток

2095

( 135 )

( 341 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3995

4418

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -2873 )

( -3396 )

Витрати на збут

2150

( -252 )

( -274 )

Інші операційні витрати

2180

( -2941 )

( -2533 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( -2206 )

( -2126 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

8

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -1600 )

( -2460 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( -1 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( -3798 )

( -4587 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( -3798 )

( -4587 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

245

180

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

245

180

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

245

180

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-3553

-4407

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

27986

9120

Витрати на оплату праці

2505

5314

4931

Відрахування на соціальні заходи

2510

1063

1972

Амортизація

2515

2649

2199

Інші операційні витрати

2520

2684

1240

Разом

2550

39246

19912

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

291441

291441

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

291441

291441

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-13.03180

-15.73903

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-13.03180

-15.73903

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

0

 

Примітки

Дивiденди не нараховувалися.

Керівник

Бiлоус Валерiй Павлович

Головний бухгалтер

Панкєєва Тетьяна Миколаївна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


43635


28449

Повернення податків і зборів

3005

0

27

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

2

117

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

351

Надходження від повернення авансів

3020

1428

18186

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

2987

3176

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

591

1335

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( -37734 )


( -15426 )

Праці

3105

( -4779 )

( -4568 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -1338 )

( -2297 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -4434 )

( -7594 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( -223 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( -2355 )

( -5889 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( -2079 )

( -1482 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( -2257 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( -361 )

( -3149 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-3

16350

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( -23 )

( -15 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-23

-15

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

1960

1789

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

860

15834

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( -1380 )

( -2225 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-280

-16270

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-306

65

Залишок коштів на початок року

3405

320

255

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

14

320

 

Примітки

За звiтний рiк значно зменшилась сума погашення позик.

Керівник

Бiлоус Валерiй Павлович

Головний бухгалтер

Панкєєва Тетьяна Миколаївна

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв розраховувся за прямим методом, тому дану форму не заповнено.

Керівник

Бiлоус Валерiй Павлович

Головний бухгалтер

Панкєєва Тетьяна Миколаївна

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

991

5638

0

248

-49933

0

0

-43056

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

991

5638

0

248

-49933

0

0

-43056

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-3798

0

0

-3798

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

-245

0

0

245

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

-245

0

0

180

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

-245

0

0

-3553

0

0

-3798

Залишок на кінець року

4300

991

5393

0

248

-53486

0

0

-46854

 

Примітки

Чистий збиток в звiтному роцi складає 3553 тис. грн., що на 19 вiдсоткiв менше попереднього звiтного перiоду.

Керівник

Бiлоус Валерiй Павлович

Головний бухгалтер

Панкєєва Тетьяна Миколаївна

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ»
(надалi по тексту – «Товариство»)
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.01.1997 р. «Дослiдний завод № 409 цивiльної авiацiї» було перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» на пiдставi наказу Фонду Державного майна України i зареєстровано Виконавчим комiтетом мiської ради Днiпропетровської обл. № 129-Р вiд 21.02.1997 р.
На виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17/09/2008 № 514-VI рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» (протокол № 1/2011 вiд 21.04.2011 р.) змiнено найменування Вiдкритого акцiонерного товариства «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» на Публiчне акцiонерне товариство «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» (скорочене найменування – ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» або ПАТ «ЗЗМА»).
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ» код за ЄДРПОУ: 01128481.
Мiсцезнаходження Товариства: Україна, 49051, м. Днiпро, вул. Винокурова, 3
Форма власностi ПАТ «ЗЗМА» приватна, Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс i свiй товарний знак, Засновниками ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» при його створеннi виступала держава в особi Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї станом на 01.06.1994
Товариство при здiйсненi фiнансово – господарської дiяльностi керується чинним законодавством України, зокрема Законами України «Про акцiонернi товариства», «Про цiннi папери та фондовий ринок», Цивiльним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, iншими законодавчими актами, в тому числi, нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - НКЦПФР).
Для стабiльної та безперервної дiяльностi в Товариствi розроблено внутрiшнi положення: статут та iншi внутрiшнi оперативнi документи (iнструкцiї, правила, накази, розпорядження).
Органiзацiйна структура Товариства визначена статутом. Власних фiлiй та представництв станом на звiтну дату Товариство не має.
Протягом звiтного перiоду Товариство здiйснювало фiнансово – господарську дiяльнiсть в межах законодавства України.
Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку на основi здiйснення виробничої, комерцiйної, посередницької та iншої дiяльностi, в порядку та за умов визначених чинним законодавством i статутом, а також наступний розподiл цього прибутку мiж акцiонерами.
Основнi напрямки поточнiй дiяльностi товариства
Основними видами дiяльностi товариства є :
- 30.30 Виробництво повiтряних i космiчних летальних апаратiв, супутнього устаткування;
- 25.29 Виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв.
Другоряднi поточнi напрями дiяльностi товариства
Товариство здiйснює наступнi другоряднi види дiяльностi:
-49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;
-28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у. ;
-27.40 Виробництво електричного освiтлювального устаткування;
-25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй.
Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку на основi здiйснення виробничої, комерцiйної, посередницької та iншої дiяльностi, в порядку та за умов визначених чинним законодавством i статутом, а також наступний розподiл цього прибутку мiж акцiонерами.
1.1. УМОВИ ЗДIЙСНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. З огляду на цей фактор, на бiзнес Товариства впливають економiка i фiнансовi потоки України, яким притаманнi властивостi ринку, який на даний час розвивається. Україна продовжує проведення економiчних реформ, розвиток власного правового поля та законодавчої бази, вiдповiдно до потреб ринкової економiки. Проте законодавча та податкова база в Українi пов’язана з ризиком неоднозначностi тлумачення її вимог, якi до того ж схильнi до частих змiн. Це, в купi з iншими юридичними та фiскальними перешкодами, створює додатковi проблеми для всiх компанiй, що ведуть бiзнес в Українi.
Майбутня стабiльнiсть української економiки багато в чому залежить вiд початих реформ i досягнень, а також вiд ефективностi економiчних i фiнансових заходiв, що вживаються урядом країни. Українська економiка слабо захищена вiд спадiв на фiнансових ринках i зниження темпiв економiчного розвитку в iнших частинах свiту. У звiтному роцi уряд продовжував вживати заходи з пiдтримки економiки країни з метою подолання наслiдкiв глобальної фiнансової кризи.
У звiзку з вищенаведеним, керiвництво Товариства не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на фондовий ринок та iншi галузi економiки України, а також на те, який вплив вони можуть надати на майбутнiй фiнансовий стан i фiнансову дiяльнiсть Товариства.
Представлена фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору керiвництва Товариства на те, який вплив надають умови ведення бiзнесу в Україна на дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Майбутнiй економiчний розвиток України залежить, як вiд зовнiшнiх факторiв, так i вiд заходiв внутрiшнього характеру, що вживаються урядом країни. Керiвництво впевнене, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства, але є ризики для дiяльностi, пов`язанi з частою змiною законодавства.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2016 р. та на 31 грудня 2015 р. складала 126 та 140 осiб, вiдповiдно.
1.2. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, за вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та послiдовне застосування цих принципiв, за прийняття обґрунтованих та зважених суджень та оцiнок, за виконання вимог МСФЗ, а також розкриття i пояснення будь-яких iстотних вiдхилень вiд них у звiтностi, за пiдготовку звiтностi Товариства як органiзацiї, яка здатна продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi, якщо не iснують у найближчому майбутньому передумови, якi б свiдчили про протилежне.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за створення, впровадження та пiдтримання у Товариствi ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю, ведення достовiрної облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства та стандартiв України, яка б розкривала з обґрунтованою впевненiстю у будь-який час фiнансовий стан Товариства та свiдчила про те, що фiнансова звiтнiсть вiдповiдає вимогам МСФЗ. Керiвництво застосовує необхiдних заходiв щодо збереження активiв Товариства, виявлення i запобiгання випадкам шахрайства та iнших порушень, проводить первинний фiнансовий монiторинг.
2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi
2.1. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Товариства 28 лютого 2017 року. Учасники Товариства та iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
2.2. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
2.3. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi
Товариство не застосовувало наступнi новi та переглянутi МСФЗ, якi були випущенi, але не набрали чинностi:
Назва Дата набрання чинностi
МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" (розкриття додаткової iнформацiї у зв’язку з прийняттям МСФЗ 9) Одночасно iз застосуванням МСФЗ 9
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 1 Сiчня 2018
МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами" 1 Сiчня 2018
МСФЗ 16 "Оренда" 1 Сiчня 2019
Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" i МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" (Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством) Невизначений термiн
Поправки до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" (щодо розкриття iнформацiї) 1 Сiчня 2017
Поправки до МСФЗ 12 (щодо визнання вiдкладених податкових активiв по вiдношенню до нереалiзованих збиткiв) 1 Сiчня 2017
Поправки до МСФЗ 2 (щодо класифiкацiї та оцiнки операцiй за виплатами на основi акцiй) 1 Сiчня 2018
За рiшенням керiвництва Товариство МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинностi не застосовується, оскiльки Товариство не входить в сферу дiї цього стандарту.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» прийнятий в 2009р. – 2010р., 2013р., 2015р., застосовується з 1 сiчня 2018 року або пiзнiше. Суттєвi змiни стисло: змiнюється класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв; нова модель визнання збиткiв вiд знецiнення фiнансових активiв – модель очiкуваних кредитних збиткiв; перегляд порядку хеджування для забезпечення взаємозв’язку облiку з управлiнням ризиками. Стандарт достроково не застосовувався, вплив застосування цього стандарту керiвництвом оцiнюється.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» прийнятий в вереснi 2015р., набуває чинностi одночасно з МСФЗ 9. Суттєвi змiни стисло: якщо Товариство передає фiнансовий актив третiй сторонi, то воно повинно розкрити iнформацiю про характер угоди, ступiнь тривалостi в активi i ризики; розкриття додаткової iнформацiї необов'язкове для всiх промiжних перiодiв, за винятком необхiдних вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 34. Стандарт достроково не застосовувався, вплив застосування цього стандарту керiвництвом оцiнюється.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клiєнтами» прийнятий в травнi 2015р., застосовується з 1 сiчня 2018 року або пiзнiше. Суттєвi змiни стисло: величина виручки визначається у розмiрi очiкуваної виплати за попереднiй товар або надану послугу; модель: iдентифiкацiя договору (договорiв) з клiєнтом, iдентифiкацiя зобов'язань за договором, визначення цiни угоди, розподiл цiни угоди мiж зобов'язаннями за договором, визнання виручки при виконаннi зобов'язань; витрати, пов'язанi iз забезпеченням договорiв iз покупцями, повиннi капiталiзуватися i амортизуватися на строк, протягом якого вiдбувається споживання вигод вiд договору; прояснює такi поняття - актив, контрактне зобов'язання, змiни/доповнення договорiв, мiстить посiбник з багато компетентних угод; самостiйнi партiї товарiв або послуг повиннi визнаватися окремо, а всi знижки та ретроспективнi знижки з договiрної цiни пiдлягають розподiлу на окремi елементи; значно змiнює вимоги щодо подання та розкриття iнформацiї про виручку. За рiшенням керiвництва цей МСФЗ до дати набуття чинностi не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фiнансову звiтнiсть Товариства за перiод, що закiнчується 31 грудня 2016 року.
МСФЗ 16 "Оренда" був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСБО 17 "Оренда", Тлумачення КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить угода оренду", Роз'яснення ПКР (SIC) 15 " Операцiйна оренда: заохочення " i Роз'яснення ПКР (SIC) 27 " Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар визнаватиме зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє собою право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї (наприклад, змiни термiнiв оренди, змiни майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування активу в формi права користування.
Прядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ 16 практично не змiнюється в порiвняннi з дiючими на даний момент вимогами МСБО 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСБО 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову.
Крiм цього, МСФЗ 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї порiвняно з МСБО17.
МСФЗ 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ 15. Орендар має право застосовувати цей стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення.
У 2017 роцi Товариство планує оцiнити можливий вплив МСФЗ 16 на свою фiнансову звiтнiсть.
Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством"
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 та МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або спiльному пiдприємству або вноситься до них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованому пiдприємствi або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, однак органiзацiя, яка застосовує цi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.
За попередньою оцiнкою, яка може змiнитися у майбутньому, керiвництво Товариства вважає, що цi поправки не матимуть суттєвого впливу на його фiнансову звiтнiсть у майбутньому.
Поправки до МСБО 7 "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї"
Поправки до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" є частиною iнiцiативи Ради з МСФЗ у сферi розкриття iнформацiї i вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними. При першому застосуваннi даних поправок органiзацiї не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. Цi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, допускається застосування до цiєї дати.
Застосування даних поправок потребує розкриття Товариством додаткової iнформацiї.
Поправки до МСБО 12 "Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв"
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якого вона може робити вiдрахування при вiдновленнi такої тимчасової рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини, за яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що перевищує їх балансову вартiсть.
Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного перiоду може бути визнана у складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або в складi iншого компонента власного капiталу, вiдповiдно) без розподiлення змiни мiж нерозподiленим прибутком та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Органiзацiї, якi застосовують це звiльнення, повиннi розкрити цей факт.
Цi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, дозволяється застосування до цiєї дати. У випадку дострокового застосування органiзацiя повинна розкрити цей факт.
Очiкується, що данi поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ 2 "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй"
Рада з МСФЗ видала поправки до МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй", в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй з виплат на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела виплати; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, внаслiдок яких операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками пайовими iнструментами.
При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, допускається застосування до цiєї дати. На даний час Товариство не бере участi в операцiях з виплатами на основi акцiй, тому не очiкує впливу даних поправок на фiнансову звiтнiсть Товариства.
2.4. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.5. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
При цьому слiд зазначити, що Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi. Україна продовжує знаходитися у станi полiтичних та економiчних змiн. Гривня протягом звiтного року девальвувала щодо основних свiтових валют. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї залежить вiд зусиль Уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї неможливо передбачити. Внаслiдок цього неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Товариства. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства та здатнiсть Товариства обслуговувати i своєчасно погашати свої зобов’язання.
Товариство не має намiрiв лiквiдуватися або припинити дiяльнiсть.
Iншої невизначеностi, крiм наведених вище, щодо подiй чи умов, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi немає.
Вплив iнфляцiї на фiнансову звiтнiсть
Враховуючи офiцiйнi данi Державної служби статистики України, кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод, включаючи 2015, 2015 та 2016 роки, склав 101,18%. Це створило передумови для виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку фiнансової звiтностi згiдно з МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» за 2016 рiк.
Згiдно параграфу 3 МСБО 29, показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища в країнi, якi включають таке (але не обмежуються таким):
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100 % або перевищує цей рiвень.
МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати фiнансовi звiти згiдно з цим стандартом є питанням судження. Тому Товариство при прийняттi рiшення брало до уваги наступне:
Важливим фактором є динамiка змiн рiвня iнфляцiї. Так, рiвень iнфляцiї у 2015 роцi склав 43,3%, а в 2016 роцi – 12,4%., прогноз НБУ щодо iнфляцiї на 2017 рiк становить 9,1%, а на 2018 рiк - 6%. Це дає пiдстави вважати, що економiка України з 2016 року почала виходити зi стану глибоких iнфляцiйних процесiв.
Крiм того перерахунок фiнансових результатiв є складним процесом, який вимагає наявностi методичних пiдходiв, а також створює для компанiй ризики фiскального та регуляторного характеру.
Проаналiзувавши iншi критерiї, Товариство вважає, що за показниками наведеними у пiдпунктах в) i г) параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю. Швидке сповiльнення iнфляцiї у 2016 роцi дозволило НБУ понизити облiкову ставку 6 разiв протягом року – iз 22 до 14% рiчних. Як наслiдок, у 2016 роцi спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами. Крiм цього, iндекс заробiтної плати у 2016 роцi у лютому, червнi, липнi та серпнi складав менше 100%. Також, не можна стверджувати, що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк є коротким.
Переважна частина активiв i зобов’язань Товариства у фiнансовiй звiтностi за своїм характером є монетарними активами та зобов’язаннями, або такими, що оцiненi за справедливою вартiстю, та не пiдлягають перерахунку згiдно МСБО 29.
Керiвництво Товариства ґрунтуючись на власному судженнi прийняло рiшення не застосовувати процедуру коригування показникiв фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, Товариство застосувало всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, доречнi до його операцiй та є обов’язковими для застосування при складаннi звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2016р. Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до будь-якого впливу на облiкову полiтику, фiнансовий стан чи результати дiяльностi Товариства.
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2016 року.

Продовження тексту приміток

3. Суттєвi положення облiкової полiтики
3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi
Товариство використовує оцiнки i робить припущення, якi впливають на суми активiв та зобов’язань, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на минулому досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуваннi принципiв бухгалтерського облiку, крiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi судження. При визначеннi суми резервiв Товариство враховує попереднiй досвiд i минулi виплати на покриття збиткiв та iснуючi суми невиплачених вiдшкодувань. Крiм того, судовi рiшення, економiчнi умови i громадська думка можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцiнку резервiв Товариства.
Допущення i оцiннi значення Товариства заснованi на вихiдних даних, якi воно мала в своєму розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi обставини i допущення вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольних Товариству обставин. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються.
3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки».
3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй не є змiною облiкової полiтики.
З 1 сiчня 2016 року вступили в силу наступнi новi стандарти i удосконалення:
МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки дiяльностi з тарифним регулюванням»;
Поправки до МСФЗ 11 «Спiльна дiяльнiсть» - «Облiк придбання часток участi»;
Поправка до МСФЗ 16 i МСФЗ 38 «Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї»;
Поправки до МСБО 16 и МСБО 41 «Сiльське господарство: плодовi культури»;
Поправки до МСБО 27 «Метод участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi»;
Щорiчнi вдосконалення 2012-2015;
Поправки до МСБО 1 «Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї»;
Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: Застосування виключення з вимоги про консолiдацiю»
На думку керiвництва Товариства зазначенi стандарти не впливають на фiнансову звiтнiсть товариства.
3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв
Згiдно п. 10 МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв», фiнансова звiтнiсть Товариства складається з наступних компонентiв:
― Звiт про фiнансовий стан на кiнець року;
― Звiт про сукупнi доходи за перiод;
― Звiт про змiни у власному капiталi за перiод;
― Звiт про рух грошових коштiв за перiод;
― Примiтки до фiнансової звiтностi, включаючи опис iснуючої облiкової полiтики.
МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» не встановлює єдиного формату фiнансових звiтiв, лише наводить перелiк показникiв, якi необхiдно наводити в кожнiй формi звiтностi та у примiтках.
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановлений НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». Статтi фiнансової звiтностi за МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм фiнансових звiтiв, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Розкриття додаткової iнформацiї, як це передбачено МСФЗ/МСБО, здiйснюється у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.
3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Активи та зобов’язання у Звiтi про фiнансовий стан вiдповiдно до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" подано окремо за кожним суттєвим класом подiбних статей. Активи та зобов'язання поданi окремо один вiд одного, без взаємного залiку (за винятком випадкiв, коли це вимагається або дозволено iншим МСФЗ) з розподiлом на окремi пiдроздiли для поточних та непоточних активiв та короткострокових й довгострокових зобов'язань.
Доходи та витрати у Звiтi про сукупний дохiд подано окремо, без згортання, якщо тiльки цього не вимагає або не дозволяє МСФЗ. Подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.
Звiт грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть - полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, сума якого скоригована на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, яка виникла при придбаннi товарiв, витрати на придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати.
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди.
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi виплати дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами, отримання та погашення позик.
3.3. Облiковi полiтики щодо активiв та зобов’язань
3.3.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж один рiк з дати придбання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Iноземна валюта – це валюта iнша, нiж функцiональна валюта.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.
3.3.2. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть визнається Товариством в разi виникнення юридичного права на отримання платежу згiдно з договором. У складi дебiторської заборгованостi Товариство вiдображає такi активи:
- дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги;
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть.
Товариство згортає суми авансiв, отриманих вiд клiєнтiв, з сумами дебiторської заборгованостi, якщо цi суми виникли в рамках одного договору i в майбутньому висока ймовiрнiсть провести взаємозалiк даних сум.
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть облiковуються за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначеною як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Аванси виданi Товариством вiдображаються у звiтностi за первiсною вартiстю. Аванси виданi класифiкуються як довгостроковi, якщо очiкуваний термiн отримання товарiв або послуг, що належать до них, перевищує один рiк або якщо аванси вiдносяться до активу, який буде вiдображений в облiку як необоротнi при первiсному визнаннi. Попередня оплата послуг включається до витрат перiоду або у вартiсть активiв у мiру отримання цих послуг. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, пов'язанi з авансами виданими, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв виданих пiдлягає зменшенню, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається у прибутку або збитку за рiк у складi рядка «iншi операцiйнi витрати» .
3.3.3. Зобов'язання
Поточнi зобов’язання – це зобов’язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:
- Товариство сподiвається погасити зобов’язання або зобов’язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
- Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов’язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов’язань.
Зобов`язання вiдображається в балансi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд в майбутньому внаслiдок його погашення. Кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором.
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
3.3.4. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.
3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть складала 6000 грн.
Основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу.
3.4.2. Подальшi витрати
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
3.4.3. Амортизацiя основних засобiв
Мiнiмальнi строки (рокiв) корисного використання основних засобiв по групам встановленi наказом про облiкову полiтику.
Амортизацiя - це систематичний розподiл суми активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатацiї. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом для розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї.
На земельнi дiлянки амортизацiя не нараховується.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематерiальнi активи
Нематерiальний актив – це немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований.
У Звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариство вiдображає залишкову вартiсть основних засобiв яка розраховується як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою амортизацiї та сумою будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. По всiх об’єктах нематерiальних активiв встановлено лiквiдацiйну вартiсть рiвною нулю. Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання.
Мiнiмальнi строки корисного використання та групи облiку нематерiальних активiв:
Найменування групи нематерiальних активiв Строк дiї права користування
група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, iншими ресурсами природного середовища, геологiчною та iншою iнформацiєю про природне середовище); вiдповiдно до правовстановлюючого документа
група 2 - права користування майном (право користування земельною дiлянкою, крiм права постiйного користування земельною дiлянкою, вiдповiдно до закону, право користування будiвлею, право на оренду примiщень тощо); вiдповiдно до правовстановлюючого документа
група 3 - права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг), комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi; вiдповiдно до правовстановлюючого документа
група 4 - права на об'єкти промислової власностi (право на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографiї) iнтегральних мiкросхем, комерцiйнi таємницi, в тому числi ноу-хау, захист вiд недобросовiсної конкуренцiї тощо) крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi; вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 рокiв
група 5 - авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори, комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних (бази даних), фонограми, вiдеограми, передачi (програми) органiзацiй мовлення тощо) крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi; вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки
група 6 - iншi нематерiальнi активи (право на ведення дiяльностi, використання економiчних та iнших привiлеїв тощо) вiдповiдно до правовстановлюючого документа
Облiк вартостi нематерiального активу яка амортизується вести за кожним з об’єктiв, що входить до складу окремої групи. Якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування нематерiального активу не встановлено, такий строк повинен становити 10 рокiв безперервної експлуатацiї, за умови, що його використання пов’язане з господарською дiяльнiстю пiдприємства. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання амортизацiї не пiдлягають.
3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство по можливостi оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
3.5. Облiковi полiтики щодо не поточних активiв, утримуваних для продажу
Товариство класифiкує не поточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Не поточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.
3.6. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та вiдстрочений податок. Поточний та вiдстрочений податки на прибуток вiдображаються у складi прибутку або збитку за перiод, за винятком тiєї їх частини, яка вiдноситься до угоди з об'єднання бiзнесу або до операцiй, визнаним безпосередньо у складi власного капiталу або в iншому сукупному прибутку.
Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що пiдлягає сплатi або отриманню стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рiк, розрахованих на основi чинних або в основному введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi коригування величини зобов'язання по сплатi податку на прибуток за минулi роки, який пiдлягає стягненню податковими органами або виплату їм.
У вiдношеннi розрахунку та вiдображення вiдстроченого податку Товариство керується чинним Податковим кодексом України, а саме у зв'язку зi змiнами до Податкового Кодексу з 2016 року платник податку, у якого рiчний дохiд (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує двадцяти мiльйонiв гривень, має право прийняти рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi (крiм вiд’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв), визначенi вiдповiдно до положень вiдповiдного роздiлу Податкового Кодексу.
Керiвництвом Товариства в порядку, передбаченому пiдпунктом 134.1.1 ПКУ, прийнято рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату з метою оподаткування.
3.7. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов’язань
3.7.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
3.7.2. Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
3.7.3. Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство як роботодавець нараховує внески на фiнансування державної пенсiйної програми, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки вiдображаються у перiодi, в якому нараховується заробiтна плата.
3.8. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi
3.8.1 Доходи та витрати
Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення власного капiталу, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв, або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капiталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Величина доходу (виручки) вiд продажу товарiв, робiт, послуг у ходi звичайної фiнансово- господарської дiяльностi оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого, або такого, що пiдлягає отриманню, за мiнусом повернень i всiх наданих знижок. Виручка вiд продажу товарiв, робiт, послуг визнається за одночасного виконання наступних умов:
- всi iстотнi ризики i вигоди, якi з права власностi, переходять до Товариства до покупця (замовника);
- Товариство не зберiгає за собою нi подальших управлiнських функцiй в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом власностi, нi реального контролю над реалiзованими
товарами, роботами, послугами;
- сума виручки може бути надiйно оцiнена;
- iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, пов’язаних з операцiєю;
- витрати, якi були понесенi або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можуть бути надiйно оцiненi.
Основними принципами бухгалтерського облiку доходiв та витрат Товариства визначено нарахування, вiдповiднiсть та обачнiсть. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами мiсяця нараховуються в останнiй робочий день мiсяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються пiсля завершення кожного етапу операцiї протягом дiї угоди про надання (отримання) робiт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.
Основною вимогою до фiнансової звiтностi Товариства щодо доходiв i витрат є вiдповiднiсть отриманих (визнаних) доходiв сплаченим (визнаним) витратам, якi здiйснюються з метою отримання таких доходiв.
3.8.2. Умовнi зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
3.9. Дивiденди
Дивiденди учасникам Товариства визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обґрунтованою. В поточному роцi дивiденди не нараховувались.
3.10. Звiтнiсть за сегментами
В основу для розподiлу доходiв/витрат та активiв/зобов’язань за сегментами дiяльностi покладено управлiнський облiк Товариства. Доходами та витратами звiтного сегмента є доходи та витрати, якi безпосередньо вiдносяться до сегмента. Витрати за сегментом не включають загальнi адмiнiстративнi витрати. На пiдставi пiдрахунку долi сегмента в доходах та витратах встановленi пропорцiї.
Дiяльнiсть Товариства у звiтному перiодi здiйснювалась в одному операцiйному сегментi.
Активами та зобов’язаннями звiтного сегмента є активи та зобов’язання, якi безпосередньо вiдносяться до сегмента.
У зв’язку з вищенаведеним Товариство не видiляє iншi сегменти та не складає Звiтнiсть за сегментами.

Продовження тексту приміток

4. Основнi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. Хоч цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.
4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
• подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства;
• вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
• є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання;
б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
4.2. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання активу.
4.3. Судження щодо податкового законодавства
Податкове, валютне та мите законодавство України може тлумачитись по-рiзному i часто змiнюється. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченнями цього законодавства керiвництвом Компанiї у зв’язку з дiяльнiстю Товариства та операцiями в рамках цiєї дiяльностi.
Податковi органи можуть перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв. В результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв, штрафи та пенi.
5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки
5.2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень
(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень
(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)
Усього
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Дата оцiнки 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги – – – – 1409 1462 1409 1462
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 16096 14247 16096 14247
з бюджетом – – – – 324 294 324 294
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Грошовi кошти та їх еквiваленти – – – – 320 14 320 14
5.3. Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних 3-го рiвня iєрархiї
Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї Залишки станом на 31.12.2015 р. Придбання (продажi) Залишки станом на 31.12.2016 р. Стаття (статтi) у прибутку або збитку, у якiй прибутки або збитки визнанi
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1409 53 1462
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 16096 -1849 14247
з бюджетом 324 -30 294 –
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть –
Грошовi кошти та їх еквiваленти 320 -306 14 –
5.4. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1409 1462 1409 1462
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 16096 14247 16096 14247
з бюджетом 324 294 324 294
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Грошовi кошти та їх еквiваленти 320 14 320 14
Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.
6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах
6.1. Розкриття статей Звiту про сукупний дохiд
6.1.1. Доходи Товариства
2016 2015
Дохiд вiд реалiзацiї 34143 15416
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (34278) (15757)
Валовий прибуток (135) (341)

6.1.2. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi доходи/витрати
2016 2015
Iншi операцiйнi доходи 3995 4418
Адмiнiстративнi витрати (2873) (3396)
Витрати на збут (252) (274)
Iншi операцiй витрати (2941) (2533)

6.1.3. Елементи операцiйних витрат
Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї
Назва статтi 2016 2015
Матерiальнi витрати 27986 9120
Витрати на оплату працi 5314 4931
Вiдрахування на соцiальнi заходи 1063 1972
Амортизацiя 2199 2649
Iншi операцiйнi витрати 2684 1240
Всього операцiйних витрат 39246 19912

6.2. Розкриття статей звiту про фiнансовий стан
6.2.1. Дебiторська заборгованiсть
Перелiк основних дебiторiв та суми дебiторської заборгованостi:
Стаття звiту На 31.12. 2015 На 31.12.2016 у т. ч. за строками непогашення по групам:
до 3 мiсяцiв вiд 3 до 6 мiс. вiд 6 до 12 мiс.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1409 1462 1462
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 16096 14247 14247
з бюджетом 342 414 414
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - - - - -
Поточна дебiторська заборгованiсть облiковується за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначеною як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Керiвництво вважає, що дебiторська заборгованiсть буде погашена шляхом отримання грошових коштiв найближчим часом та балансова вартiсть такої дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
У звiтному перiодi Товариством не було випадкiв визнання дебiторської заборгованостi безнадiйною. Простроченої дебiторської заборгованостi немає.
6.2. 2.Нематерiальнi активи
В балансi Товариства вiдображено нематерiальнi активи (авторське право на використання програм,сайт в мережi Iнтернет), що забезпечують ведення загальної фiнансово - господарської дiяльностi Товариства. Ця вартiсть розрахована як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою нарахованої амортизацiї.
Аналiтичнi данi стосовно структури та вартостi нематерiальних активiв:
Групи нематерiальних активiв На 01.01.2016р. Надiйшло за 2016р. Вибуло за 2016р. Нараховано амортизацiї за 2016р. На 31.12.2016р.
первiсна вартiсть накопичена амортизацiя первiсна вартiсть накопичена амортизацiя первiсна вартiсть накопичена амортизацiя
Iншi нематерiальнi активи 139 99 14 139 113
Разом 139 99 14 139 113
Товариство не проводило переоцiнку вартостi наявних нематерiальних активiв у зв’язку з вiдсутнiстю iнформацiї щодо активного ринку на подiбнi активи. На звiтну дату нематерiальнi активи не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Товариством.
6.2.3. Основнi засоби
В балансi Товариства вiдображено вартiсть основних засобiв (якi технiчно забезпечують господарську дiяльнiсть Товариства) розраховану як рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю та сумою нарахованої амортизацiї.
Аналiтичнi данi стосовно структури та вартостi основних засобiв:
Групи основних засобiв Залишок на 01.01.2016р. Надiйшло
за 2016р. Вибуло за 2016р. Нараховано амортизацiї за 2016р. Залишок на 31.12.2016р.
первiсна вартiсть знос первiсна вартiсть знос первiсна вартiсть знос
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 16662 13939 6 206
206 1854 16462 15587
Машини та обладнання 7160 6200 125 119 233 7035 6314
Транспортнi засоби 1346 801 5 5 46 1341 842
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 340 302 10
10 4 330 296
Бiблiотечнi фонди
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 695 695 27 33
33
27 689 689
Iншi необоротнi матерiальнi активи 627 514 32
32
19 595 501
Разом 26830 22451 33 411 405 2183 26452 24229
З них: первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 8 090 тис. грн.
Товариство не проводило переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi.
6.2.4. Грошовi кошти
Грошовi кошти
31 грудня 2015 (тис. грн.) 31 грудня 2016 (тис. грн.)
Каса, в грн. - -
Поточнi рахунки в банках, в грн. 320 14
Всього 320 14
Кошти розмiщенi на поточних рахунках в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 м. Днiпро, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 м. Київ
6.2.4. Власний капiтал
Компоненти власного капiталу за рiк, що закiнчився 31 грудня, складають:
Статтi власного капiталу На 31.12.2015 (тис .грн.) На 31.12.2016 (тис. грн.)
Зареєстрований капiтал 991 991
Капiтал в дооцiнках
5638 5393
Резервний капiтал 248 248
Нерозподiлений прибуток (Непокритий збиток) (49933) (53486)
Всього (43056) (46854)
Зареєстрований капiтал Товариства - це статутний капiтал, який на звiтну дату складає 990 899, 40 грн. (Дев’ятсот дев’яносто тисяч вiсiмсот дев’яносто дев’ять грн. 40 коп.).
Статутний капiтал сформовано повнiстю.
6.2.5. Поточнi зобов’язання i забезпечення
Статтi зобов’язань
31 грудня 2016 р. (тис. грн.) 31 грудня 2015р. (тис. грн.)
Векселi виданi - -
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 31983 16475
Розрахунки з бюджетом 300 208
Розрахунки зi страхування 82 150
Розрахунки з оплати працi 376 838
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 17983 17418
Iншi поточнi зобов’язання - -
Всього кредиторська заборгованiсть 50724 35089
6.3. Розкриття статей звiту про рух грошових коштiв
Стаття звiту Вiднесено до статтi 2016 2015
Iншi надходження стр.3095 Iншi надходження 591 1335
Iншi витрачання стр.3190 Витрати по штрафам, алiментам, профспiлка, продаж валюти
361
3149
6.4. Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи», подiї, що потребують коригування активiв та зобов’язань Товариства внаслiдок виникнення умовних зобов’язань та умовних активiв, вiдсутнi.

Продовження тексту приміток

7. Розкриття iншої iнформацiї
7.1 Умовнi зобов'язання
7.1.1. Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи вважатимуть сумнiвним певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства. Податковi органи України можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму тлумаченнi законодавства та проведеннi податкових перевiрок, застосовуючи досить складний пiдхiд. Цi фактори у поєднаннi iз зусиллями податкових органiв, спрямованими на збiльшення податкових надходжень у вiдповiдь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рiвня та частоти податкових перевiрок, тому iснує можливiсть, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не заперечувались, можуть бути оскарженi. У результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв, штрафiв та пенi. Вiдповiднi органи можуть проводити податковi перевiрки у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх закiнчення. Наслiдки таких перевiрок з боку податкових органiв не можуть бути оцiненi з достатнiм ступенем надiйностi, проте вони можуть бути суттєвими для фiнансового стану та дiяльностi органiзацiї в цiлому. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв. Керiвництво Товариства вважає, що сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки.
7.1.2. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу.
7.2 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:
• пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
• асоцiйованi Товариства;
• спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
• члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
• близькi родичi особи, зазначеної вище;
• Товариства, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi;
• програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.
Протягом звiтного перiоду управлiнському персоналу Товариства нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi додатковi виплати керiвництву Товариства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались.
7.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Управлiння капiталом
Товариство здiйснює управлiння капiталом для забезпечення продовження своєї дiяльностi у найближчому майбутньому та, одночасно, з метою забезпечення вiдповiдностi його розмiру нормативним вимогам, встановленим для даного типу компанiй.
Управлiння фiнансовими ризиками
Фiнансовiй дiяльностi притаманний ризик, яким управляють за допомогою постiйного процесу виявлення, оцiнки та контролю ризикiв, з урахуванням лiмiтiв ризику та iнших засобiв контролю. Процес управлiння ризиками є вирiшальним для постiйної прибутковостi Товариства. Товариство наражається на фiнансовi ризики (ризик лiквiдностi та ринковий ризик) та не фiнансовi ризики (юридичний, операцiйний та iншi ризики). Головною метою управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику та подальше забезпечення дотримання встановлених лiмiтiв. Управлiння операцiйним ризиком має забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур Товариства в цiлях мiнiмiзацiї даних ризикiв.
Ринковий (цiновий) ризик - це ймовiрнiсть невiдповiдностi характеристик економiчного стану об'єкта значенням, очiкуваним особами, що приймають рiшення пiд дiєю ринкових факторiв. Ринковi ризики пов'язанi з невизначенiстю коливань ринкової кон'юнктури - цiновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, лiквiднiстю i т.п. - i чутливiстю до цих коливань несучих ризики об'єктiв (наприклад, активiв). При визначеннi лiмiтiв за основу береться максимально допустимий одноразовий розмiр втрат, який не спричинить за собою порушення нормального функцiонування дiяльностi Товариства. Розмiр можливих втрат по конкретному активу, схильному до впливу ринкового ризику, може бути визначений як на пiдставi «iсторичного» аналiзу, так i шляхом експертних оцiнок.
Ризик лiквiдностi полягає в тому, що Товариство не зможе оплатити всi зобов’язання при настаннi термiну їх погашення. Товариство здiйснює ретельне управлiння i контроль лiквiднiстю. Товариство використовує процедури детального бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб упевнитися в наявностi ресурсiв, необхiдних для своєчасної оплати своїх зобов’язань.
Операцiйний ризик: Товариство визначає операцiйний ризик як ризик збитку внаслiдок помилок, порушень, шкоди, що спричиненi недосконалими або невдалими внутрiшнiми процесами, системами або зовнiшнiми подiями. Товариством здiйснюється постiйний монiторинг операцiйних подiй на мiсцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управлiння операцiйним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операцiйних ризикiв.
Юридичнi ризики: в процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучена в судовi розгляди i до неї не висуваються iншi претензiї. Механiзми та iнструменти обмеження ризикiв включають, головним чином, превентивнi заходи в рамках системи внутрiшнього контролю Товариства.
7.5. Подiї пiсля Балансу
Несприятливими подiями пiсля дати балансу до дати затвердження фiнансової звiтностi Товариства є нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiя в Українi, що призвело до знецiнення нацiональної валюти, подорожчання матерiалiв, робiт та послуг, зниження платоспроможностi фiзичних i юридичних осiб тощо. При складаннi фiнансової звiтностi Товариство враховує подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати та вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО10. Коригуючi подiї свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду, некоригуючi – свiдчать про умови, що виникли пiсля закiнчення звiтного перiоду. Товариство коригує показники фiнансової звiтностi у разi якщо подiї пiсля звiтної дати є такими, що коригування показникiв є необхiдним (пов’язанi з пiдтвердженням або спростуванням обставин, iснуючих на звiтну дату а також оцiнок i суджень керiвництва, здiйснених в умовах невизначеностi й неповноти iнформацiї станом на звiтну дату). Товариство розкриває характер таких подiй й оцiнку їх фiнансових наслiдкiв або констатує неможливiсть такої для кожної суттєвої категорiї не коригованих подiй, що вiдбулися пiсля звiтної дати.
Голова правлiння В.П. Бiлоус
Головний бухгалтер Т.М. Панкєєва