Версия для печати
Пятница, 27 Апрель 2018 08:42

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01128481
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Iндустрiальний, 49051, м. Днiпро, вул. Винокурова, 3
5. Міжміський код, телефон та факс
(0562)367060 (0562)353860
6. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 81   27.04.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.zavodsma.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів  
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi, оскiльки протягом звiтного року емiтент не брав участi у створеннi жодної юридичної особи.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, оскiльки посада корпоративного секретаря у емiтента вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, оскiльки рейтингова оцiнка емiтента не визначалася.
Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не заповнювалась, оскiльки в 2017 роцi загальнi збори не проводились у зв’язку з важким фiнансовим становищем в Товариствi.
Iнформацiя про дивiденти не заповнювалась, оскiльки за пiдсумками дiяльностi ПАТ "ЗЗМА" дивiденди не нараховувалися i не сплачувалися.
Iнформацiя про облiгацiї не заповнювалась, так як Товариством облiгацiї не випускалися.
Iншi цiннi папери емiтентом не випускалися, тому вiдповiдна iнформацiя вiдсутня.
Рiшення про емiсiю похiдних цiнних паперiв не приймалося, тому вiдповiдна iнформацiя вiдсутня.
Викуп власних акцiй Товариство не здiйснювало, тому вiдповiдна iнформацiяi вiдсутня.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутнi, оскiльки вiдповiдна iнформацiя протягом звiтного року не виникала.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя щодо спiввiдношенння розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного року вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
Замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не вiдбувалося, тому вiдповiдна iнформацiя вiдсутня.
Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року вiдсутнi, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня, оскiльки такi договори вiдсутнi.
Випуски iпотечних сертифiкатiв Товариство не здiйснювало, тому вiдповiдна iнформацiя вiдсутня.
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.
Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, оскiльки Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.
Правила ФОН вiдсутнi, оскiльки Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдсутня, оскiльки публiчнi товариства не складають фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку згiдно з п. ст. 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
В рiчнiй фiнансовiй звiтностi, складенiй вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, не заповнений звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у зв`язку з тим, що емiтентом обрано спосiб складання звiту про рух грошових коштiв за прямим методом.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй, оскiльки Товариство не здiйснювало емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Звiт пiдготовлений та пiдписаний 26.04.2018 року тимчасово виконуєчим обов'язки Голови правлiння Сердюком Олексiєм Вiкторовичем.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 064369
3. Дата проведення державної реєстрації
07.05.2011
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
990899.4
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
110
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.29 Виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв
27.40 Виробництво електричного освiтлювального устаткування
28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у.
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння не заповнюється, так як емiтент - акцiонерне товариство.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
305299
3) поточний рахунок
26005111118061
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Райффазен Банк Аваль"
5) МФО банку
380805
6) поточний рахунок
26000356398

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом Серiя АГ №590722 24.06.2011 Мiнiстерство транспорту та звязку України Необмежена
Опис Лiцензiя необхiдна для продовження вказаного виду дiяльностi i надалi, в зв`язку з тим, що перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом - один з основних видiв дiяльностi ПАТ "ЗЗМА".
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаІдентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасникаМісцезнаходженняВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Вiдкрите акцiонерне товариство АБ "АЛЛОНЖ" 14362014 25202Україна м. Київ Шота Руставелi, 5 0.0086
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особиВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
991 фiзична особа 99.9914
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тимошков Юрiй Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, економiст з матерiально-технiчного забезпечення.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння.Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було обрано з 25.04.14 р. членом правлiння Тимошкова Юрiя Вiкторовича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-35 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", економiст з матерiально-технiчного забезпечення. Зараз обiймає посаду начальника вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член ревiзiйної комiсiї-головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Панкеєва Тетяна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЗМА", член ревiзiйної комiсiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про ревiзiйну комiсiю. Член ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язаний: проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також каси та майна; розглядати кошториси витрат та плани Товариства; здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. Член ревiзiйної комiсiї Товариства має право: вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань; вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства; брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради Товариства; проводити службовi розслiдування; вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства питання стосовно дiяльностi посадових осiб Товариства; вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Товариства; отримувати винагороду в розмiрах та порядку, встановлених Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано члена ревiзiйної комiсiї Панкеєву Тетяну Миколаївну на новий строк, згiдно Статуту, 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член ревiзiйної комiсiї, заступник головного бухгалтера. Зараз обiймає посаду заступника головного бухгалтера ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ташликова Тетяна Олексiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЗМА", член ревiзiйної комiсiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про ревiзiйну комiсiю. Член ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язаний: проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також каси та майна; розглядати кошториси витрат та плани Товариства; здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. Член ревiзiйної комiсiї Товариства має право: вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань; вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства; брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради Товариства; проводити службовi розслiдування; вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства питання стосовно дiяльностi посадових осiб Товариства; вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Товариства; отримувати винагороду в розмiрах та порядку, встановлених Загальними зборами акцiонерiв.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано члена ревiзiйної комiсiї Ташликову Тетяну Олексiївну, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
тимчасово виконуючий обов"язки Голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сердюк Олексiй Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "СБК", iнженер по технiчному надзору
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.12.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки Голови правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Голова правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi: керує поточними справами Товариства; скликає засiдання правлiння; головує на засiданнях правлiння; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях правлiння; органiзує ведення протоколу на засiданнях правлiння; затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; представляє правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, правлiння, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; органiзує збереження майна Товариства i його належне використання; органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi; розробляє умови колективної угоди; виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 11 вiд 18,12,2017р. було обрано тимчасово виконуючого обовязки Голови правлiння Сердюка О.В. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв -ТОВ "СБК", iнженер по технiчному надзору. Акцiями або часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗЗМА" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Журавель Тетяна Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник бюро збуту.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було обрано з 25.04.14 р. членом правлiння Журавель Тетяну Петрiвну, строком на 3 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-12 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", начальник бюро збуту. Зараз обiймає посаду начальника бюро збуту ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зоря Людмила Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
1954
5) освіта**
середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЗМА", член правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Зорю Людмилу Миколаївну, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 44 роки. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, головний бухгалтер. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колесникова Вiра Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник планово-економiчного вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Колесникову Вiру Iванiвну, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник планово-економiчного вiддiлу. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федяшов Василь Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
1948
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник технiчного вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Федяшова Василя Олександровича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-28 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник технiчного вiддiлу. Зараз обiймає посаду начальника технiчного вiддiлу ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаров Володимр Федорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
1947
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЗМА" , член правлiння, головний iнженер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Шарова Володимра Федоровича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 49 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, головний iнженер. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткач Вiкторiя Сергiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЗМА", Голова наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки Голови наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА". Голова Наглядової ради: керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами; скликає засiдання Наглядової ради; головує на засiданнях Наглядової ради; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради; органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради; пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення; пiдписує трудовий контракт з Головою Правлiння; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, цьому Статутi, Положеннi „Про Наглядову раду”.
Виконання обов`язкiв здiйснюється за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
Згiдно протоколу засiдання наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано Головою наглядової ради Ткач Вiкторiю Сергiївну, строком на 3 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-21 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", Голова Наглядової ради. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кукута Анатолiй Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про наглядову раду. Повноваження члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 Статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; 23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); 24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; 25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; 26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; 27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; 28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; 29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; 30) надання згоди Правлiнню на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та на здiйснення таких правочинiв; 31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; 32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Виконання обов`язкiв здiйснюється за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано членом наглядової ради Кукуту Анатолiя Iвановича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-19 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.Є акцiонером Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шкiндель Свiтлана Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
1974
5) освіта**
середня- спецiальна
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про наглядову раду. Повноваження члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 Статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; 23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); 24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; 25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; 26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; 27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; 28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; 29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; 30) надання згоди Правлiнню на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та на здiйснення таких правочинiв; 31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; 32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Виконання обов`язкiв здiйснюється за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано членом наглядової ради Шкiндель Свiтлану Анатолiївну, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-11 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член Наглядової ради. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.Є акцiонером Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Калiнiна Iнна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради, iнженер-конструктор з оснащення.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про наглядову раду. Повноваження члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 Статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; 23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); 24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; 25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; 26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; 27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; 28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; 29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; 30) надання згоди Правлiнню на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та на здiйснення таких правочинiв; 31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; 32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Виконання обов`язкiв здiйснюється за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано членом наглядової ради Калiнiну Iнну Миколаївну, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 32 роки. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член Наглядової ради, iнженер-конструктор з оснащення. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.Є акцiонером Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Некрасов Анатолiй Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради, заступник начальника технiчного вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про наглядову раду. Повноваження члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 Статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; 23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); 24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; 25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; 26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; 27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; 28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; 29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; 30) надання згоди Правлiнню на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та на здiйснення таких правочинiв; 31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; 32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано членом наглядової ради Некрасова Анатолiя Васильовича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 43 роки. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради, заступник начальника технiчного вiддiлу. Зараз обiймає посаду заступника начальника технiчного вiддiлу ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Десятерик Олена Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЗМА" , Голова ревiзiйної комiсiї, заступник начальника планово-економiчного вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки Голови ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про ревiзiйну комiсiю. Голова Ревiзiйної комiсiї: керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами; скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї; головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; виконує iншi функцiї, якi визначенi Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю", або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано Голову ревiзiйної комiсiї Десятерик Олену Олександрiвну строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв -ПАТ "ЗЗМА" , голова Ревiзiйної комiсiї, заступник начальника планово-економiчного вiддiлу. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Холодов Антон Андрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
1984
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, виконавець робiт.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Холодова Антона Андрiйовича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 9 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - виконроб в ПАТ "ЗЗМА", член правлiння. Зараз обiймає посаду виконавця робiт ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дегтярьов Олександр Олегович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЗМА",член правлiння, начальник дiльницi нових технологiй.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Дегтярьова Олександра Олеговича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник дiльницi нових технологiй. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлоус Валерiй Павлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
За попереднi 5 рокiв обiймав посади: старший iнспектор вiддiлу власної безпеки в ТОВ "МА "ДНIПРОПЕТРОВСЬК", черговий адмiнiстратор в ТОВ "ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА", директор з виробництва в ПАТ "ЗЗМА".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки Голови правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Голова правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi: керує поточними справами Товариства; скликає засiдання правлiння; головує на засiданнях правлiння; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях правлiння; органiзує ведення протоколу на засiданнях правлiння; затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; представляє правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, правлiння, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; органiзує збереження майна Товариства i його належне використання; органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi; розробляє умови колективної угоди; виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Наглядовою радою ПАТ "ЗЗМА" (протокол засiдання Наглядової ради вiд 13 квiтня 2016 року № 9) прийнято рiшення про обрання на посаду Голови правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" Бiлоуса Валерiя Павловича з 15 квiтня 2016 року строком на 3 роки.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
За попереднi 5 рокiв обiймав посади: старший iнспектор вiддiлу власної безпеки в ТОВ "МА "ДНIПРОПЕТРОВСЬК", черговий адмiнiстратор в ТОВ "ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА", директор з виробництва в ПАТ "ЗЗМА". Загальний стаж роботи 25 рокiв. Акцiями або часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗЗМА" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Наглядовою радою ПАТ "ЗЗМА" (протокол засiдання Наглядової ради вiд 24 жовтня 2017 року №10 ) прийнято рiшення про припинення повноважень та звiльнення з посади Голови правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" Бiлоуса Валерiя Павловича (на пiдставi поданоi заяви вiд 10 жовтня 2017 року) за угодою сторiн.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коротова Iнна Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1985
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Мира-Д", головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.03.2017 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.Згiдно наказу №12-ОС вiд 01.02.2017 р було прийнято Коротову I.П. головнiм бухгалтером, безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 44 роки. Попередня посада за 5 рокiв ТОВ "ЕЛIТБУД" головнiй бухгалтер, ТОВ "Мира-Д", головний бухгалтер. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мишуренко Євгенiй Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д.в.
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "СКБ", начальник дiльницi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.10.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки Голови правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Голова правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi: керує поточними справами Товариства; скликає засiдання правлiння; головує на засiданнях правлiння; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях правлiння; органiзує ведення протоколу на засiданнях правлiння; затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; представляє правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, правлiння, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; органiзує збереження майна Товариства i його належне використання; органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi; розробляє умови колективної угоди; виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Наглядовою радою ПАТ "ЗЗМА" (протокол засiдання Наглядової ради вiд 24 жовтня 2017 року № 10) прийнято рiшення про обрання на посаду тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" Мишуренко Євгенiя Анатолiйовича з 25 жовтня 2017 року строком на 3 роки.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
За попереднi 5 рокiв обiймав посади: начальник дiльницi ТОВ "СБК". Загальний стаж роботи 17 рокiв. Акцiями або часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗЗМА" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Наглядовою радою ПАТ "ЗЗМА" (протокол засiдання Наглядової ради вiд 18 грудня 2017 року №11) прийнято рiшення про припинення повноважень та звiльнення з посади тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" Мишуренка Євгенiя Анатолiйовича (на пiдставi поданоi заяви вiд 01 грудня 2017 року) за угодою сторiн.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
123456789
член Правлiння Тимошков Юрiй Вiкторович д.в. 0 0.0000 0 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Панкеєва Тетяна Миколаївна д.в. 26 0.0089 26 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Ташликова Тетяна Олексiївна д.в. 785 0.2693 785 0 0 0
голова Правлiння Олещенко Валерiй Iванович д.в. 0 0.0000 0 0 0 0
член Правлiння Журавель Тетяна Петрiвна д.в. 0 0.0000 0 0 0 0
член Правлiння Зоря Людмила Миколаївна д.в. 0 0.0000 0 0 0 0
член Правлiння Колесникова Вiра Iванiвна д.в. 0 0.0000 0 0 0 0
член Правлiння Федяшов Василь Олександрович д.в. 15 0.0052 15 0 0 0
член Правлiння Шаров Володимир Федорович д.в. 36 0.0124 36 0 0 0
голова Наглядової ради Ткач Вiкторiя Сергiївна д.в. 69642 23.8958 69642 0 0 0
член Наглядової ради Кукута Анатолiй Iванович д.в. 28949 9.9331 28949 0 0 0
член Наглядової ради Шкiндель Свiтлана Анатолiївна д.в. 112865 38.7265 112865 0 0 0
член Наглядової ради Калiнiна Iнна Миколаївна д.в. 105 0.0361 105 0 0 0
член Наглядової ради Некрасов Анатолiй Васильович д.в. 10 0.0034 10 0 0 0
голова Ревiзiйної комiсiї Десятерик Олена Олександрiвна д.в. 5 0.0018 5 0 0 0
член Правлiння Холодов Антон Андрiйович д.в. 0 0.0000 0 0 0 0
член Правлiння Дегтярьов Олександр Олегович д.в. 0 0.0000 0 0 0 0
Усього 212438 72.8925 212438 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особи*МісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**Кількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
Ткач Вiкторiя Сергiївна 69642 23.8958 69642 0
Шкiндель Свiтлана Анатолiївна 112865 38.7265 112865 0
Усього 182507 62.6223 182507 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 24101605
Місцезнаходження 02090 Україна м. Київ немає м.Київ вул.Кракiвська,буд.15/17,лiтера А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263248
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринка
Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.09.2013
Міжміський код та телефон (044)2960540
Факс (044)2960514
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв бездокументарної форми iснування (Договiр № 43 Е вiд 02.06.2011 ).
Вiдкриття/обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв (Договiр № 43 Е вiд 31.12.2014 ).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "ФIНАНСИСТ"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 21860250
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська немає м.Днiпро вул. Карла Лiбкнехта, б.4Д, оф.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0402
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2001
Міжміський код та телефон (056)3764740
Факс (056)3764740
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Проведення аудиту (аудиторської перевiрки) (Договiр № 01-12/15 вiд 09.12.2015).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ немає м. Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д.в.
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д.в.
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (044)5910437
Факс (044)2791249
Вид діяльності д.в.
Опис Обслуговування емiсiї/випускiв цiнних паперiв ( Договiр № ОВ-3200 вiд 21.01.14)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПрАТ Страхова компанiя "АХА Страхування"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 20474912
Місцезнаходження 49600 Україна Дніпропетровська немає м. Днiпро Московська, 25а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 569137
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.12.2010
Міжміський код та телефон (0562)350683
Факс (0562)350683
Вид діяльності Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Опис Страхування транспортних засобiв (Договiр № 20586го5да вiд 20.05.2015).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИДНIПРОВСЬКА ФОНДОВА БIРЖА»
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 25535920
Місцезнаходження 49027 Україна Дніпропетровська немає м.Днiпро Дзержинського, 33-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 286834
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.03.2014
Міжміський код та телефон (0562)361360
Факс (0562)361351
Вид діяльності Професiйна дiяльнсiть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Внесення цiнних паперiв до бiржового списку ПФБ (Договiр № 173-С вiд 15.05.2015р.).

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
25.06.2011 57/04/1/11 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000159321 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 3.400 291441 990899.400 100.000000000000
Опис Торгiвля цiнними паперами не здiйснюється.
 

XI. Опис бізнесу

Свою iсторiю завод почав з жовтня 1944 року, як авiаремонтнi майстернi, потiм авiаремонтна база №409, а з 1962 року - завод №409 ЦПФ, а з 1973 року було створено Дослiдний завод №409 Цивiльної авiацiї. В процесi корпоризацiї на базi ДЗ 409 ЦА створено ВАТ "Завод засобiв механiзацiїї аеропортiв". В 2011 роцi в процесi дематерiалiзацiї назва товариства змiнилася на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ".
 
Товариство є самостiйним господарюючим суб’єктом. Товариство є суб’єктом господарювання приватної форми власностi у виглядi господарського товариства.
Органами управлiння Товариства є: - загальнi збори акцiонерiв Товариства; - наглядова рада; - правлiння; - ревiзiйна комiсiя.
Органiзацiйна структура пiдприємства включає такi виробничi та невиробничi пiдроздiли: виробничий цех, цех резервуарiв, дiльниця нових технологiй, енерго-механiчний вiддiл, автотранспортна дiльниця, технiчний вiддiл, вiддiл матерiально-технiчного забезпечення, бюро збуту та iншi служби. Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має.
Товариство самостiйно планує основнi напрямки своєї дiяльностi та визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупностi та прибуткової дiяльностi. Метою дiяльностi Товариства є органiзацiя пiдприємницької дiяльностi, залучення юридичних та фiзичних осiб до активної дiяльностi по iнвестуванню в економiку капiталовкладень, виробництво та переробка продукцiї, виконання робiт та послуг, насичення ринку продукцiєю, товарами та послугами, здiйснення будь-якої iншої дiяльностi у тому числi благодiйної, з метою пiдвищення добробуту та задоволення потреб населення, а також отримання прибутку.
За звiтний перiод суттєвих змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не вiдбувалось.
 
В звiтному перiодi середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу склала 110 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв 4 особи,та осiб, якi працюють за сумiсництвом- 12. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) склала26 осiб. Фонд оплати працi за звiтний перiод склав 5953,1 тис.грн.
В порiвняннi з 2016 роком вiдбулось не вилике збiльшення фонду оплати працi за рахунок збiльшення обсягiв виробництва. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає потребам пiдприємства, тому необхiднiсть її пiдвищення вiдсутня.
 
Емiтент не належить до будь-яких о'бєднань пiдприємств.
 
Емiтент спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не веде.
 
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiїї з боку третiх осiб протягом звiтного року не було.
 
Облiк ведеться вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та вiдповiдно дiючому законодавству України. Товариство здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку та обсязi. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний, метод оцiнки вартостi запасiв - FIFO.
 
Бiльш нiж 40 рокiв завод розробляє, виготовляє та поставляє обладнання для аеропортiв: трапи пасажирськi, вiзки контейнернi та грузовi, ангари, тощо. В останнi роки значна частка в обсязi випущеної продукцiї належить резервуарам металiчним, щитам електричним, металоконструкцiям. Специфiка виробляємого асортименту продукцiї така, що ПАТ "ЗЗМА" не являється виробником товарiв народного споживання, тому переважна кiлькiсть споживачiв - це юридичнi особи рiзних органiзацiйно-правових форм, що займаються збереженням та перевезенням нафтопродуктiв, рiдин для потреб сiльських господарств та iн., а також аеропорти вiтчизнянi та закордоннi. На долю ж фiзичних осiб, що купують продукцiю ПАТ "ЗЗМА" припадає невеликий вiдсоток вiд загального об'єму виготовленої продукцiї. Тому залишається незадiяною мережа роздрiбної та оптової торгiвлi, бо реалiзацiя продукцiї здiйснюється на основi договорiв куплi-продажу мiж ПАТ "ЗЗМА" i органiзацiями-споживачами, а також продукцiю реалiзують безпосередньо з пiдприємства за готiвковий та безготiвковий розрахунок.
Основними постачальниками сировини i матерiалiв являються ПАТ "Укрнафта", ТОВ "СБК". В Українi великими споживачами продукцiї заводу являються Державне пiдприємство"Мiжнародний аеропорт "Бориспiль", ПАТ АК "Днiпроавiа", ПАТ "Днiпронафтопродукт", ПАТ "Укрнафта". Конкурентом заводу є Завод "Тора" Харкiвського державного авiацiйного виробничого пiдприємства, який виробляє трапи пасажирськi та займає значну нишу на вiтчизняному ринку. Конкурентом заводу у виробництвi резервуарiв на українському ринку зарекомендували себе ТОВ "Петрометал" (Харкiв), у виробництвi вiзкiв - ЧП "Фенiкс Плюс" (Запорiжжя), у виробництвi газових модулiв - ТОВ "Крапт" (Коростень).
 
Придбання та вiдчудження активiв не було.
 
За звiтний перiод правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не було.
 
Вартiсть основних засобiв за залишковою вартiстю зменшилась в звiтному перiодi на 948,00тис. грн. Арендованих основних засобiв немає. Будiвлi та споруди займають найбiльшу питому вагу в загальнiй сумi - 30%. Вартiсть машин та обладнання (всi мають виробниче призначення) зменшилася на 154 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв 95%. Мiсцезнаходження основних засобiв - за юридичною та поштовою адресою Товариства - м.Днiпро, вул.Винокурова,3. Капiтальне будiвництво не планується.
 
Iстотною проблемою, що впливає на дiяльнiсть завода, є зменшення замовлень на продукцiю для аеропортiв, визване малою платоспроможнiстю аеропортiв України. Крiм того, обладнання заводу потребує оновлення.
 
За звiтний перiод виплачено штрафiв, пенi та неустойки в розмiрi 838,7 тис. грн.
 
Фiнансування дiяльностi Товариства вiдбувається за рахунок власних та позикових коштiв у виглядi банкiвських кредитiв та фiнансової допомоги на зворотнiй основi, оскiльки не достатньо робочого капiталу для поточних потреб.
 
Укладено, але ще не виконано договорiв на кiнець звiтного року на суму 14054,1 тис. грн. Вiд виконання цих договорiв очiкуються прибутки в сумi 1100,00 тис. грн.
 
В наступному роцi ПАТ "ЗЗМА" планує продовжити випуск таких видiв продукцiї як: стацiонарнi заправники газу, щити iнформацiйнi, трапи пасажирськi для обслуговування аеропортiв та опори освiтлення; планує вихiд на новi ринки збуту продукцiї, збiльшення частки продукцiї на українському ринку, удосконалення технологiчних процесiв з метою пiдвищення конкурентоспроможностi та якостi продукцiї.
Товариство вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльної своєї дiяльностi та розвитку, але є ризики для дiяльностi, пов`язанi з частою змiною законодавства.
 
В звiтному роцi завод не витрачав кошти на здiйснення дослiжень i розробок.
 
Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи, в звiтному перiодi не було.
 
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2223 1251 0 0 2223 1251
будівлі та споруди 875 185 0 0 875 185
машини та обладнання 721 567 0 0 721 567
транспортні засоби 499 437 0 0 499 437
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 101 62 0 0 101 62
2. Невиробничого призначення: 27 24 0 0 27 24
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 27 24 0 0 27 24
Усього 2223 1275 0 0 2223 1275
Опис Термiни використання виробничих основних засобiв - по будiвлям вiд 20 рокiв, по спорудам вiд 15 рокiв, по машинам та устаткуванню вiд 5 рокiв, по транспортним засобам вiд 5 рокiв, по iнструменту та iнвентарю вiд 4 рокiв. Застосовується метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний.
Первiсна вартiсть основних засобiв на звiтну дату 26257,0 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 24982,0 тис.грн.
Ступiнь їх зносу складає 95 вiдсоткiв (в т.ч. по группi основних засобiв виробничого призначення 91 вiдсоткiв, ступiнь використання в процессi виробництва - 51 вiдсоткiв)
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 8 090 тис. грн.
Товариство не проводило переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi.
На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Товариством.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -46854 -43056
Статутний капітал (тис. грн.) 991 991
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 991 991
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiод проводився вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств (схвалених Рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 року).
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Аудитор звертає увагу на те, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2016 р., не вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 346 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 39125 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 3336 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 42807 X X
Опис: Сума зобов'язань у 2017 роцi зменьшилась на 49 вiдсоткiв, значною мiрою за рахунок погашення поточної кредiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/пОсновний вид продукції*Обсяг виробництваОбсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**)у грошовій формі (тис.грн.)у відсотках до всієї виробленої продукціїу натуральній формі (фізична од. вим.**)у грошовій формі (тіс. грн.)у відсотках до всієї реалізованої продукції
12345678
1 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй 69 тонн 817.1 4 69 тонн 1237.5 6
2 Резервуари металевi, баки, ящики, контейнери 164 тонн 9084.5 46 116 тонн 8474.1 39
3 Виробництво електричного освiтлювального устаткування 59 штук 1255.7 6.0 27 штук 918.5 4.0
4 Частини (крiм зi скла чи пластмаси) ламп та iншого освiтлювального обладнання 21 к-т 413.4 2 11 ком-ов 1337.5 6.0
5 Засоби транспортнi несамохiднi,(уключаючи вiзки випрбничi,тачки, вiзки багажнi, бункернi, вiзки ручн 169 8356.4 42.0 168.0 9952.3 45.0

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/пСклад витрат*Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
123
1 Матерiальнi витрати 75.2
2 Витрати на оплату працi 19.19
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 5.61

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "РЕСУРС-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23647230
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49000, м. Днiпро, проспект Д.Яворницького,буд.93 оф.415
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3733 02.03.2006
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0589 вiд 25 лютого 2016 р.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)  
Номер та дата договору на проведення аудиту 26/03
30.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 27.03.2018
26.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 26.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн  

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма “РЕСУРС-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23647230
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49000, м. Днiпро,проспект Д.Яворницького, буд.93, оф.415
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3733 02.03.2006
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0589 вiд 25 лютого 2016р.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора***  
Пояснювальний параграф (у разі наявності)  
Номер та дата договору на проведення аудиту 26/03
26.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 27.03.2018
26.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 30.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн  
Текст аудиторського висновку (звіту)  
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ» за 2017 рiк
Засновникам ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв»
Ми, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма “Фiнансист» (код ЄДРПОУ- 21860250, адреса: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Карла Лiбкнехта,4Д, к.1.) провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ» (код ЄДРПОУ 01128481, мiсцезнаходження:м. Днiпро, вул. Вiнокурова, б.3, дата державної реєстрацiї: 21.02.1997р.) (далi – Товариство) що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2017 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу зазначених принципiв облiку та iншу пояснювальну iнформацiю.
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтках концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» пiдготовлена згiдно з вимогами МСФЗ та Облiкової полiтики, затвердженi наказом по товариству вiд 03.01.2014р. № 1, якi використовувались при веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансових звiтiв за 2017 рiк.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ «ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНИЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ» (код за ЄДРПОУ –01128481 , мiсце знаходження : 49051, м. Днiпро, вул. Винокурова, 3, зареєстроване 21.02.1997 р., свiдоцтво державної реєстрацiї № 064368 серiя А01 вiд 05.05.2011 р.), що додається, яка складається з балансу (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 р. та вiдповiдних звiтiв: звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк, звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 рiк та звiту про власний капiтал за 2017 рiк, а також зi стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та примiток.
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Основа для висловлення думки iз застереженням», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНИЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ» на 31 грудня 2017 р. та її фiнансовi результати i рух грошових потокiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
Протягом перiодiв, наведених у фiнансовiй звiтностi спостерiгається зменшення обсягiв дiяльностi. Чистий оборотний капiтал Товариства на початок та на кiнець року складав вiдповiдно 39 405 та 22 465 тис. грн.
Не зважаючи на те, що непокритi збитки за поточний рiк зменшено на 518 тис. грн. , вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2015 р., не вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV.
Цi обставини , вказують, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до ПАТ «ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНИЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ» згiдно з етичними вимогами, застосовними в Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, виданих Радою з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПАТ «ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНИЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ» несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки . Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски ,неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю ;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдного розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
Партнер завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора Поспехова О.Д.
(сертифiкат серiї А № 001277 вiд 28.04.1994р.,продовжено дiю до 28.04.2018 р. )

Директор Аудиторської фiрми ТОВ АФ «РЕСУРС- АУДИТ», Никифоренко М.I.
Аудитор (Сертифiкат аудитора серiя А № 004071,
вiд 24.12.1999р., продовжено
дiю до 24.12.2018р.)

Адреса аудитора:
Вiд iменi Аудиторської фiрми ТОВ АФ «РЕСУРС- АУДИТ»: 49000, м. Днiпро,
проспект Д. Яворницького, будинок 93, оф. 415
26.04.2018р.
 
 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1 2017 0 0
2 2016 0 0
3 2015 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 ТакНі
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): Голосування вiдбувалося бюлетенями. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 ТакНі
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликалися. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 ТакНі
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства  
Інше (зазначити)  
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення  
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення  

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів  
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів  
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій  
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 ТакНі
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить) Немає.

Оцiнка роботи наглядової ради не проводилась.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 ТакНі
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтетiв не створено.

Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась, оскiльки комiтетiв не створено.
 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) Члени наглядової ради виконують обов'язки за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): Членами наглядової ради не можуть бути члени ревiзiйної комiсiї та правлiння. X  

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X  
Інше (запишіть) немає

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 ТакНі
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): Iнших документiв немає.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Ні Ні Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 ТакНі
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 ТакНі
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) Немає.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

 ТакНі
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Аудитор не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Немає.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 ТакНі
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя проводила перевiку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 ТакНі
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): Товариство планує залучати кредити банкiв.    

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Немає.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Немає.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Немає.


      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" за ЄДРПОУ 01128481
Територія   за КОАТУУ 1210137200
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 30.30
Середня кількість працівників 110  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса вул.Винокурова,3, м.Днiпро, Днiпропетровська обл, 49051  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 26 13 0
первісна вартість 1001 139 139 0
накопичена амортизація 1002 113 126 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 167 0
Основні засоби: 1010 2223 1275 0
первісна вартість 1011 26452 26257 0
знос 1012 24229 24982 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 808 808 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I1095305722630
II. Оборотні активи
Запаси 1100 20211 17406 0
Виробничі запаси 1101 8105 7335 0
Незавершене виробництво 1102 5534 5759 0
Готова продукція 1103 6572 4312 0
Товари 1104     0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1462   0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

14247
 
0
з бюджетом 1135 414 328 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 294 275 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 1715 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 14 753 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 14 753 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0   0
Усього за розділом II119536348202020
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс130039405224650

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 991 991 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 5393 5394 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 248 248 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -53486 -52968 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I1495-46854-463350
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 35535 39125 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II159535535391250
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 31983 15368 0
за розрахунками з бюджетом 1620 300 346 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 82 44 0
за розрахунками з оплати праці 1630 376 162 0
за одержаними авансами 1635 17983 13750 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 5 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0   0
Усього за розділом IІІ169550724296750
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс190039405224650

Примітки На дату переходу на мiжнароднi стандарти iнформацiя не заповнюється, так як перехiд вiдбувся ранiше звiтного перiоду.
Керівник Сердюк Олексiй Вiкторович
Головний бухгалтер Коротова Iнна Петрiвна
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" за ЄДРПОУ 01128481
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 28434 34143
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -24298 ) ( -34278 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

4136

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 135 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2688 3995
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -3140 ) ( -2873 )
Витрати на збут 2150 ( -228 ) ( -252 )
Інші операційні витрати 2180 ( -2941 ) ( -2941 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

515

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( -2206 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 4 8
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( -1600 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( -1 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

518

0
 збиток 2295 ( ) ( -3798 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

518

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( -3798 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 245
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування24500245
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування24600245
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465518-3553

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 16898 27986
Витрати на оплату праці 2505 5953 5314
Відрахування на соціальні заходи 2510 1310 1063
Амортизація 2515 920 2199
Інші операційні витрати 2520 2291 2684
Разом25502737239246

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 291441 291441
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 291441 291441
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1.77738 -13.03180
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 1.77738 -13.03180
Дивіденди на одну просту акцію 2650   0

Примітки Дивiденди не нараховувалися.
Керівник Сердюк Олексiй Вiкторович
Головний бухгалтер Коротова Iнна Петрiвна
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" за ЄДРПОУ 01128481
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

32904

43635
Повернення податків і зборів 3005 45 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 15 2
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 351
Надходження від повернення авансів 3020 83 1428
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 212 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 850 2987
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 3911 591
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -21206 )

( -37734 )
Праці 3105 ( 4937 ) ( -4779 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -1563 ) ( -1338 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -2857 ) ( -4434 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( -226 ) ( -2355 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( -2079 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( -33 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -114 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -10161 ) ( -361 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195-2851-3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( ) ( -23 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950-23
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 3590 1960
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350   860
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( -1380 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33953590-280
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400739-306
Залишок коштів на початок року 3405 14 320
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 753 14

Примітки д/в
Керівник Сердюк Олексiй Вiкторович
Головний бухгалтер Коротова Iнна Петрiвна
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" за ЄДРПОУ 01128481
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв розраховувся за прямим методом, тому дану форму не заповнено.
Керівник Сердюк Олексiй Вiкторович
Головний бухгалтер Коротова Iнна Петрiвна
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" за ЄДРПОУ 01128481
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року400099153930248-5348600-46854
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року409599153930248-5348600-46854
Чистий прибуток (збиток) за звітний період41000100-51800519
Інший сукупний дохід за звітний період411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі4295010051800519
Залишок на кінець року430099153940248-5296800-46335

Примітки д/в
Керівник Сердюк Олексiй Вiкторович
Головний бухгалтер Коротова Iнна Петрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ»
(надалi по тексту – «Товариство»)
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.01.1997 р. «Дослiдний завод № 409 цивiльної авiацiї» було перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» на пiдставi наказу Фонду Державного майна України i зареєстровано Виконавчим комiтетом мiської ради Днiпропетровської обл. № 129-Р вiд 21.02.1997 р.
На виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17/09/2008 № 514-VI рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» (протокол № 1/2011 вiд 21.04.2011 р.) змiнено найменування Вiдкритого акцiонерного товариства «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» на Публiчне акцiонерне товариство «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» (скорочене найменування – ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» або ПАТ «ЗЗМА»).
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ» код за ЄДРПОУ: 01128481.
Мiсцезнаходження Товариства: Україна, 49051, м. Днiпро, вул. Винокурова, 3
Форма власностi ПАТ «ЗЗМА» приватна, Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс i свiй товарний знак, Засновниками ПАТ «Завод засобiв механiзацiї аеропортiв» при його створеннi виступала держава в особi Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї станом на 01.06.1994
Товариство при здiйсненi фiнансово – господарської дiяльностi керується чинним законодавством України, зокрема Законами України «Про акцiонернi товариства», «Про цiннi папери та фондовий ринок», Цивiльним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, iншими законодавчими актами, в тому числi, нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - НКЦПФР).
Для стабiльної та безперервної дiяльностi в Товариствi розроблено внутрiшнi положення: статут та iншi внутрiшнi оперативнi документи (iнструкцiї, правила, накази, розпорядження).
Органiзацiйна структура Товариства визначена статутом. Власних фiлiй та представництв станом на звiтну дату Товариство не має.
Протягом звiтного перiоду Товариство здiйснювало фiнансово – господарську дiяльнiсть в межах законодавства України.
Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку на основi здiйснення виробничої, комерцiйної, посередницької та iншої дiяльностi, в порядку та за умов визначених чинним законодавством i статутом, а також наступний розподiл цього прибутку мiж акцiонерами.
Основнi напрямки поточнiй дiяльностi товариства
Основними видами дiяльностi товариства є :
- 30.30 Виробництво повiтряних i космiчних летальних апаратiв, супутнього устаткування;
- 25.29 Виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв.
Другоряднi поточнi напрями дiяльностi товариства
Товариство здiйснює наступнi другоряднi види дiяльностi:
-49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;
-28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у. ;
-27.40 Виробництво електричного освiтлювального устаткування;
-25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй.
Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку на основi здiйснення виробничої, комерцiйної, посередницької та iншої дiяльностi, в порядку та за умов визначених чинним законодавством i статутом, а також наступний розподiл цього прибутку мiж акцiонерами.
1.1. УМОВИ ЗДIЙСНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. З огляду на цей фактор, на бiзнес Товариства впливають економiка i фiнансовi потоки України, яким притаманнi властивостi ринку, який на даний час розвивається. Україна продовжує проведення економiчних реформ, розвиток власного правового поля та законодавчої бази, вiдповiдно до потреб ринкової економiки. Проте законодавча та податкова база в Українi пов’язана з ризиком неоднозначностi тлумачення її вимог, якi до того ж схильнi до частих змiн. Це, в купi з iншими юридичними та фiскальними перешкодами, створює додатковi проблеми для всiх компанiй, що ведуть бiзнес в Українi.
Майбутня стабiльнiсть української економiки багато в чому залежить вiд початих реформ i досягнень, а також вiд ефективностi економiчних i фiнансових заходiв, що вживаються урядом країни. Українська економiка слабо захищена вiд спадiв на фiнансових ринках i зниження темпiв економiчного розвитку в iнших частинах свiту. У звiтному роцi уряд продовжував вживати заходи з пiдтримки економiки країни з метою подолання наслiдкiв глобальної фiнансової кризи.
У звiзку з вищенаведеним, керiвництво Товариства не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на фондовий ринок та iншi галузi економiки України, а також на те, який вплив вони можуть надати на майбутнiй фiнансовий стан i фiнансову дiяльнiсть Товариства.
Представлена фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору керiвництва Товариства на те, який вплив надають умови ведення бiзнесу в Україна на дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Майбутнiй економiчний розвиток України залежить, як вiд зовнiшнiх факторiв, так i вiд заходiв внутрiшнього характеру, що вживаються урядом країни. Керiвництво впевнене, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства, але є ризики для дiяльностi, пов`язанi з частою змiною законодавства.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2017 р. та на 31 грудня 2016 р. складала 97 та 126 осiб, вiдповiдно.
1.2. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, за вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та послiдовне застосування цих принципiв, за прийняття обґрунтованих та зважених суджень та оцiнок, за виконання вимог МСФЗ, а також розкриття i пояснення будь-яких iстотних вiдхилень вiд них у звiтностi, за пiдготовку звiтностi Товариства як органiзацiї, яка здатна продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi, якщо не iснують у найближчому майбутньому передумови, якi б свiдчили про протилежне.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за створення, впровадження та пiдтримання у Товариствi ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю, ведення достовiрної облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства та стандартiв України, яка б розкривала з обґрунтованою впевненiстю у будь-який час фiнансовий стан Товариства та свiдчила про те, що фiнансова звiтнiсть вiдповiдає вимогам МСФЗ. Керiвництво застосовує необхiдних заходiв щодо збереження активiв Товариства, виявлення i запобiгання випадкам шахрайства та iнших порушень, проводить первинний фiнансовий монiторинг.
2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi
2.1. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Товариства 28 лютого 2017 року. Учасники Товариства та iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
2.2. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
2.3. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi
Товариство не застосовувало наступнi новi та переглянутi МСФЗ, якi були випущенi, але не набрали чинностi:
Назва Дата набрання чинностi
МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" (розкриття додаткової iнформацiї у зв’язку з прийняттям МСФЗ 9) Одночасно iз застосуванням МСФЗ 9
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 1 Сiчня 2018
МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами" 1 Сiчня 2018
МСФЗ 16 "Оренда" 1 Сiчня 2019
Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" i МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" (Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством) Невизначений термiн
Поправки до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" (щодо розкриття iнформацiї) 1 Сiчня 2017
Поправки до МСФЗ 12 (щодо визнання вiдкладених податкових активiв по вiдношенню до нереалiзованих збиткiв) 1 Сiчня 2017
Поправки до МСФЗ 2 (щодо класифiкацiї та оцiнки операцiй за виплатами на основi акцiй) 1 Сiчня 2018
За рiшенням керiвництва Товариство МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинностi не застосовується, оскiльки Товариство не входить в сферу дiї цього стандарту.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» прийнятий в 2009р. – 2010р., 2013р., 2015р., застосовується з 1 сiчня 2018 року або пiзнiше. Суттєвi змiни стисло: змiнюється класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв; нова модель визнання збиткiв вiд знецiнення фiнансових активiв – модель очiкуваних кредитних збиткiв; перегляд порядку хеджування для забезпечення взаємозв’язку облiку з управлiнням ризиками. Стандарт достроково не застосовувався, вплив застосування цього стандарту керiвництвом оцiнюється.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» прийнятий в вереснi 2015р., набуває чинностi одночасно з МСФЗ 9. Суттєвi змiни стисло: якщо Товариство передає фiнансовий актив третiй сторонi, то воно повинно розкрити iнформацiю про характер угоди, ступiнь тривалостi в активi i ризики; розкриття додаткової iнформацiї необов'язкове для всiх промiжних перiодiв, за винятком необхiдних вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 34. Стандарт достроково не застосовувався, вплив застосування цього стандарту керiвництвом оцiнюється.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клiєнтами» прийнятий в травнi 2015р., застосовується з 1 сiчня 2018 року або пiзнiше. Суттєвi змiни стисло: величина виручки визначається у розмiрi очiкуваної виплати за попереднiй товар або надану послугу; модель: iдентифiкацiя договору (договорiв) з клiєнтом, iдентифiкацiя зобов'язань за договором, визначення цiни угоди, розподiл цiни угоди мiж зобов'язаннями за договором, визнання виручки при виконаннi зобов'язань; витрати, пов'язанi iз забезпеченням договорiв iз покупцями, повиннi капiталiзуватися i амортизуватися на строк, протягом якого вiдбувається споживання вигод вiд договору; прояснює такi поняття - актив, контрактне зобов'язання, змiни/доповнення договорiв, мiстить посiбник з багато компетентних угод; самостiйнi партiї товарiв або послуг повиннi визнаватися окремо, а всi знижки та ретроспективнi знижки з договiрної цiни пiдлягають розподiлу на окремi елементи; значно змiнює вимоги щодо подання та розкриття iнформацiї про виручку. За рiшенням керiвництва цей МСФЗ до дати набуття чинностi не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фiнансову звiтнiсть Товариства за перiод, що закiнчується 31 грудня 2016 року.
МСФЗ 16 "Оренда" був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСБО 17 "Оренда", Тлумачення КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить угода оренду", Роз'яснення ПКР (SIC) 15 " Операцiйна оренда: заохочення " i Роз'яснення ПКР (SIC) 27 " Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар визнаватиме зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє собою право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї (наприклад, змiни термiнiв оренди, змiни майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування активу в формi права користування.
Прядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ 16 практично не змiнюється в порiвняннi з дiючими на даний момент вимогами МСБО 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСБО 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову.
Крiм цього, МСФЗ 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї порiвняно з МСБО17.
МСФЗ 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ 15. Орендар має право застосовувати цей стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення.
У 2017 роцi Товариство планує оцiнити можливий вплив МСФЗ 16 на свою фiнансову звiтнiсть.
Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством"
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 та МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або спiльному пiдприємству або вноситься до них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованому пiдприємствi або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, однак органiзацiя, яка застосовує цi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.
За попередньою оцiнкою, яка може змiнитися у майбутньому, керiвництво Товариства вважає, що цi поправки не матимуть суттєвого впливу на його фiнансову звiтнiсть у майбутньому.
Поправки до МСБО 7 "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї"
Поправки до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" є частиною iнiцiативи Ради з МСФЗ у сферi розкриття iнформацiї i вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними. При першому застосуваннi даних поправок органiзацiї не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. Цi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, допускається застосування до цiєї дати.
Застосування даних поправок потребує розкриття Товариством додаткової iнформацiї.
Поправки до МСБО 12 "Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв"
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якого вона може робити вiдрахування при вiдновленнi такої тимчасової рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини, за яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що перевищує їх балансову вартiсть.
Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного перiоду може бути визнана у складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або в складi iншого компонента власного капiталу, вiдповiдно) без розподiлення змiни мiж нерозподiленим прибутком та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Органiзацiї, якi застосовують це звiльнення, повиннi розкрити цей факт.
Цi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, дозволяється застосування до цiєї дати. У випадку дострокового застосування органiзацiя повинна розкрити цей факт.
Очiкується, що данi поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ 2 "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй"
Рада з МСФЗ видала поправки до МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй", в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй з виплат на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела виплати; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, внаслiдок яких операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками пайовими iнструментами.
При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, допускається застосування до цiєї дати. На даний час Товариство не бере участi в операцiях з виплатами на основi акцiй, тому не очiкує впливу даних поправок на фiнансову звiтнiсть Товариства.
2.4. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.5. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
При цьому слiд зазначити, що Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi. Україна продовжує знаходитися у станi полiтичних та економiчних змiн. Гривня протягом звiтного року девальвувала щодо основних свiтових валют. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї залежить вiд зусиль Уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї неможливо передбачити. Внаслiдок цього неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Товариства. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства та здатнiсть Товариства обслуговувати i своєчасно погашати свої зобов’язання.
Товариство не має намiрiв лiквiдуватися або припинити дiяльнiсть.
Iншої невизначеностi, крiм наведених вище, щодо подiй чи умов, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi немає.
Вплив iнфляцiї на фiнансову звiтнiсть
Враховуючи офiцiйнi данi Державної служби статистики України, кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод, включаючи 2015, 2015 та 2016 роки, склав 101,18%. Це створило передумови для виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку фiнансової звiтностi згiдно з МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» за 2016 рiк.
Згiдно параграфу 3 МСБО 29, показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища в країнi, якi включають таке (але не обмежуються таким):
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100 % або перевищує цей рiвень.
МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати фiнансовi звiти згiдно з цим стандартом є питанням судження. Тому Товариство при прийняттi рiшення брало до уваги наступне:
Важливим фактором є динамiка змiн рiвня iнфляцiї. Так, рiвень iнфляцiї у 2015 роцi склав 43,3%, а в 2016 роцi – 12,4%., прогноз НБУ щодо iнфляцiї на 2017 рiк становить 9,1%, а на 2018 рiк - 6%. Це дає пiдстави вважати, що економiка України з 2016 року почала виходити зi стану глибоких iнфляцiйних процесiв.
Крiм того перерахунок фiнансових результатiв є складним процесом, який вимагає наявностi методичних пiдходiв, а також створює для компанiй ризики фiскального та регуляторного характеру.
Проаналiзувавши iншi критерiї, Товариство вважає, що за показниками наведеними у пiдпунктах в) i г) параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю. Швидке сповiльнення iнфляцiї у 2016 роцi дозволило НБУ понизити облiкову ставку 6 разiв протягом року – iз 22 до 14% рiчних. Як наслiдок, у 2016 роцi спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами. Крiм цього, iндекс заробiтної плати у 2016 роцi у лютому, червнi, липнi та серпнi складав менше 100%. Також, не можна стверджувати, що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк є коротким.
Переважна частина активiв i зобов’язань Товариства у фiнансовiй звiтностi за своїм характером є монетарними активами та зобов’язаннями, або такими, що оцiненi за справедливою вартiстю, та не пiдлягають перерахунку згiдно МСБО 29.
Керiвництво Товариства ґрунтуючись на власному судженнi прийняло рiшення не застосовувати процедуру коригування показникiв фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, Товариство застосувало всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, доречнi до його операцiй та є обов’язковими для застосування при складаннi звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2017 р. Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до будь-якого впливу на облiкову полiтику, фiнансовий стан чи результати дiяльностi Товариства.
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017 року.

Продовження тексту приміток

3. Суттєвi положення облiкової полiтики
3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi
Товариство використовує оцiнки i робить припущення, якi впливають на суми активiв та зобов’язань, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на минулому досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуваннi принципiв бухгалтерського облiку, крiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi судження. При визначеннi суми резервiв Товариство враховує попереднiй досвiд i минулi виплати на покриття збиткiв та iснуючi суми невиплачених вiдшкодувань. Крiм того, судовi рiшення, економiчнi умови i громадська думка можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцiнку резервiв Товариства.
Допущення i оцiннi значення Товариства заснованi на вихiдних даних, якi воно мала в своєму розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi обставини i допущення вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольних Товариству обставин. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються.
3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки».
3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй не є змiною облiкової полiтики.
З 1 сiчня 2016 року вступили в силу наступнi новi стандарти i удосконалення:
МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки дiяльностi з тарифним регулюванням»;
Поправки до МСФЗ 11 «Спiльна дiяльнiсть» - «Облiк придбання часток участi»;
Поправка до МСФЗ 16 i МСФЗ 38 «Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї»;
Поправки до МСБО 16 и МСБО 41 «Сiльське господарство: плодовi культури»;
Поправки до МСБО 27 «Метод участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi»;
Щорiчнi вдосконалення 2012-2015;
Поправки до МСБО 1 «Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї»;
Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: Застосування виключення з вимоги про консолiдацiю»
На думку керiвництва Товариства зазначенi стандарти не впливають на фiнансову звiтнiсть товариства.
3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв
Згiдно п. 10 МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв», фiнансова звiтнiсть Товариства складається з наступних компонентiв:
? Звiт про фiнансовий стан на кiнець року;
? Звiт про сукупнi доходи за перiод;
? Звiт про змiни у власному капiталi за перiод;
? Звiт про рух грошових коштiв за перiод;
? Примiтки до фiнансової звiтностi, включаючи опис iснуючої облiкової полiтики.
МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» не встановлює єдиного формату фiнансових звiтiв, лише наводить перелiк показникiв, якi необхiдно наводити в кожнiй формi звiтностi та у примiтках.
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановлений НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». Статтi фiнансової звiтностi за МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм фiнансових звiтiв, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Розкриття додаткової iнформацiї, як це передбачено МСФЗ/МСБО, здiйснюється у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.
3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Активи та зобов’язання у Звiтi про фiнансовий стан вiдповiдно до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" подано окремо за кожним суттєвим класом подiбних статей. Активи та зобов'язання поданi окремо один вiд одного, без взаємного залiку (за винятком випадкiв, коли це вимагається або дозволено iншим МСФЗ) з розподiлом на окремi пiдроздiли для поточних та непоточних активiв та короткострокових й довгострокових зобов'язань.
Доходи та витрати у Звiтi про сукупний дохiд подано окремо, без згортання, якщо тiльки цього не вимагає або не дозволяє МСФЗ. Подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.
Звiт грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть - полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, сума якого скоригована на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, яка виникла при придбаннi товарiв, витрати на придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати.
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди.
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi виплати дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами, отримання та погашення позик.
3.3. Облiковi полiтики щодо активiв та зобов’язань
3.3.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж один рiк з дати придбання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Iноземна валюта – це валюта iнша, нiж функцiональна валюта.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.
3.3.2. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть визнається Товариством в разi виникнення юридичного права на отримання платежу згiдно з договором. У складi дебiторської заборгованостi Товариство вiдображає такi активи:
- дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги;
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть.
Товариство згортає суми авансiв, отриманих вiд клiєнтiв, з сумами дебiторської заборгованостi, якщо цi суми виникли в рамках одного договору i в майбутньому висока ймовiрнiсть провести взаємозалiк даних сум.
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть облiковуються за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначеною як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Аванси виданi Товариством вiдображаються у звiтностi за первiсною вартiстю. Аванси виданi класифiкуються як довгостроковi, якщо очiкуваний термiн отримання товарiв або послуг, що належать до них, перевищує один рiк або якщо аванси вiдносяться до активу, який буде вiдображений в облiку як необоротнi при первiсному визнаннi. Попередня оплата послуг включається до витрат перiоду або у вартiсть активiв у мiру отримання цих послуг. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, пов'язанi з авансами виданими, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв виданих пiдлягає зменшенню, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається у прибутку або збитку за рiк у складi рядка «iншi операцiйнi витрати» .
3.3.3. Зобов'язання
Поточнi зобов’язання – це зобов’язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:
- Товариство сподiвається погасити зобов’язання або зобов’язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
- Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов’язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов’язань.
Зобов`язання вiдображається в балансi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд в майбутньому внаслiдок його погашення. Кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором.
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
3.3.4. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.
3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть складала 6000 грн.
Основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу.
3.4.2. Подальшi витрати
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
3.4.3. Амортизацiя основних засобiв
Мiнiмальнi строки (рокiв) корисного використання основних засобiв по групам встановленi наказом про облiкову полiтику.
Амортизацiя - це систематичний розподiл суми активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатацiї. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом для розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї.
На земельнi дiлянки амортизацiя не нараховується.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематерiальнi активи
Нематерiальний актив – це немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований.
У Звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариство вiдображає залишкову вартiсть основних засобiв яка розраховується як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою амортизацiї та сумою будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. По всiх об’єктах нематерiальних активiв встановлено лiквiдацiйну вартiсть рiвною нулю. Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання.
Мiнiмальнi строки корисного використання та групи облiку нематерiальних активiв:
Найменування групи нематерiальних активiв Строк дiї права користування
група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, iншими ресурсами природного середовища, геологiчною та iншою iнформацiєю про природне середовище); вiдповiдно до правовстановлюючого документа
група 2 - права користування майном (право користування земельною дiлянкою, крiм права постiйного користування земельною дiлянкою, вiдповiдно до закону, право користування будiвлею, право на оренду примiщень тощо); вiдповiдно до правовстановлюючого документа
група 3 - права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг), комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi; вiдповiдно до правовстановлюючого документа
група 4 - права на об'єкти промислової власностi (право на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографiї) iнтегральних мiкросхем, комерцiйнi таємницi, в тому числi ноу-хау, захист вiд недобросовiсної конкуренцiї тощо) крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi; вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 рокiв
група 5 - авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори, комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних (бази даних), фонограми, вiдеограми, передачi (програми) органiзацiй мовлення тощо) крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi; вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки
група 6 - iншi нематерiальнi активи (право на ведення дiяльностi, використання економiчних та iнших привiлеїв тощо) вiдповiдно до правовстановлюючого документа
Облiк вартостi нематерiального активу яка амортизується вести за кожним з об’єктiв, що входить до складу окремої групи. Якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування нематерiального активу не встановлено, такий строк повинен становити 10 рокiв безперервної експлуатацiї, за умови, що його використання пов’язане з господарською дiяльнiстю пiдприємства. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання амортизацiї не пiдлягають.
3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство по можливостi оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
3.5. Облiковi полiтики щодо не поточних активiв, утримуваних для продажу
Товариство класифiкує не поточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Не поточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.
3.6. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та вiдстрочений податок. Поточний та вiдстрочений податки на прибуток вiдображаються у складi прибутку або збитку за перiод, за винятком тiєї їх частини, яка вiдноситься до угоди з об'єднання бiзнесу або до операцiй, визнаним безпосередньо у складi власного капiталу або в iншому сукупному прибутку.
Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що пiдлягає сплатi або отриманню стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рiк, розрахованих на основi чинних або в основному введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi коригування величини зобов'язання по сплатi податку на прибуток за минулi роки, який пiдлягає стягненню податковими органами або виплату їм.
У вiдношеннi розрахунку та вiдображення вiдстроченого податку Товариство керується чинним Податковим кодексом України, а саме у зв'язку зi змiнами до Податкового Кодексу з 2016 року платник податку, у якого рiчний дохiд (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує двадцяти мiльйонiв гривень, має право прийняти рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi (крiм вiд’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв), визначенi вiдповiдно до положень вiдповiдного роздiлу Податкового Кодексу.
Керiвництвом Товариства в порядку, передбаченому пiдпунктом 134.1.1 ПКУ, прийнято рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату з метою оподаткування.
3.7. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов’язань
3.7.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
3.7.2. Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
3.7.3. Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство як роботодавець нараховує внески на фiнансування державної пенсiйної програми, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки вiдображаються у перiодi, в якому нараховується заробiтна плата.
3.8. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi
3.8.1 Доходи та витрати
Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення власного капiталу, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв, або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капiталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Величина доходу (виручки) вiд продажу товарiв, робiт, послуг у ходi звичайної фiнансово- господарської дiяльностi оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого, або такого, що пiдлягає отриманню, за мiнусом повернень i всiх наданих знижок. Виручка вiд продажу товарiв, робiт, послуг визнається за одночасного виконання наступних умов:
- всi iстотнi ризики i вигоди, якi з права власностi, переходять до Товариства до покупця (замовника);
- Товариство не зберiгає за собою нi подальших управлiнських функцiй в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом власностi, нi реального контролю над реалiзованими
товарами, роботами, послугами;
- сума виручки може бути надiйно оцiнена;
- iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, пов’язаних з операцiєю;
- витрати, якi були понесенi або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можуть бути надiйно оцiненi.
Основними принципами бухгалтерського облiку доходiв та витрат Товариства визначено нарахування, вiдповiднiсть та обачнiсть. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами мiсяця нараховуються в останнiй робочий день мiсяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються пiсля завершення кожного етапу операцiї протягом дiї угоди про надання (отримання) робiт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.
Основною вимогою до фiнансової звiтностi Товариства щодо доходiв i витрат є вiдповiднiсть отриманих (визнаних) доходiв сплаченим (визнаним) витратам, якi здiйснюються з метою отримання таких доходiв.
3.8.2. Умовнi зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
3.9. Дивiденди
Дивiденди учасникам Товариства визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обґрунтованою. В поточному роцi дивiденди не нараховувались.
3.10. Звiтнiсть за сегментами
В основу для розподiлу доходiв/витрат та активiв/зобов’язань за сегментами дiяльностi покладено управлiнський облiк Товариства. Доходами та витратами звiтного сегмента є доходи та витрати, якi безпосередньо вiдносяться до сегмента. Витрати за сегментом не включають загальнi адмiнiстративнi витрати. На пiдставi пiдрахунку долi сегмента в доходах та витратах встановленi пропорцiї.
Дiяльнiсть Товариства у звiтному перiодi здiйснювалась в одному операцiйному сегментi.
Активами та зобов’язаннями звiтного сегмента є активи та зобов’язання, якi безпосередньо вiдносяться до сегмента.
У зв’язку з вищенаведеним Товариство не видiляє iншi сегменти та не складає Звiтнiсть за сегментами.

Продовження тексту приміток

4. Основнi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. Хоч цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.
4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
• подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства;
• вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
• є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання;
б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
4.2. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання активу.
4.3. Судження щодо податкового законодавства
Податкове, валютне та мите законодавство України може тлумачитись по-рiзному i часто змiнюється. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченнями цього законодавства керiвництвом Компанiї у зв’язку з дiяльнiстю Товариства та операцiями в рамках цiєї дiяльностi.
Податковi органи можуть перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв. В результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв, штрафи та пенi.
5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки
5.2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень
(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень
(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)
Усього
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Дата оцiнки 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги – – – – 1462 - 1462 -
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 14247 - 14247
з бюджетом – – – – 414 328 414 328
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Грошовi кошти та їх еквiваленти – – – – 14 753 14 753
5.3. Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних 3-го рiвня iєрархiї
Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї Залишки станом на 31.12.2016 р. Придбання (продажi) Залишки станом на 31.12.2017 р. Стаття (статтi) у прибутку або збитку, у якiй прибутки або збитки визнанi
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1462 - -
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 14247 - -
з бюджетом 294 -19 328 –
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1715
Грошовi кошти та їх еквiваленти 14 739 753 –
5.4. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1462 - 1462 -
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 14247 - 14247 -
з бюджетом 294 275 294 328
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1715 1715
Грошовi кошти та їх еквiваленти 14 753 14 753
Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.
6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах
6.1. Розкриття статей Звiту про сукупний дохiд
6.1.1. Доходи Товариства
2017 2016
Дохiд вiд реалiзацiї 28434 34143
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (24298) (34278)
Валовий прибуток 4136 (135)

6.1.2. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi доходи/витрати
2017 2016
Iншi операцiйнi доходи 2688 3995
Адмiнiстративнi витрати (3140) (2873)
Витрати на збут (228) (252)
Iншi операцiй витрати (2941) (2941)

6.1.3. Елементи операцiйних витрат
Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї
Назва статтi 2017 2016
Матерiальнi витрати 16898 27986
Витрати на оплату працi 5953 5314
Вiдрахування на соцiальнi заходи 1310 1063
Амортизацiя 920 2199
Iншi операцiйнi витрати 2291 2684
Всього операцiйних витрат 27372 39246

6.2. Розкриття статей звiту про фiнансовий стан
6.2.1. Дебiторська заборгованiсть
Перелiк основних дебiторiв та суми дебiторської заборгованостi:
Стаття звiту На 31.12. 2016 На 31.12.2017 у т. ч. за строками непогашення по групам:
до 3 мiсяцiв вiд 3 до 6 мiс. вiд 6 до 12 мiс.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1462 - -
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 14247 - -
з бюджетом 414 328
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 1715 - - -
Поточна дебiторська заборгованiсть облiковується за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначеною як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Керiвництво вважає, що дебiторська заборгованiсть буде погашена шляхом отримання грошових коштiв найближчим часом та балансова вартiсть такої дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
У звiтному перiодi Товариством не було випадкiв визнання дебiторської заборгованостi безнадiйною. Простроченої дебiторської заборгованостi немає.
6.2. 2.Нематерiальнi активи
В балансi Товариства вiдображено нематерiальнi активи (авторське право на використання програм,сайт в мережi Iнтернет), що забезпечують ведення загальної фiнансово - господарської дiяльностi Товариства. Ця вартiсть розрахована як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою нарахованої амортизацiї.
Аналiтичнi данi стосовно структури та вартостi нематерiальних активiв:
Групи нематерiальних активiв На 01.01.2017р. Надiйшло за 2017р. Вибуло за 2017р. Нараховано амортизацiї за 2017р. На 31.12.2016р.
первiсна вартiсть накопичена амортизацiя первiсна вартiсть накопичена амортизацiя первiсна вартiсть накопичена амортизацiя
Iншi нематерiальнi активи 139 113 13 139 126
Разом 139 113 13 139 126
Товариство не проводило переоцiнку вартостi наявних нематерiальних активiв у зв’язку з вiдсутнiстю iнформацiї щодо активного ринку на подiбнi активи. На звiтну дату нематерiальнi активи не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Товариством.
6.2.3. Основнi засоби
Станом на 31.12.2017 р. вартiсть основних засобiв складає 1275 тис.грн. що на 948 тис.грн. менше у порiвняннi з минулим роком.
Аналiтичнi данi стосовно структури та вартостi основних засобiв:
Групи основних засобiв Залишок на 01.01.2017р. Залишок на 31.12.2017р.

Будинки, споруди та передавальнi пристрої 16392
16392
Машини та обладнання 7015 6933
Транспортнi засоби 1341 1341
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 298
298
Бiблiотечнi фонди
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 587 587
Iншi необоротнi матерiальнi активи 689 706
Разом 26452 26257
Товариство не проводило переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi.
6.2.4. Грошовi кошти
Грошовi кошти
31 грудня 2016 (тис. грн.) 31 грудня 2017 (тис. грн.)
Каса, в грн. - -
Поточнi рахунки в банках, в грн. 14 753
Всього 14 753
Кошти розмiщенi на поточних рахунках в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 м. Днiпро, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 м. Київ
6.2.4. Власний капiтал
Компоненти власного капiталу за рiк, що закiнчився 31 грудня, складають:
Статтi власного капiталу На 31.12.2016 (тис .грн.) На 31.12.2017 (тис. грн.)
Зареєстрований капiтал 991 991
Капiтал в дооцiнках
5393 5394
Резервний капiтал 248 248
Нерозподiлений прибуток (Непокритий збиток) (53486) (52968)
Всього (46854) (46335)
Зареєстрований капiтал Товариства - це статутний капiтал, який на звiтну дату складає 990 899, 40 грн. (Дев’ятсот дев’яносто тисяч вiсiмсот дев’яносто дев’ять грн. 40 коп.).
Статутний капiтал сформовано повнiстю.
6.2.5. Поточнi зобов’язання i забезпечення
Статтi зобов’язань
31 грудня 2017 р. (тис. грн.) 31 грудня 2016р. (тис. грн.)
Векселi виданi - -
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 15368 31983
Розрахунки з бюджетом 346 300
Розрахунки зi страхування 44 82
Розрахунки з оплати працi 162 376
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 13750 17983
Поточнi забезпечення 5 -
Iншi поточнi зобов’язання -
Всього кредиторська заборгованiсть 29675 50724
6.3. Розкриття статей звiту про рух грошових коштiв
Стаття звiту Вiднесено до статтi 2017 2016
Iншi надходження стр.3095 Iншi надходження 3911 591
Iншi витрачання стр.3190 Витрати по штрафам, алiментам, профспiлка, продаж валюти
10161
361
6.4. Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи», подiї, що потребують коригування активiв та зобов’язань Товариства внаслiдок виникнення умовних зобов’язань та умовних активiв, вiдсутнi.

Продовження тексту приміток

7. Розкриття iншої iнформацiї
7.1 Умовнi зобов'язання
7.1.1. Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи вважатимуть сумнiвним певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства. Податковi органи України можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму тлумаченнi законодавства та проведеннi податкових перевiрок, застосовуючи досить складний пiдхiд. Цi фактори у поєднаннi iз зусиллями податкових органiв, спрямованими на збiльшення податкових надходжень у вiдповiдь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рiвня та частоти податкових перевiрок, тому iснує можливiсть, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не заперечувались, можуть бути оскарженi. У результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв, штрафiв та пенi. Вiдповiднi органи можуть проводити податковi перевiрки у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх закiнчення. Наслiдки таких перевiрок з боку податкових органiв не можуть бути оцiненi з достатнiм ступенем надiйностi, проте вони можуть бути суттєвими для фiнансового стану та дiяльностi органiзацiї в цiлому. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв. Керiвництво Товариства вважає, що сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки.
7.1.2. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу.
7.2 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:
• пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
• асоцiйованi Товариства;
• спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
• члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
• близькi родичi особи, зазначеної вище;
• Товариства, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi;
• програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.
Протягом звiтного перiоду управлiнському персоналу Товариства нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi додатковi виплати керiвництву Товариства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались.
7.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Управлiння капiталом
Товариство здiйснює управлiння капiталом для забезпечення продовження своєї дiяльностi у найближчому майбутньому та, одночасно, з метою забезпечення вiдповiдностi його розмiру нормативним вимогам, встановленим для даного типу компанiй.
Управлiння фiнансовими ризиками
Фiнансовiй дiяльностi притаманний ризик, яким управляють за допомогою постiйного процесу виявлення, оцiнки та контролю ризикiв, з урахуванням лiмiтiв ризику та iнших засобiв контролю. Процес управлiння ризиками є вирiшальним для постiйної прибутковостi Товариства. Товариство наражається на фiнансовi ризики (ризик лiквiдностi та ринковий ризик) та не фiнансовi ризики (юридичний, операцiйний та iншi ризики). Головною метою управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику та подальше забезпечення дотримання встановлених лiмiтiв. Управлiння операцiйним ризиком має забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур Товариства в цiлях мiнiмiзацiї даних ризикiв.
Ринковий (цiновий) ризик - це ймовiрнiсть невiдповiдностi характеристик економiчного стану об'єкта значенням, очiкуваним особами, що приймають рiшення пiд дiєю ринкових факторiв. Ринковi ризики пов'язанi з невизначенiстю коливань ринкової кон'юнктури - цiновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, лiквiднiстю i т.п. - i чутливiстю до цих коливань несучих ризики об'єктiв (наприклад, активiв). При визначеннi лiмiтiв за основу береться максимально допустимий одноразовий розмiр втрат, який не спричинить за собою порушення нормального функцiонування дiяльностi Товариства. Розмiр можливих втрат по конкретному активу, схильному до впливу ринкового ризику, може бути визначений як на пiдставi «iсторичного» аналiзу, так i шляхом експертних оцiнок.
Ризик лiквiдностi полягає в тому, що Товариство не зможе оплатити всi зобов’язання при настаннi термiну їх погашення. Товариство здiйснює ретельне управлiння i контроль лiквiднiстю. Товариство використовує процедури детального бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб упевнитися в наявностi ресурсiв, необхiдних для своєчасної оплати своїх зобов’язань.
Операцiйний ризик: Товариство визначає операцiйний ризик як ризик збитку внаслiдок помилок, порушень, шкоди, що спричиненi недосконалими або невдалими внутрiшнiми процесами, системами або зовнiшнiми подiями. Товариством здiйснюється постiйний монiторинг операцiйних подiй на мiсцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управлiння операцiйним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операцiйних ризикiв.
Юридичнi ризики: в процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучена в судовi розгляди i до неї не висуваються iншi претензiї. Механiзми та iнструменти обмеження ризикiв включають, головним чином, превентивнi заходи в рамках системи внутрiшнього контролю Товариства.
7.5. Подiї пiсля Балансу
Несприятливими подiями пiсля дати балансу до дати затвердження фiнансової звiтностi Товариства є нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiя в Українi, що призвело до знецiнення нацiональної валюти, подорожчання матерiалiв, робiт та послуг, зниження платоспроможностi фiзичних i юридичних осiб тощо. При складаннi фiнансової звiтностi Товариство враховує подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати та вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО10. Коригуючi подiї свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду, некоригуючi – свiдчать про умови, що виникли пiсля закiнчення звiтного перiоду. Товариство коригує показники фiнансової звiтностi у разi якщо подiї пiсля звiтної дати є такими, що коригування показникiв є необхiдним (пов’язанi з пiдтвердженням або спростуванням обставин, iснуючих на звiтну дату а також оцiнок i суджень керiвництва, здiйснених в умовах невизначеностi й неповноти iнформацiї станом на звiтну дату). Товариство розкриває характер таких подiй й оцiнку їх фiнансових наслiдкiв або констатує неможливiсть такої для кожної суттєвої категорiї не коригованих подiй, що вiдбулися пiсля звiтної дати.
Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правлiння О.В.Сердюк
Головний бухгалтер I.П. Коротова