Версия для печати
Пятница, 26 Апрель 2019 08:00

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Титульний аркуш

 

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 78

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Генеральний директор

 

 

 

Горобець Ю.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

           

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01128481

4. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., Iндустрiальний р-н, Днiпро, Винокурова, буд.3

5. Міжміський код, телефон та факс: +38(0562)36-70-60, +38(0562)35-38-60

6. Адреса електронної пошти: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.03.2019,

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.zavodsma.com.ua/information/

26.04.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

 Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi, оскiльки протягом звiтного року емiтент не брав участi у створеннi жодної юридичної особи.

 

 Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, оскiльки посада корпоративного секретаря у емiтента вiдсутня.

 

 Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, оскiльки рейтингова оцiнка емiтента не визначалася.

 

 Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не заповнювалась, оскiльки в 2018 роцi загальнi збори не проводились у зв'язку з важким фiнансовим становищем в Товариствi.

 

 Iнформацiя про дивiденти не заповнювалась, оскiльки за пiдсумками дiяльностi ПАТ "ЗЗМА" дивiденди не нараховувалися i не сплачувалися.

 

 Iнформацiя про облiгацiї не заповнювалась, так як Товариством облiгацiї не випускалися.

 

 Iншi цiннi папери емiтентом не випускалися, тому вiдповiдна iнформацiя вiдсутня.

 

 Рiшення про емiсiю похiдних цiнних паперiв не приймалося, тому вiдповiдна iнформацiя вiдсутня.

 

 Викуп власних акцiй Товариство не здiйснювало, тому вiдповiдна iнформацiяi вiдсутня.

 

 Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв.

 

 Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутнi, оскiльки вiдповiдна iнформацiя протягом звiтного року не виникала.

 

 Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

 

 Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям  вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

 

 Iнформацiя щодо спiввiдношенння розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного року вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

 

 Замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не вiдбувалося, тому вiдповiдна iнформацiя вiдсутня.

 

 Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

 

 Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року вiдсутнi, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

 

 Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня,  оскiльки такi договори вiдсутнi.

 

 Випуски iпотечних сертифiкатiв Товариство не здiйснювало, тому вiдповiдна iнформацiя вiдсутня.

 

 Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.

 

 Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, оскiльки Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.

 

 Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.

 

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.

 

 Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, оскiльки Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.

 

 Правила ФОН вiдсутнi, оскiльки Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.

 

 Рiчна фiнансова звiтнiсть, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдсутня, оскiльки публiчнi товариства не складають фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку згiдно з п. ст. 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

 

 В рiчнiй фiнансовiй звiтностi, складенiй вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, не заповнений звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у зв`язку з тим, що емiтентом обрано спосiб складання звiту про рух грошових коштiв за прямим методом.

 

 Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй, оскiльки Товариство не здiйснювало емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

 

Звiт пiдготовлений та пiдписаний 26.04.2018 року Головою правлiння Горобець Юрiем Вiкторовичем.

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            серiя А01 №064368

3. Дата проведення державної реєстрації

            05.05.2011

4. Територія (область)

            Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            990899,4

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            99

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            27.40 - Виробництво електричного освiтлювального устатковання

            28.29 - Виробництво iнших машин i устатковання загального призначення, н. в. i.

            25.29 - Виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв (основний);

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АТ "РайффайзенБанк Аваль"

2) МФО банку

            380805

3) Поточний рахунок

            26008634067

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            АТ "РайффайзенБанк Аваль"

5) МФО банку

            380805

6) Поточний рахунок

            26000356398

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)

1

2

3

4

5

Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом

Серiя АГ №590722

24.06.2011

Мiнiстерство транспорту та зв'язку України

 

Опис

 

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 Свою iсторiю завод почав з жовтня  1944 року, як авiаремонтнi майстернi, потiм авiаремонтна база №409, а з 1962 року - завод №409 ЦПФ, а з 1973 року було створено Дослiдний завод №409 Цивiльної авiацiї. В процесi корпоризацiї на базi ДЗ 409 ЦА створено ВАТ "Завод засобiв механiзацiїї аеропортiв". В 2011 роцi в процесi дематерiалiзацiї назва товариства змiнилася на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ".

Товариство є самостiйним господарюючим суб'єктом. Товариство є суб'єктом господарювання приватної форми власностi у виглядi господарського товариства.

 Органами управлiння Товариства є: - загальнi збори акцiонерiв Товариства; - наглядова рада; - правлiння; - ревiзiйна комiсiя.

 В органiзацiйнiй структурi пiдприємства в 2018 роцi вiдбулось приєднання цеху резервуарiв та iнструметальної дiльницi до виробничого цеху .  Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має.

 Товариство самостiйно планує основнi напрямки своєї дiяльностi та визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупностi та прибуткової дiяльностi. Метою дiяльностi Товариства є органiзацiя пiдприємницької дiяльностi, залучення юридичних та фiзичних осiб до активної дiяльностi по iнвестуванню в економiку капiталовкладень, виробництво та переробка продукцiї, виконання робiт та послуг, насичення ринку продукцiєю, товарами та послугами, здiйснення будь-якої iншої дiяльностi у тому числi благодiйної, з метою пiдвищення добробуту та задоволення потреб населення, а також отримання прибутку.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середня облiкова чiсельнiсть штатних працiвникiв облiковго складу (осiб) складає: 99 осiб. Середня чисельнiсть працiвникiв та осiб працюючих за сумiсництвом,  складає: 9 осiб,  якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) склала 6 особи. Фонд оплати працi за 2018 рiк склав 6 211, 61 тiс.грн, впорiвняннi з 2017 роком вiдбулось не суттеве збiльшення фонду оплати працi. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає потребам пiдприємства, тому необхiднiсть її пiдвищення вiдсутня.

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Не належить.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами  не веде.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй не було.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiк ведеться вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та вiдповiдно дiючому законодавству України. Товариство здiйснює оперативний  та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку та обсязi. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний, метод оцiнки вартостi запасiв - FIFO.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Бiльш нiж 40 рокiв завод розробляє, виготовляє та поставляє обладнання для аеропортiв: трапи пасажирськi, вiзки контейнернi та грузовi, ангари, тощо.  В останнi роки значна частка в обсязi випущеної продукцiї належить резервуарам металiчним, щитам електричним, металоконструкцiям.  Специфiка виробляємого асортименту продукцiї така, що  ПАТ "ЗЗМА" не являється виробником товарiв народного споживання, тому переважна кiлькiсть споживачiв - це юридичнi особи рiзних органiзацiйно-правових форм, що займаються збереженням та перевезенням нафтопродуктiв, рiдин для потреб сiльських господарств та iн., а також аеропорти вiтчизнянi та закордоннi. На долю ж фiзичних осiб, що купують продукцiю ПАТ "ЗЗМА" припадає невеликий вiдсоток вiд загального об'єму виготовленої продукцiї.  Тому залишається незадiяною мережа роздрiбної та оптової торгiвлi, бо реалiзацiя продукцiї здiйснюється на основi договорiв куплi-продажу мiж ПАТ "ЗЗМА" i органiзацiями-споживачами, а також продукцiю реалiзують безпосередньо з пiдприємства за готiвковий та безготiвковий розрахунок.

Основними постачальниками сировини i матерiалiв являються ПАТ "Укрнафта", ТОВ "СБК". В Українi великими споживачами продукцiї заводу являються Державне пiдприємство"Мiжнародний аеропорт "Бориспiль", ПАТ АК "Днiпроавiа", ПАТ "Днiпронафтопродукт", ПАТ "Укрнафта". Конкурентом  заводу є Завод "Тора" Харкiвського державного авiацiйного виробничого пiдприємства, який виробляє трапи пасажирськi та займає значну нишу на вiтчизняному ринку. Конкурентом заводу у виробництвi резервуарiв на українському ринку зарекомендували себе ТОВ "Петрометал" (Харкiв), у виробництвi вiзкiв - ЧП "Фенiкс Плюс" (Запорiжжя), у виробництвi газових модулiв - ТОВ "Крапт" (Коростень).

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Придбання та вiдчудження активiв не було.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2018 р. вартiсть основних засобiв складає  25 578 тис. грн. що на 679  тис. грн.. менше у порiвняннi з минулим роком. Арендованих  основних засобiв немає.  Будiвлi та споруди займають найбiльшу питому вагу в загальнiй сумi - 63,67%. Вартiсть машин та обладнання (всi  мають виробниче призначення)  зменшилася  на  204 тис.грн. Ступiнь використання обладнання 75%. Мiсцезнаходження основних засобiв - за юридичною та поштовою адресою Товариства - м.Днiпропетровськ, вул.Винокурова,3.  Капiтальне будiвництво не планується.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Iстотною проблемою є, нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiя в Українi, що призвело до знецiнення нацiональної валюти, подорожчання матерiалiв, робiт та послуг, зниження платоспроможностi фiзичних i юридичних осiб тощо.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi Товариства вiдбувається за рахунок власних та позикових коштiв у виглядi банкiвських кредитiв та фiнансової допомоги на зворотнiй основi, оскiльки не достатньо робочого капiталу для поточних потреб.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених договорiв (контрактiв) на 2019 рiк не має.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В наступному роцi ПАТ "ЗЗМА" планує продовжити випуск таких  видiв продукцiї як: стацiонарнi заправники газу, щити iнформацiйнi, трапи пасажирськi для обслуговування аеропортiв та опори освiтлення; планує вихiд на новi ринки збуту продукцiї, збiльшення частки продукцiї на українському ринку, удосконалення технологiчних процесiв з метою пiдвищення конкурентоспроможностi та якостi продукцiї.

Товариство вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльної своєї дiяльностi та розвитку, але є ризики для дiяльностi, пов`язанi з частою змiною законодавства.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В звiтному роцi завод не витрачав кошти на здiйснення дослiжень i розробок.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Немає iстотної iнформацiї.

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Наглядова рада.

Наглядова рада: 5 осiб в т.ч.

Голова наглядової ради:1 особа,

Членiв наглядової ради: 4 осiби.

 

Голова наглядової ради:Ткач Вiкторiя Сергiївна;

Член наглядової ради:    Кукута Анатолiй Iванович;

Член наглядової ради:    Шкiндель Свiтлана Анатольївна;

Член наглядової ради:    Калiнiна Iнна Миколаївна;

Член наглядової ради:    Некрасов анатолiй Васильович

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Голова правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Горобець Юрiй Викторовоч

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1970

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ "ВIП-ТРЕЙДЕР", 33808472, Генеральний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            23.05.2018, обрано 3 роки

9) Опис

           

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ВАТ АБ "АЛЛОНЖ"

14362014

25202, Київська обл., Київ, Шота Руставеллi, 5

0,0086

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

991 фiзична особа

99,9914

Усього

100

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

На 2018 рiк виробництво було представлено в основному виготовленням електричного освiтлювального устаткування, виготовленням будiвельних конструкцiй i частин конструкцiй, виробництвом металевих бакiв, резервуарiв, контейнерiв то що.

             Значною мiрою розвиток пiдприємства у 2018 роцi залежало вiд загальних темпiв розвитку промисловостi в Українi та рiвня iнфляцiї в 2018 р., а також вiд полiтичної стабiльностi та змiн законодавчої та нормативної бази.

             

 

2. Інформація про розвиток емітента

 В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента вiдсутнiй.   

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу пiдприємства. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду (капiталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку пiдприємства. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Умови, в яких працює Товариство.

 

     Україна, яка вважається країною з економiкою, що розвивається, характеризується високими економiчними та полiтичними ризиками, продовжує здiйснювати економiчнi реформи i вдосконалювати свою законодавчу, податкову i регулятивну базу вiдповiдно до вимог ринкової економiки. Майбутня стабiльнiсть української економiки в значнiй мiрi залежить вiд цих реформ та ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, прийнятих урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Економiка, що розвивається схильна до негативного впливу падiння ринкової кон'юнктури та економiчного спаду, спостережуваних в iнших країнах свiту.

Наслiдки свiтової фiнансової кризи, його тривалiсть i проблеми в промисловостi i в банкiвському секторi можуть призвести до скорочення операцiйних грошових потокiв, доступностi кредитних ресурсiв, збiльшення витрат i невизначеностi щодо термiнiв або обсягу зниження запланованих капiтальних витрат. Непередбачене можливе погiршення ситуацiї на мiжнародних фiнансових i товарних ринках може зробити негативний вплив на результати дiяльностi i фiнансовий стан Товариства, наслiдки якого зараз визначити неможливо.

Керiвництво впевнене, що в сформованiй ситуацiї воно вживає належних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi Товариства, та, що Товариство продовжить свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому.

Товариство має рiзноманiтнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська заборгованостi, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Товариство не здiйснювала операцiй з деривативами з метою управлiння вiдсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслiдок операцiй Товариства та її джерел фiнансування. Протягом року Товариство не здiйснювало торгових операцiй з фiнансовими iнструментами.

Валютний ризик.

 

Валютний ризик виникає, якщо майбутнi комерцiйнi операцiї та визнанi активи або зобов'язання вираженi в валютi, що вiдрiзняється вiд функцiональної валюти Товариства i змiна обмiнного курсу може мати негативний вплив на грошовi потоки Товариства. Товариство не має офiцiйної полiтики по управлiнню валютними ризиками по вiдношенню до своєї функцiональної валюти.

Станом на звiтну дату цiєї фiнансової звiтностi Товариство пiдпадало пiд вплив операцiйного валютного ризику який вiдноситься до валютних монетарних активiв та зобов'язань та вiдноситься до загальних змiн на валютному ринку. Пiд вплив зазначеного ризику пiдпадають реалiзацiя, закупiвлi Товариства, деномiнованi в iноземних валютах.

Ризик змiни процентної ставки

Ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що змiни процентних ставок негативно вплинуть на вартiсть фiнансових iнструментiв.

Ризик змiни процентної ставки Товариства виникає внаслiдок залучення довгострокових кредитiв i позик. Позики, виданi за змiнною ставкою, пiддають Товариство ризику змiни процентної ставки. Позики, виданi за фiксованою ставкою, пiддають Товариство ризику змiни справедливої вартостi процентної ставки. Полiтика Товариства спрямована на пiдтримку її запозичень у складi iнструментiв з фiксованою ставкою i отримання позик за фiксованими процентними ставками. Так як позики Товариства отриманi за фiксованими ставками та умовами кредитного договору їх змiни не передбаченi - то вiдповiдно ризик змiни процентної ставки вiдсутнiй.

Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi - це ризик неспроможностi Товариства погасити фiнансовi зобов'язання вчасно. Спосiб управлiння лiквiднiстю Товариства, в цiлому, полягає в забезпеченнi Товариства постiйною наявнiстю лiквiдних коштiв, достатнiх для своєчасного виконання, при цьому уникаючи непередбачених втрат i не пiддаючи репутацiю Товариства ризику.

Розумне управлiння ризиком лiквiдностi передбачає пiдтримку достатньої кiлькостi грошових коштiв, надiйної кредитної полiтики i запасiв, готових до негайної продажу, наявнiсть фiнансування засобiв через достатню кiлькiсть кредитiв з встановленою термiнами, а також можливiсть закриття (реалiзацiї) ринкових позицiй. У зв'язку з динамiчним характером основного бiзнесу, фiнансовий вiддiл Товариства забезпечує гнучкiсть фiнансування за рахунок збереження коштiв в рамках кредитних лiнiй.

У разi недостатньої або надмiрної лiквiдностi Товариство перерозподiляє ресурси для досягнення оптимального фiнансування своєї дiяльностi.

Основними джерелами фiнансування Товариства були грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi та зовнiшнього фiнансування вiд пов'язаних компанiй.

Товариство проаналiзувало концентрацiю ризику щодо рефiнансування своєї заборгованостi i дiйшла висновку, що вона є низькою. Товариство має доступ до джерел фiнансування вiд пов'язаних сторiн в достатньому обсязi.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрактних зобов'язань контрагентом i виникнення, у зв'язку з цим, фiнансових збиткiв у Товариства. Фiнансовi iнструменти, за якими у Товариства  може потенцiйно виникнути значна концентрацiя кредитного ризику, складаються з грошових коштiв та короткострокових депозитiв, iнвестицiй наявних для продажу, дебiторської заборгованостi а також iнших фiнансових активiв.

Грошовi кошти та короткостроковi депозити Товариства, в основному, зберiгаються у надiйних банках, що розташованi в Українi.

Дебiторська заборгованiсть вiдображена за вирахуванням резерву. Керiвництво має кредитну полiтику та контролює суму кредитного ризику на постiйнiй основi. Оцiнка кредитного ризику проводиться по вiдношенню до всiх клiєнтiв, яким потрiбнi кредитнi умови, що перевищують певну суму. Бiльшiсть продажiв Товариства здiйснюється надiйним покупцям з вiдповiдною кредитною iсторiєю або зi 100% передплатою.

Монiторинг та аналiз кредитного ризику Товариства проводиться iндивiдуально по кожному випадку. Керiвництво Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином вiдображено у резервi зменшення вартостi, що облiковується як зменшення активiв.

 

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.

 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Статтею 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.

 

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПАТ "ЗЗМА" на фондових бiржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 955 вiд 27.07.2014 року.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться,оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

 

 

 

Дата проведення

 

 

Кворум зборів

0

 

Опис

Протягом 2018 року не скликалися та не проводилися загальнi збори акцiонерiв

 
       

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

 

Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

5

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень

 

X

З винагород

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

 

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

Ткач Вiкторiя Сергiївна

Голова наглядової ради

X

 

Опис:

 

Кукута Анатолiй Iванович

Член наглядової ради

X

 

Опис:

 

Шкiндель Свiтлана Анатольївна

Член наглядової ради

X

 

Опис:

 

Калiнiна Iнна Миколаївна

Член наглядової ради

X

 

Опис:

 

Некрасов Анатолiй Васильович

Член наглядової ради

X

 

Опис:

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу або ревiзiйної комiсiї Товариства, а також особи, якi згiдно законодавства України не можуть бути посадовими особами органiв управлiння Товариства.

X

 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (зазначити)

 

       

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Так проводились.

 

22.05.2018 року - кворум 80%. Приймались рiшення щодо:

 

- обрання Головуючого та Секретаря даного засiдання;

 

- про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння Товариства;

 

- про обрання Голови Правлiння Товариства.

 

Рiшення прийняте.

 

10.12.2018 року - кворум80%. Приймались рiшення щодо:

 

- обрання Головуючого та Секретаря даного засiдання;

 

- скликання та проведення Загальних зборiв Товариства;

 

Рiшення прийняте.

 

22.12.2018 року - кворум 80%.  Приймались рiшення щодо:

 

- обрання Головуючого та Секретаря даного засiдання;

 

- затвердження проекту порядку денного Загальних зборiв Товариства та проектiв рiшень (крiм кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв;

 

- затвердження повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариства;

 

- затвердження заходiв iз скликання та проведення загальних зборiв та обрання/призначення реєстрацiйної комiсiї.

 

Рiшення прийняте.

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Голова Правлiння Горобець Юрiй Вiкторович,  обраний на посаду 22.05.2018р. (Протокол загальних зборiв № 12) на 3 роки з моменту обрання (без обмеження строку повноважень).

 

Член Правлiння  Федяшов Василь Олександрович, обраний на посаду 25.04.2014р. (Протокол загальних зборiв № 4) на 3 роки з моменту обрання (без обмеження строку повноважень).

 

Член Правлiння  Зоря Людмила Миколаївна, обрана на посаду 25.04.2014р. (Протокол загальних зборiв № 4) на 3 роки з моменту обрання (без обмеження строку повноважень).

 

Член Правлiння  Шаров Володимир Федорович, обраний на посаду 25.04.2014р. (Протокол загальних зборiв № 4) на 3 роки з моменту обрання (без обмеження строку повноважень)

 

Член Правлiння Тiмошков Юрiй Вiкторович, обраний на посаду 25.04.2014р. (Протокол загальних зборiв № 4) на 3 роки з моменту обрання (без обмеження строку повноважень)

 

Член Правлiння  Колеснiкова Вiра Iванiвна, обрана на посаду 25.04.2014р. (Протокол загальних зборiв № 4) на 3 роки з моменту обрання (без обмеження строку повноважень)

 

Член Правлiння  Холодов Антон Андрiйович, обраний на посаду 25.04.2014р. (Протокол загальних зборiв № 4) безстроково (без обмеження строку повноважень)

 

Член Правлiння  Журавель Тетяна Петрiвна, обрана на посаду 25.04.2014р. (Протокол загальних зборiв № 4) на 3 роки з моменту обрання (без обмеження строку повноважень)

 

Член Правлiння  Дегтярьов Олександр Олегович, обраний на посаду 25.04.2014р. (Протокол загальних зборiв № 4) на 3 роки з моменту обрання (без обмеження строку повноважень)

 

 

Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї:

 

"          здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства;

 

"          виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори акцiонерiв Товариства;

 

"          здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння";

 

"          планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;

 

"          готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, положення про фiлiї, представництва;

 

"          виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств;

 

"          дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;

 

"          приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;

 

"          приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;

 

"          надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;

 

"          приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання договорiв, угод) на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, окрiм кредитних договорiв, договорiв застави, цесiї та договорiв щодо надання та отримання позик;

 

"          надає Головi Правлiння повноваження на одноособове прийняття рiшення та здiйснення правочинiв на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, окрiм кредитних договорiв, договорiв застави, цесiї та договорiв щодо надання та отримання позик;

 

"          розробляє поточнi фiнансовi звiти;

 

"          органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;

 

"          органiзовує збут продукцiї;

 

"          органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;

 

"          органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;

 

"          затверджує, за погодженням з Наглядовою радою, органiзацiйну структуру Товариства;

 

"          органiзовує облiк кадрiв;

 

"          органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;

 

"          органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства;

 

"          органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;

 

"          органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;

 

"          взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;

 

"          контролює стан примiщень, споруд, обладнання;

 

"          контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;

 

"          делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.

 

"         

 

 

 

ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ (п. 9.3.6 Статуту):

 

Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi:

 

"          керує поточними справами Товариства;

 

"          скликає засiдання Правлiння;

 

"          головує на засiданнях Правлiння;

 

"          органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння;

 

"          органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;

 

"          затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв;

 

"          представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства;

 

"          забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;

 

"          органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

 

"          органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;

 

"          органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;

 

"          розробляє умови колективної угоди;

 

            виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами акцiонерiв чи Наглядовою радою Товариства

 

 

Опис

 

 

Примітки

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

ні

так

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

ні

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

так

так

ні

так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Шкiндель Свiтлана Анатолiївна

 

38,726534

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

291 441

79 985

вiдповiдно до п. 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.

 

 

 

Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента немає.

 

 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згiдно з п. 9.5 Статуту, посадовi особи органiв Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правлiння, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї Товариства.

 

 

 

Вiдповiдно до п. 9.2.2. Статуту, Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв у кiлькостi 5-х членiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.

 

  До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси.

 

Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

 

 

 

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п.9.2.18 Статуту). Вiдповiдно до п. 2.4. "Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "протокол "1/2011 вiд 21.04.2011р.", без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

 

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

 

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

 

 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

 

 4)в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

 

Голова правлiння та члени Правлiння обираються Наглядовою радою на 3 роки (без обмеження строку повноважень). Правлiння складається з 9-х членiв: Голови правлiння та 8-мi членiв Правлiння.  Обрання та припинення повноважень Голови правлiння та членiв Правлiння,  а також прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння та членiв Правлiння та обрання особи, яка тимчасово здiйснювати повноваження Голови правлiння, є виключною компетенцiєю Наглядової ради (п.п.8, п. 9.2.3. Статуту).

 

 

 

Вiдповiдно до п. 9.4.2. Статуту, члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або юридичних осiб - акцiонерiв, у складi не менше нiж три особи строком на 3 роки.

 

Вiдповiдно до п.9.4.4. Статуту, роботою ревiзiйної комiсiї керує Голова Ревiзiйною комiсiї, який обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.

 

Вiдповiдно до п.п.18, п. 9.1.7. Статуту, повноваження  членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.

 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п. 9.2.4 Статуту):

 

 

 

Наглядова рада у межах своєї компетенцiї має такi права:

 

"          вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

 

"          вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються;

 

"          викликати членiв виконавчого органу для звiтiв та давати оцiнку їх дiяльностi;

 

"          вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

 

"          кожний член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;

 

"          забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу;

 

"          приймати рiшення, обов'язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов'язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України;

 

"          здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, Статуту та Положення "Про Наглядову раду" Товариства та переданих їй дiй на вирiшення Загальними зборами.

 

Наглядова рада при здiйсненнi своїх прав зобов'язана дiяти в iнтересах акцiонерiв сумлiнно та розумно.

 

 

 

 

 

ПРАВЛIННЯ  (п. 9.3.8 Статуту):

 

 

 

Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї:

 

"          здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства;

 

"          виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори акцiонерiв Товариства;

 

"          здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння";

 

"          планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;

 

"          готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, положення про фiлiї, представництва;

 

"          виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств;

 

"          дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;

 

"          приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;

 

"          приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;

 

"          надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;

 

"          приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання договорiв, угод) на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, окрiм кредитних договорiв, договорiв застави, цесiї та договорiв щодо надання та отримання позик;

 

"          надає Головi Правлiння повноваження на одноособове прийняття рiшення та здiйснення правочинiв на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, окрiм кредитних договорiв, договорiв застави, цесiї та договорiв щодо надання та отримання позик;

 

"          розробляє поточнi фiнансовi звiти;

 

"          органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;

 

"          органiзовує збут продукцiї;

 

"          органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;

 

"          органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;

 

"          затверджує, за погодженням з Наглядовою радою, органiзацiйну структуру Товариства;

 

"          органiзовує облiк кадрiв;

 

"          органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;

 

"          органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства;

 

"          органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;

 

"          органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;

 

"          взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;

 

"          контролює стан примiщень, споруд, обладнання;

 

"          контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;

 

"          делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.

 

"         

 

 

 

ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ (п. 9.3.6 Статуту):

 

Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi:

 

"          керує поточними справами Товариства;

 

"          скликає засiдання Правлiння;

 

"          головує на засiданнях Правлiння;

 

"          органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння;

 

"          органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;

 

"          затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв;

 

"          представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства;

 

"          забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;

 

"          органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

 

"          органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;

 

"          органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;

 

"          розробляє умови колективної угоди;

 

            виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами акцiонерiв чи Наглядовою радою Товариства

 

           

 

           

 

РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ (п.9.4.5 Статуту):

 

 

 

Ревiзiйна комiсiя в межах своєї компетенцiї розглядає:

 

"          фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;

 

"          дотримання визначених Загальними зборами акцiонерiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;

 

"          дотримання дiючого законодавства України;

 

"          виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської  дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв;

 

"          здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв;

 

"          правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;

 

"          своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами,  постачальниками, пiдрядчиками тощо;

 

"          використання коштiв резервного фонду i прибутку;

 

"          виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями;

 

"          матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їхнi висновки.

 

"         

 

 

 

ГОЛОВА РIВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ (п.9.4.4 Статуту):

 

"          керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами;

 

"          скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї;

 

"          головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;

 

"          органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;

 

"          органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;

 

"          пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення;

 

"          забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;

 

"          представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;

 

"          виконує iншi функцiї, якi визначенi у внутрiшнiх нормативних актах Товариства або необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.

 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ТОВ Аудиторська фiрма "Ресурс-Аудит" (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 37332) висловила  свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3, а також перевiрила iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".  Така iнформацiя включається до складу звiту про корпоративне управлiння емiтента.

 

 

 

"Щодо iнформацiї, перевiрка та висловлення думки щодо якої обумовлено другим абзацем пункту 9 частини 3 статтi 40-1, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 №3480-IV в редакцiї вiд 01.01.2019 (надалi по тексту - Закон):

 

Пiд час аудиту перевiрено Звiт про корпоративне управлiння, який Товариство буде В Висловлено думку щодо iнформацiї яка включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб.

 

На думку аудитора, вищезазначена iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам корпоративного управлiння", якi затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014  № 955.

 

Нами перевiрена також iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння (крiм вищезазначеної),

 

що стосується посилання на власний кодекс корпоративного управлiння Товариства (або iнший); практику корпоративного управлiння, причини вiдхилення  вiд положень кодексу корпоративного управлiння (або незастосування деяких його положень); iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв, загальний опис прийнятих на них рiшень; персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi), їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

 

Суттєвих невiдповiдностей мiж перевiреною нами iншою iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння та iнформацiєю зазначеною у пунктах 1-4 частини 3  статтi  40-1 Закону не виявлено."

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Ткач Вiкторiя Сергiївна

69 642

23,8958

69 642

0

Шкiндель Свiтлана Анатолiївна

112 865

38,7265

112 865

0

Усього

182 507

62,6223

182 507

0

 

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiя проста бездокументарна iменна

291 441

3,40

Акцiї дають акцiонеру право на

 

участь в управлiннi Товариством;

 

отримання дивiдендiв; отримання у

 

разi лiквiдацiї Товариства частини

 

його майна або вартостi частини

 

майна Товариства; отримання

 

iнформацiї про господарську

 

дiяльнiсть Товариства. Обов'язки:

 

дотримуватися Статуту та

 

внутрiшнiх документiв Товариства;

 

виконувати рiшення Загальних

 

зборiв; не розголошувати

 

комерцiйну таємницю та

 

конфiденцiйну iнформацiю про

 

дiяльнiсть Товариства, не

 

розголошувати та не

 

використовувати iнсайдерську

 

iнформацiю про Товариство;

 

виконувати свої зобов'язання перед

 

Товариством, в тому числi пов'язанi

 

з майновою участю; оплачувати

 

акцiї у розмiрi, в порядку та

 

засобами, що передбаченi Статутом

Iнформацiя щодо торгiвлi цiнними паперами на зовнiшнiх ринках не має.

Примітки:

 

 

 

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.06.2011

57/04/1/11

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA0403951009

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

3,4

291 441

990 899,4

100

Опис

Iнформацiї щодо торгiвлi цiнними паперами на зовнiшнiх ринках немає. Протягом року рiшення, щодо додаткового випуску акцiй не приймалося.

 

Iнших цiнних паперiв Товариство немає

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

26 257

25 578

0

0

26 257

25 578

  будівлі та споруди

16 392

16 287

0

0

16 392

16 287

  машини та обладнання

6 933

6 729

0

0

6 933

6 729

  транспортні засоби

1 341

1 154

0

0

1 341

1 154

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

1 591

1 408

0

0

1 591

1 408

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

26 257

25 578

0

0

26 257

25 578

Опис

Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного об'єкту основних засобiв.

 

Станом на 31.12.2018 р. iнвестицiйної нерухомостi не було.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

-46 335

-45 346

Статутний капітал (тис.грн)

991

991

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

991

991

Опис

Станом на 31.12.2018 р. статутний капiтал ПАТ "ЗЗМА" складається з простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3,40 (Три) грн. 40 коп. за кожну акцiю у кiлькостi 291441(Двiстi дев'яносто одна чотириста сорок одна) штук на загальну суму - 990899,40 (Дев'ятсот дев'яносто тисяч вiсiмсот дев'яносто дев'ять тисяч)  гривень 40 коп., що вiдповiдає даним фiнансової звiтностi Товариства

 

Згiдно з концептуальною основою фiнансової звiтностi: "Iнколи статут або iнший закон вимагає створення резервiв у виглядi додаткового заходу захисту суб'єкта господарювання та його кредиторiв вiд впливу збиткiв. Можуть створюватися й iншi резерви, якщо нацiональний закон з оподаткування передбачає звiльнення вiд податкових зобов'язань або зменшення їх при переведеннi коштiв у такi резерви.

 

Резервний капiтал формується Товариством згiдно Статуту  шляхом вiдрахувань з чистого прибутку до досягнення 25% вiд розмiру статутного капiталу.

 

Резервний капiтал нараховано за рахунок чистого прибутку в сумi 78 тис.грн..

 

 

 

 

Висновок

Станом на 31.12.2018р. резервний капiтал складає  326 тис. грн..

       

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

0

 

0

0

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

0

 

0

0

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

0

 

0

0

 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

0

 

0

0

 

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

0

 

0

0

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

0

 

0

X

 

Податкові зобов'язання

X

356

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

40 144

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

29 598

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

70 098

X

X

Опис

Станом на 31.12.2018р.iнши забов'язання та забезпечення складаются з:

 

-заборгованiсть за товари та послуги:15 351 тис.грн;

 

-заборгованiсть за податками: 356 тис.грн;

 

-заборгованiсть з оплати працi:190,0тис.грн;

 

-заборгованiсть iз страхування: 44,0 тис.грн;

 

-заборгованiсть з одержаних авнсiв: 14 007 тис.грн;

 

-поточне забеспечення:6,0тiс.грн.

 

Довгостроковi зобов'язання i забезпечення  станом на 31.12.2018р. включають фiнансову допомогу  на зворотнiй основi  в сумi 40 144 тис. грн...

 

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

 у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Резервуари металевi, баки, ящики, контейнериi

24

2896,9

30,1

24

2896,9

30,1

2

Виробництво електричного освiтлювального устаткування

132

2262,5

23,5

132

2262,5

23,5

3

Машини та механiзми для змiшування, подрiбнування, размелювання та т.п.

3

1592,5

16,6

3

1592,5

16,6

4

Засоби транспортнi не самохiднi

1402

1583,1

16,5

1402

1583,1

16,5

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

42,4

2

Заробiтна платня

37,4

3

ВIдрахування з заробiтної платнi

8,6

4

Iншi витрати

9,8

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Аудiторська фирма "Ресурс-Аудит "

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

23647230

Місцезнаходження

49010, Україна, Дніпропетровська обл., Шевченкiвський р-н, Днiпро, Яворницького, 93

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3733

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудiторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.03.2006

Міжміський код та телефон

(0562) 744-30-52

Факс

-

Вид діяльності

Послуги аудiту

Опис

Основний вид дiяльностi: 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування

 

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

Територія

Дніпропетровська область, Iндустрiальний р-н

за КОАТУУ

1210137200

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання

за КВЕД

30.30

Середня кількість працівників: 99

Адреса, телефон: 49051 Днiпро, Винокурова, буд.3, +38(0562)36-70-60

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на МСФЗ

1

2

3

4

5

    I. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

13

4

0

    первісна вартість

1001

139

139

0

    накопичена амортизація

1002

( 126 )

( 135 )

( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

167

338

0

Основні засоби

1010

1 275

1 413

0

    первісна вартість

1011

26 257

25 578

0

    знос

1012

( 24 982 )

( 24 165 )

( 0 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

808

808

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

2 263

2 563

0

    II. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси

1100

17 406

19 401

0

Виробничі запаси

1101

7 335

6 807

0

Незавершене виробництво

1102

5 759

10 091

0

Готова продукція

1103

4 312

2 501

0

Товари

1104

0

2

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

0

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

    за виданими авансами

1130

0

0

0

    з бюджетом

1135

328

268

0

    у тому числі з податку на прибуток

1136

275

268

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1 715

1 337

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

753

151

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

753

124

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:

 

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

1 032

0

Усього за розділом II

1195

20 202

22 189

0

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

22 465

24 752

0

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на МСФЗ

1

2

3

4

5

    I. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

991

991

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

5 394

5 367

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

248

326

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-52 968

-52 030

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-46 335

-45 346

0

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

39 125

40 144

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

0

у тому числі:

 

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

39 125

40 144

0

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

15 368

15 351

0

    розрахунками з бюджетом

1620

346

356

0

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

44

44

0

    розрахунками з оплати праці

1630

162

190

0

    одержаними авансами

1635

13 750

14 007

0

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

5

6

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

0

0

Усього за розділом IІІ

1695

29 675

29 954

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

22 465

24 752

0

 

Керівник                                            Горобець Ю.В.

 

Головний бухгалтер                         Степаненко М.О.

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

13 127

28 434

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 11 189 )

( 24 298 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

1 938

4 136

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

2 960

2 688

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 3 166 )

( 3 140 )

Витрати на збут

2150

( 101 )

( 228 )

Інші операційні витрати

2180

( 659 )

( 2 941 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

972

515

    збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

16

4

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 1 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

988

518

    збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

988

518

    збиток

2355

( 0 )

( 0 )

           

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

988

518

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

6 908

18 008

Витрати на оплату праці

2505

6 089

2 736

Відрахування на соціальні заходи

2510

1 395

733

Амортизація

2515

312

1 404

Інші операційні витрати

2520

1 598

781

Разом

2550

16 302

23 662

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

291 441

291 441

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

291 441

291 441

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

3,390050

1,777380

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

3,339005

1,777380

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

 

Керівник                                            Горобець Ю.В.

 

Головний бухгалтер                         Степаненко М.О.

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

19 076

32 904

Повернення податків і зборів

3005

64

45

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

15

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

103

83

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

212

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

16

850

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

118

3 911

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 15 244 )

( 21 206 )

Праці

3105

( 4 691 )

( 4 937 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1 385 )

( 1 563 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2 095 )

( 2 857 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 1 722 )

( 226 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 637 )

( 33 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 713 )

( 114 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 49 )

( 10 161 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-5 437

-2 851

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

0

0

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

4 835

3 590

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 0 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

4 835

3 590

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-602

739

Залишок коштів на початок року

3405

753

14

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

151

753

           

 

Керівник                                            Горобець Ю.В.

 

Головний бухгалтер                         Степаненко М.О.

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

за ЄДРПОУ

01128481

       

 

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

991

5 394

0

248

-52 968

0

0

-46 335

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

991

5 394

0

248

-52 968

0

0

-46 335

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

988

0

0

988

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

78

-78

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

-27

0

0

28

0

0

1

Разом змін у капіталі 

4295

0

-27

0

78

938

0

0

989

Залишок на кінець року

4300

991

5 367

0

326

-52 030

0

0

-45 346

                       

 

Керівник                                            Горобець Ю.В.

 

Головний бухгалтер                         Степаненко М.О.

 

 

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1.         Загальнi вiдомостi про Товариство

 

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

 

            ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" (далi "Товариство") є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Публiчне акцiонерне товариство "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ", зареєстроване 21.02.1997 р., свiдоцтво державної реєстрацiї  № 064368 серiя А01 вiд 05.05.2011 р.,

 

Перереєстровано 11.02.2019

 

Код ЄДРПОУ - 01128481.

 

Основний вид дiяльностi: КВЕД   25.29 Виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв

 

Середня кiлькiсть працiвникiв  у 2018 р. - 99 осiб.

 

Юридична адреса Товариства - 49051, м. Днiпро, вул. Днiпросталiвська, 3

 

Офiцiйний сайт Товариства - http://zavodsma.com.ua

 

                                                    2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

 

2.1. Твердження про вiдповiднiсть

 

Фiнансову звiтнiсть за 2018 календарний рiк складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи всi прийнятi та чиннi у звiтному перiодi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та повнiстю вiдповiдають їм. 

 

Вiдповiдно до п.10 МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" фiнансова звiтнiсть Товариства складається з наступних компонентiв:

 

"          Звiт про фiнансовий стан на кiнець року;

 

"          Звiт про сукупний дохiд за перiод;

 

"          Звiт про змiни у власному капiталi за перiод;

 

"          Звiт про рух грошових коштiв за перiод;

 

"          Примiтки до фiнансової звiтностi, включаючи опис суттєвих облiкових полiтик.

 

Пiд час формування статей фiнансової звiтностi за МСФЗ показники вiдображено у типових формах, затверджених нацiональними положеннями бухгалтерського облiку.

 

Фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску директором Товариства "28" лютого 2018р.

 

Подiї пiсля звiтної дати проаналiзованi по дату затвердження включно.

 

2.2. Основа складання фiнансової звiтностi

 

Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi з використанням принципу нарахування та представлена в валютi Гривня. Обрана облiкова полiтика за кожним МСФЗ, який допускає вибiр облiкової полiтики, розкривається у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi.

 

Товариство здiйснює бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог законодавства в областi бухгалтерського облiку та оподаткування, а також на основi галузевої практики. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ, що додається, пiдготовлена на основi первинних даних бухгалтерського облiку.

 

Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2018 р., є облiковi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ. Концептуальна основа передбачає, що фiнансова звiтнiсть надає iнформацiю про фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства.

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Використання оцiнок i припущень

 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi впливають на вiдображення в звiтностi сум активiв i зобов'язань, та на розкриття iнформацiї про потенцiйнi активи i зобов'язання на дату складання звiту про фiнансовий стан. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки перiодично переглядаються, i у разi необхiдностi проведення коригувань, такi змiни вiдображаються у складi фiнансових результатiв за перiод, коли про них стає вiдомо.

 

2.4. Функцiональна валюта та валюта подання

 

Валюта звiту гривня, одиниця вимiру - тисячi гривень.

 

Функцiональна валюта звiтностi за МСФЗ - гривня України.

 

Операцiї в iнших валютах, анiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах.

 

2.5. Припущення про функцiонування Товариства в найближчому майбутньому

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi припущення, що вона функцiонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Досвiд, iсторiя розвитку та напрацьована база постiйних корпоративних клiєнтiв дозволяє чекати притоку грошових коштiв.

 

При цьому слiд зазначити, що Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi. Україна продовжує заходитися у станi полiтичних та економiчних змiн. Гривня протягом звiтного року девальвувала щодо основних свiтових валют. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї залежить вiд зусиль Уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї неможливо передбачити. Внаслiдок цього неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Товариства. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства та здатнiсть Товариства обслуговувати i своєчасно погашати свої зобов'язання.

 

У 2018 роцi Товариство спрямовуватиме свої зусилля на збереження своєї клiєнтської бази, пiдтримку довготривалих партнерських вiдносин з контрагентами та забезпечення економного та рацiонального використання коштiв.

 

Товариство не має намiрiв лiквiдуватися або припинити дiяльнiсть.

 

Iншої невизначеностi, крiм наведених вище,  щодо подiй чи умов, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi немає.

 

Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку (судження)  керiвництва стосовно можливого впливу економiчних умов на операцiї та фiнансове положення Товариства та не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум, якi були б необхiднi, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою дiяльнiсть та реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Дана  фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi могли б мати мiсце як результат такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено якщо вони стануть вiдомими i їх буде можливо оцiнити.

 

2.6. Вплив iнфляцiї на фiнансову звiтнiсть

 

Враховуючи офiцiйнi данi Державної служби статистики України щодо рiвня iнфляцiї за трирiчний перiод, створенi передумови для виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку фiнансової звiтностi згiдно з МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" за 2018 рiк.

 

МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати фiнансовi звiти згiдно з цим стандартом є питанням судження. Тому Товариство при прийняттi рiшення брало до уваги наступне:

 

Крiм того перерахунок фiнансових результатiв є складним процесом, який вимагає наявностi методичних пiдходiв, а також створює для пiдприємств ризики фiскального та регуляторного характеру.

 

Проаналiзувавши iншi критерiї, Товариство вважає, що економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю. Переважна частина активiв i зобов'язань Товариства у фiнансовiй звiтностi за своїм характером є монетарними активами та зобов'язаннями, або такими, що оцiненi за справедливою вартiстю, та не пiдлягають перерахунку згiдно МСБО 29.

 

Керiвництво Товариства ?рунтуючись на власному судженнi  прийняло рiшення не застосовувати процедуру коригування показникiв фiнансової звiтностi за 2018 рiк.

 

2.7. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi

 

Товариство не застосовувало наступнi новi та переглянутi МСФЗ, якi були випущенi, але не набрали чинностi:

 

Назва  Дата набрання чинностi

 

МСФЗ 16 "Оренда"  1 Сiчня 2019

 

За рiшенням керiвництва Товариство МСФЗ 14 "Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання" до дати набуття чинностi не застосовується, оскiльки Товариство не входить в сферу дiї цього стандарту.

 

МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" прийнятий в 2009р. - 2010р., 2013р., 2014р., застосовується з 1 сiчня 2018 року. Суттєвi змiни стисло: змiнюється класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв; нова модель визнання збиткiв вiд знецiнення фiнансових активiв - модель очiкуваних кредитних збиткiв; перегляд порядку хеджування для забезпечення взаємозв'язку облiку з управлiнням ризиками. Стандарт достроково не застосовувався, вплив застосування цього стандарту керiвництвом оцiнюється.

 

МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" прийнятий в вереснi 2014р., набуває чинностi одночасно з МСФЗ 9. Суттєвi змiни стисло: якщо Товариство передає фiнансовий актив третiй сторонi, то воно повинно розкрити iнформацiю про характер угоди, ступiнь тривалостi в активi i ризики; розкриття додаткової iнформацiї необов'язкове для всiх промiжних перiодiв, за винятком необхiдних вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 34. Стандарт достроково не застосовувався, вплив застосування цього стандарту керiвництвом оцiнюється як незначний.

 

МСФЗ (IFRS) 16 "Виручка за договорами з клiєнтами" прийнятий в травнi 2014р., застосовується з 1 сiчня 2018 року. Суттєвi змiни стисло: величина виручки визначається у розмiрi очiкуваної виплати за попереднiй товар або надану послугу; модель: iдентифiкацiя договору (договорiв) з клiєнтом, iдентифiкацiя зобов'язань за договором, визначення цiни угоди, розподiл цiни угоди мiж зобов'язаннями за договором, визнання виручки при виконаннi зобов'язань; витрати, пов'язанi iз забезпеченням договорiв iз покупцями, повиннi капiталiзуватися i амортизуватися на строк, протягом якого вiдбувається споживання вигод вiд договору; прояснює такi поняття - актив, контрактне зобов'язання, змiни/доповнення договорiв, мiстить посiбник з багато компетентних угод; самостiйнi партiї товарiв або послуг повиннi визнаватися окремо, а всi знижки та ретроспективнi знижки з договiрної цiни пiдлягають розподiлу на окремi елементи; значно змiнює вимоги щодо подання та розкриття iнформацiї про виручку. За рiшенням керiвництва цей МСФЗ до дати набуття чинностi не застосовується. Застосування цього стандарту не вплинуло на фiнансову звiтнiсть Товариства за перiод, що закiнчується 31 грудня 2018 року.

 

МСФЗ 16 "Оренда" був випущений в сiчнi 2017 року i замiнює собою МСБО 17 "Оренда", Тлумачення КТМФЗ  4 "Визначення, чи мiстить угода оренду", Роз'яснення ПКР (SIC) 16 " Операцiйна оренда: заохочення " i Роз'яснення ПКР (SIC) 27 " Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар визнаватиме зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє собою право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування.

 

Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї (наприклад, змiни термiнiв оренди, змiни майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування активу в формi права користування.

 

Прядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ 16 практично не змiнюється. Орендодавцi продовжують класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову.

 

Крiм цього, МСФЗ 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї порiвняно з МСБО17.

 

МСФЗ 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ 16. Орендар має право застосовувати цей стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення.

 

У 2019 роцi Товариство планує оцiнити можливий вплив МСФЗ 16 на свою фiнансову звiтнiсть.

 

Поправки до МСБО 7 "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї"

 

Поправки до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" є частиною iнiцiативи Ради з МСФЗ у сферi розкриття iнформацiї i вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними. При першому застосуваннi даних поправок органiзацiї не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. Цi поправки вступили в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року.

 

Застосування даних поправок  не потребує розкриття Товариством додаткової iнформацiї.

 

Поправки до МСБО 12 "Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв"

 

Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якого вона може робити вiдрахування при вiдновленнi такої тимчасової рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини, за яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що перевищує їх балансову вартiсть.

 

Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного перiоду може бути визнана у складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або в складi iншого компонента власного капiталу, вiдповiдно) без розподiлення змiни мiж нерозподiленим прибутком та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Органiзацiї, якi застосовують це звiльнення, повиннi розкрити цей факт.

 

Цi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, дозволяється застосування до цiєї дати. У випадку дострокового застосування органiзацiя повинна розкрити цей факт.

 

Очiкується, що данi поправки не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 

При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, допускається застосування до цiєї дати. На даний час Товариство не бере участi в операцiях з виплатами на основi акцiй, тому не очiкує впливу даних поправок на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 

Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй

 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, Товариство застосувало всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, доречнi до його операцiй та є обов'язковими для застосування при складаннi звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2018р. Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до будь-якого впливу на облiкову полiтику, фiнансовий стан чи результати дiяльностi Товариства.

 

2.8. ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ОБЛIКОВИХ ПОЛIТИК, ЗМIНИ В ОБЛIКОВИХ ПОЛIТИКАХ

 

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена директором Товариства, враховуючи  вимоги МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ.

 

Положення облiкової полiтики, наведенi далi, застосовувались Товариством послiдовно в звiтних перiодах, наведених в цiй фiнансовiй звiтностi для подiбних операцiй, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. Облiкова полiтика звiтного перiоду вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому звiтному роцi. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi облiкових полiтик та облiкових оцiнок, чинних станом на 31 грудня 2018 року. Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй не є змiною облiкової полiтики

 

3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

 

3.1. МСБО№ 16 Основнi засоби

 

Визнання, оцiнка, представлення та розкриття основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО 16 "Основнi засоби".

 

Об'єкт основних засобiв визнається активом тiльки у випадку, якщо:

 

iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди;собiвартiсть даного об'єкта може бути надiйно оцiнена.

 

Товариство до основних засобiв вiдносить:

 

 - будiвлi;

 

 - машини та обладнання;

 

- транспортнi засоби;

 

 - iнструменти, прилади, iнвентар.

 

Витрати на полiпшення стану об'єктiв основних засобiв у процесi їх використання вiдносяться на збiльшення вартостi, якщо товариство в результатi таких витрат отримає економiчну вигоду понад спочатку оцiненої при придбаннi (збiльшення термiну служби, виробничої потужностi, виробничої площi, радикальне полiпшення якостi i характеристик продукцiї i/або послуг i т.д.). Якщо ж в результатi здiйснення витрат товариство не отримає економiчних вигод бiльше, нiж спочатку оцiненi, то такi витрати визнаються як витрати того звiтного перiоду, в якому вони виникли i класифiкуються вiдповiдно функцiонального призначення об'єктiв основних засобiв, що пiдлягали ремонту (або аналогiчному впливу). Тодi, коли об'єкти основних засобiв є предметом великомасштабного технiчного огляду, вони визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiщення, за умови дотримання критерiїв визнання, встановлених в IAS 16 "Основнi засоби". Великомасштабним технiчний огляд вважається, якщо його вартiсть становить не менш нiж 5% вiд вартостi об'єкту основних засобiв на дату його первiсного визнання.

 

Об'єкт основних засобiв, який пiдлягає визнанню як активу, оцiнюється за моделлю переоцiнки. Згiдно п.31 МСБО №16 "Основнi засоби"

 

Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв (справедливу вартiсть якого можна достовiрно оцiнити) слiд облiковувати за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь - яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Переоцiнки слiд проводити з достатньою регулярнiстю, так щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду

 

Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв. Якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється вiд його балансової вартостi, слiд проводити подальшу переоцiнку.

 

Товариством застосовується метод, коли суму накопиченої амортизацiї перераховують пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу, так що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Цей метод часто застосовують, коли актив переоцiнюється за допомогою iндексу, щоб визначити його амортизовану вiдновлювану собiвартiсть (див. МСФЗ 13).

 

 

 

Основнi засоби, отриманi в результатi безоплатної передачi (дарування), оцiнюються за справедливою вартiстю отриманого активу на дату визнання, визначену експертним шляхом, та визнаються одночасно з вiдкладеним доходом з подiлом його на поточну i довгострокову компоненти. Вiдкладений дохiд рекласифiкується в iншi операцiйнi доходи поточного перiоду протягом термiну використання цього основного засобу.

 

Амортизацiя основних засобiв

 

            Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.

 

             

 

            Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках.

 

Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Товариство отримало б в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi та в тому станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного звiтного перiоду. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.

 

МСФ З5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть" 

 

Основнi засоби, що призначенi для  продажу  та вiдповiдають критерiям визнання, облiковуються за МСФЗ 35.

 

 

 

МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв"

 

Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорiчно на предмет знецiнення. У разi наявностi фактiв знецiнення активiв, Товариство має застосовувати МСБО 36, що передбачає процедуру тестування на знецiнення.

 

Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi якихось подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення.

 

 

 

      3.2. МСБО 40 "Iнвестицiйна  нерухомiсть"

 

Визнання, оцiнка. Та розкриття iнформацiї вiдповiдно до МСБО 40.

 

Цей стандарт застосовувати до нерухомостi, яка надається в операцiйну оренду.

 

Iнвестицiйна  нерухомiсть визначається за справедливою вартiстю.

 

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi повинна вiдображати ринковi умови на кiнець звiтного перiоду.

 

Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi слiд визнавати в прибутку або збитку за перiод, у якому вiн виникає.

 

3.3. МСБО №38 " Нематерiальнi активи"

 

Визнання, оцiнка, представлення та розкриття нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО  38 "Нематерiальнi активи".

 

Актив виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб'єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов'язань.

 

 

 

Витрати на дослiдження i розробки

 

            Витрати на дослiдження визнаються як витрати в момент їх здiйснення.

 

Витрати на розробки визнаються як витрати в момент їх здiйснення, але у виняткових випадках пiдлягають капiталiзацiї, якщо  вiдповiдають критерiям визнання нематерiального активу.

 

 

 

Модель облiку НМА

 

            Первiсна оцiнка НМА здiйснюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання Товариство вiдображає нематерiальнi активи за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої суми накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi таких активiв. 

 

 

 

Майбутнi економiчнi вигоди, якi надходять вiд нематерiального активу, можуть включати дохiд вiд продажу продукцiї чи послуг, скорочення витрат або iншi вигоди, якi є результатом використання активу суб'єктом господарювання. Наприклад, використання iнтелектуальної власностi у виробничому процесi може зменшити майбутнi виробничi витрати, а не збiльшити майбутнi доходи.

 

 

 

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї.

 

Згiдно з МСБО 36, суб'єкт господарювання повинен перевiряти зменшення корисностi нематерiального активу з невизначеним строком корисної експлуатацiї шляхом порiвняння суми його очiкуваного вiдшкодування з його балансовою вартiстю:

 

a) щорiчно, та

 

б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисностi нематерiального активу.

 

3.4.  МСБО № 2"ЗАПАСИ".

 

 Визнання, оцiнка, представлення та розкриття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО № 2 "Запаси". Для цiлей складання фiнансової звiтностi товариство застосовує наступну класифiкацiю запасiв:

 

- сировина i матерiали

 

- Запаснi частини

 

- Паливо

 

- Iншi матерiали

 

- незавершене виробництво

 

Не розподiленi накладнi витрати визнаються як витрати в перiодi виникнення (з включенням до реалiзованої собiвартостi). Собiвартiсть запасiв визначається з використанням методу iдентифiкованої вартостi.

 

 Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва i продаж.

 

Запаси у Звiтi про фiнансовий стан представляються на нетто-основi, тобто за вирахуванням резерву знецiнення.

 

3.5. МСБО № 11 "Будiвельнi контракти"

 

Визнання, оцiнка, представлення та розкриття пiдходу  до облiку доходiв та витрат, пов'язаних з будiвельними контрактами здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО № 11 "Будiвельнi контракти"

 

 У зв'язку з характером дiяльностi, здiйснюваної в межах будiвельних контрактiв, дата початку дiяльностi за контрактом i дата, коли ця дiяльнiсть завершується, як правило, припадають на рiзнi звiтнi перiоди. Тому першочерговим питанням бухгалтерського облiку будiвельних контрактiв є вiднесення доходу вiд контракту i витрат за контрактом на звiтнi перiоди, протягом яких виконуються будiвельнi роботи. Для визначення перiоду, коли дохiд вiд контракту та витрати за контрактом слiд вiдображати як дохiд i витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки, у цьому Стандартi використовуються критерiї визнання, прийнятi в "Концептуальнiй основi складання та подання фiнансових звiтiв" 1 . Стандарт мiстить також практичне керiвництво щодо застосування цих критерiїв.

 

Дохiд вiд контракту оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка вже отримана або пiдлягає отриманню. Оцiнка доходу вiд контракту зазнає впливу рiзних чинникiв невизначеностi, якi залежать вiд результатiв майбутнiх подiй. Часто попереднi оцiнки слiд переглядати залежно вiд того, як вiдбуваються подiї i зникають невизначеностi. Отже, сума доходу вiд контракту може зростати або зменшуватися вiд одного перiоду до наступного.

 

Витрати за контрактом мають включати: a) витрати, безпосередньо пов'язанi з конкретним контрактом; б) витрати, якi вiдносяться до дiяльностi за контрактом у цiлому i можуть бути вiднесенi на конкретний контракт; в) iншi витрати, якi конкретно пiдлягають оплатi замовником згiдно з умовами контракту.

 

Якщо кiнцевий результат виконання будiвельного контракту не можна

 

достовiрно оцiнити:

 

a) дохiд слiд визнавати лише в розмiрi витрат, понесених за

 

контрактом,  для яких є ймовiрнiсть їх вiдшкодування;

 

б) витрати за контрактом слiд визнавати як витрати перiоду, в якому

 

вони були понесенi.

 

Очiкуваний збиток вiд будiвельного контракту слiд негайно визнавати

 

як витрати, згiдно з параграфом 36  МСБО № 11:

 

 

 

Якщо є ймовiрнiсть, що сукупнi витрати контракту перевищуватимуть сукупний дохiд вiд контракту, очiкуванi збитки слiд негайно визнавати як витрати. Величина таких збиткiв визначається незалежно вiд: a) того, чи були розпочатi роботи за контрактом; б) ступеня завершення робiт за контрактом, або в) величини очiкуваних прибуткiв, якi передбачається отримати вiд iнших контрактiв, котрi не розглядаються як один будiвельний контракт.

 

 

 

3.6 МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", МСФЗ  7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї".

 

Фiнансовi активи: позики i дебiторська заборгованiсть

 

Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", МСФЗ  7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї".

 

 

 

Класифiкацiя:

 

Позики i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи товариства з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, що не котируються на активному ринку.

 

Визнання:

 

Пiд час первiсного визнання позики виданi враховуються за справедливою вартiстю виданих засобiв, яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотним чином вiдрiзняються вiд процентної ставки по виданiй позицi. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих засобiв i сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом перiоду, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних зi здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi.

 

Оцiнка:

 

Пiсля первинної оцiнки позики i дебiторська заборгованiсть враховуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної процентної ставки за виключенням резерву вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, якi виникли при придбаннi, i включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, i витрати по здiйсненню операцiї. Доходи i витрати, якi виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi i нарахуваннi амортизацiї, визнаються в Звiтi про сукупний дохiд.

 

Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв з дати складання фiнансової звiтностi, включаються до складу довгострокової заборгованостi.

 

Зменшення корисностi фiнансових активiв

 

На кожну дату складання фiнансової звiтностi Товариство перевiряє фiнансовi активи або групи фiнансових активiв з метою виявлення об'єктивних ознак зменшення їх корисностi. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.

 

По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдоцтво (наприклад, достовiрнiсть неплатоспроможностi або iнших важливих фiнансових утруднень дебiтора) того, що Товариство не отримає всi суми, якi належать йому згiдно з умовами постачання. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.

 

Резерв на дебiторську заборгованiсть нараховується шляхом аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв (у розмiрi 100%).

 

3.7 Аванси виданi

 

Аванси виданi вiдображаються у звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву вiд знецiнення. Передоплата послуг включається до витрат перiоду або у вартiсть активiв у мiру отримання цих послуг.

 

3.8 Грошовi кошти та їх еквiваленти

 

Грошовi кошти включають грошовi кошти на поточних рахунках Товариства.

 

3.9 Дивiденди

 

Виплата дивiдендiв  на корпоративнi права  за результатами фiнансово-господарської дiяльностi приймається Товариством на основi рiшення Акцiонерiв на загальних зборах.

 

3.10 Витрати за позиками

 

Витрати за позиками визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi, окрiм витрат на квалiфiкованi активи.

 

3.11 МСБО 37 "Забезпечення та умовнi зобов'язання"

 

Забезпечення,  як зобов'язання з невизначеним часом або сумою визнаються Товариством коли є поточне зобов'язання, що виникло в результатi минулої подiї, для погашення якого, ймовiрно, буде потрiбно вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, i можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.

 

Забезпечення визнається в тому випадку, якщо в результатi якоїсь подiї в минулому у Товариства виникло правове або конструктивне зобов'язання, величину якого можна надiйно оцiнити, i iснує висока ймовiрнiсть того, що буде потрiбен вiдтiк економiчних вигод  для врегулювання даного зобов'язання. Сума, визнана в якостi резерву, являє собою найбiльш точну оцiнку виплат, необхiдних для погашення зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги ризики i невизначенiсть, пов'язанi iз зобов'язанням.

 

У випадках, коли сума забезпечення оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов'язань, його балансова вартiсть є поточною вартiстю таких потокiв грошових коштiв.

 

У випадках, коли можна очiкувати, що одна або всi економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми забезпечення, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує фактична впевненiсть в тому, що таке вiдшкодування буде отримано, i сума дебiторської заборгованостi може бути достовiрно оцiнена.

 

 

 

3.12 . Резерви МСФЗ   37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" та  МСБО 19 "Виплати працiвникам"

 

Товариство зобов'язане вiдраховувати внески на соцiальне страхування як визначений вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду. Єдиним зобов'язанням Товариства по вiдношенню до даного пенсiйного плану є вiдрахування певного вiдсотку зарплати до Пенсiйного фонду. У звiтi про сукупний дохiд витрати по таких внесках вiдносяться до перiоду, в якому вiдповiдна сума заробiтної плати нараховується працiвниковi.

 

3.13  Кредиторська заборгованiсть

 

Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, яка повинна бути передана в майбутньому за отриманi товари, роботи, послуги.

 

Заборгованiсть, термiн погашення якої бiльше одного року вiд дати складання рiчної фiнансової звiтностi або операцiйного циклу, вiдноситься до складу довгострокової заборгованостi. Короткострокова кредиторська заборгованiсть включає:  торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, виплати працiвникам i зобов'язання перед бюджетом, включаючи податок на прибуток.

 

3.14  МСБО  12 "Податок на прибуток"

 

Податок на прибуток - витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з поточного податку на прибуток та вiдстроченого податку на прибуток.

 

Поточний податок на прибуток - сума податку на прибуток визначена на основi оподатковуваного прибутку за поточний рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного в звiтi про сукупний дохiд, оскiльки до його складу не включаються статтi доходiв та витрат, з котрих утримується податок або котрi вiдносяться на податковi витрати в iншi перiоди, а також вiн не враховує статтi, з котрих нiколи не утримується податок або котрi нiколи не вiдносяться на податковi витрати. Поточна заборгованiсть Товариства з податку на прибуток розраховується з використанням податкових ставок, що фактично дiють на дату балансу.

 

Вiдстроченi податковi зобов'язання, як правило, визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи враховуються з урахуванням ступеню впевненостi в тому, що буде iснувати достатнiй оподатковуваний дохiд, що дозволить реалiзувати тимчасовi рiзницi, якi вiдносяться до податкових витрат. Подiбнi податковi активи та зобов'язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання (окрiм випадкiв об'єднання пiдприємств) iнших активiв та зобов'язань в рамках операцiї, що не вплине нi на розмiр оподатковуваного, нi облiкового прибутку.

 

Основним при визнаннi активу є те, що його балансова вартiсть буде вiдшкодована у виглядi економiчних вигод якi суб'єкт господарювання отримає в майбутнiх перiодах. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його податкову базу, сума економiчних вигод, що пiдлягає оподаткуванню, перевищить суму, яку дозволятиметься вираховувати з метою оподаткування. Така рiзниця є тимчасовою рiзницею, що пiдлягає оподаткуванню, а зобов'язання виплатити остаточнi податки на прибуток у майбутнiх перiодах є вiдстроченим податковим зобов'язанням.

 

Вiдстроченi податковi активи, що виникли по тимчасовим рiзницям, якi вiдносяться до складу податкових витрат, визнаються лише в тому ступенi, в якому iснує ймовiрнiсть того, що виникне достатнiй оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi i що тимчасовi рiзницi будуть сторнованi в майбутньому.

 

3.15 . МСБО 18 "Визнання доходiв"

 

Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг визнаються, коли iснує впевненiсть в тому, що економiчнi вигоди, якi витiкають з проведеної операцiї, будуть отриманi Товариством, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням повернень.

 

Доходи за винятком вiдповiдних податкiв визнаються в перiодi, коли покупцевi були наданi послуги.

 

Доходи вiд реалiзацiї активiв визнаються, коли переданi iстотнi ризики i винагороди, пов'язанi з таким активом.

 

Вiдсотки визнаються на основi пропорцiйностi часу з реального доходу вiд активу.

 

Пiд виручкою маються на увазi тiльки валовi надходження економiчних вигод, що отриманi та пiдлягають отриманню Товариством на її рахунок. При агентських вiдносинах валове збiльшення економiчних вигод включає суми, що збираються вiд iменi принципала, якi не ведуть до збiльшення капiталу Товариства. Суми, зiбранi вiд iменi принципала, не є виручкою. При цьому виручкою є сума комiсiйних винагород.

 

3.16. Витрати

 

Собiвартiсть реалiзованих послуг вiдображається одночасно з визнанням вiдповiдного доходу.

 

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї  активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. Тривалiсть операцiйного циклу на Товариствi - до пiдписання актiв виконаних робiт, послуг, але не бiльше одного календарного року.

 

Витрати визнаються у Звiтi про прибутки та збитки витратами певного перiоду за умови вiдповiдностi визначенню та  одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи, для яких вони були здiйсненi. Витрати якi не можливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.

 

Не визнаються витратами й не включаються до звiту про фiнансовi результати:

 

- Платежi за договорами комiсiї, агентськими угодами та iншими аналогiчними договорами на користь комiтента, принципала тощо.

 

- Попередня (авансова) оплата запасiв, робiт, послуг.

 

- Погашення одержаних позик.

 

- Iншi зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що не вiдповiдають ознакам, наведеним у МСФЗ.

 

- Витрати, якi вiдображаються зменшенням власного капiталу вiдповiдно до МСФЗ.

 

- Балансова вартiсть валюти.

 

Склад витрат

 

 Собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг, класифiкацiя адмiнiстративних витрат i витрат на збут здiйснюється згiдно з МСФЗ. Бухгалтерський облiк витрат   ведеться з використанням  рахункiв класу 9. Перелiк та склад статей калькулювання виробничої та податкової собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) встановлюється на Товариствi  окремим додатком   до Положення про облiкову полiтику, який складається на початку кожного року та має назву "Розподiлення виробничих витрат та розрахунок собiвартостi послуг".

 

Перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) установлюються Товариством.

 

До складу прямих витрат на оплату працi включаються заробiтна плата та iншi виплати робiтникам, зайнятим у виробництвi продукцiї, виконаннi робiт або наданнi послуг, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат.

 

До складу iнших прямих витрат включаються всi iншi виробничi витрати, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат, зокрема вiдрахування на соцiальнi заходи, , амортизацiя iнше.

 

До складу загальновиробничих витрат включаються:

 

- Витрати на управлiння виробництвом (оплата працi апарату управлiння, вiдрахування на соцiальнi заходи й медичне страхування, витрати на оплату службових вiдряджень персоналу  тощо).

 

- Амортизацiя основних засобiв загальновиробничого  призначення.

 

- Амортизацiя нематерiальних активiв загальновиробничого  призначення.

 

- Витрати на утримання, експлуатацiю та ремонт, страхування, операцiйну оренду основних засобiв, iнших необоротних активiв загальновиробничого призначення.

 

- Витрати на вдосконалення технологiї й органiзацiї виробництва (оплата працi та вiдрахування на соцiальнi заходи працiвникiв, зайнятих удосконаленням технологiї й органiзацiї виробництва, полiпшенням якостi продукцiї, робiт, витрати матерiалiв, купiвельних комплектуючих виробiв i напiвфабрикатiв, оплата послуг стороннiх органiзацiй тощо).

 

- Витрати на опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення та iнше утримання виробничих примiщень.

 

- Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата працi загальновиробничого персоналу; вiдрахування на соцiальнi заходи, медичне страхування робiтникiв та апарату управлiння виробництвом; витрати на здiйснення технологiчного контролю за виробничими процесами та якiстю продукцiї, робiт, послуг).

 

- Витрати на охорону працi, технiку безпеки i охорону навколишнього природного середовища.

 

- Iншi витрати.

 

Загальновиробничi витрати подiляються на постiйнi i змiннi.

 

Перелiк i склад змiнних i постiйних загальновиробничих витрат установлюються Товариством.

 

 Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються до собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг), подiляються на адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати.

 

До адмiнiстративних витрат вiдносяться такi загальногосподарськi витрати, спрямованi на обслуговування та управлiння Товариством:

 

-загальнi корпоративнi витрати (органiзацiйнi витрати, витрати на проведення рiчних зборiв, представницькi витрати тощо);

 

-витрати на службовi вiдрядження i утримання апарату управлiння Товариством та iншого загальногосподарського персоналу;

 

-витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв загальногосподарського використання (операцiйна оренда, страхування майна, амортизацiя, ремонт, опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення, охорона);

 

-винагороди за професiйнi послуги (юридичнi, аудиторськi, з оцiнки майна тощо);

 

-витрати на зв'язок (поштовi, телеграфнi, телефоннi, телекс, факс тощо);

 

-амортизацiя нематерiальних активiв загальногосподарського використання;

 

-витрати на врегулювання спорiв у судових органах;

 

-податки, збори та iншi передбаченi законодавством обов'язковi платежi (крiм податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв, що включаються до виробничої собiвартостi продукцiї, робiт, послуг);

 

-плата за розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв, а також витрати, пов'язанi з купiвлею-продажем валюти;

 

-iншi витрати загальногосподарського призначення.

 

 Витрати на збут включають такi витрати, пов'язанi з реалiзацiєю (збутом) продукцiї (товарiв, робiт, послуг):

 

-оплата працi та комiсiйнi винагороди продавцям, торговим агентам та працiвникам пiдроздiлiв, що забезпечують збут;

 

-витрати на рекламу та дослiдження ринку (маркетинг);

 

-витрати на передпродажну пiдготовку товарiв, робiт, послуг;

 

-витрати на вiдрядження працiвникiв, зайнятих збутом;

 

-витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв, пов'язаних зi збутом продукцiї, товарiв, робiт, послуг (операцiйна оренда, страхування, амортизацiя, ремонт, опалення, освiтлення, охорона);

 

-iншi витрати, пов'язанi зi збутом продукцiї, товарiв, робiт, послуг.

 

 До iнших операцiйних витрат включаються:

 

-витрати на дослiдження та розробки вiдповiдно до МСФЗ

 

-собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв, яка для цiлей бухгалтерського облiку складається з їх облiкової вартостi та витрат, пов'язаних з їх реалiзацiєю;

 

-сума безнадiйної дебiторської заборгованостi та вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв;

 

-втрати вiд операцiйної курсової рiзницi (тобто вiд змiни курсу валюти за операцiями, активами i зобов'язаннями, що пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю Товариства);

 

-втрати вiд знецiнення запасiв;

 

-нестачi й втрати вiд псування цiнностей;

 

-визнанi штрафи, пеня, неустойка;

 

-iншi витрати операцiйної дiяльностi.

 

 Витрати операцiйної дiяльностi групуються за такими економiчними елементами:

 

-матерiальнi затрати;

 

-витрати на оплату працi;

 

-вiдрахування на соцiальнi заходи;

 

-амортизацiя;

 

-iншi операцiйнi витрати.

 

 До фiнансових витрат вiдносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облiгацiями випущеними, за фiнансовою орендою тощо) та iншi витрати Товариства, пов'язанi iз запозиченнями (крiм фiнансових витрат, якi включаються до собiвартостi квалiфiкацiйних активiв вiдповiдно до МСФЗ.

 

Втрати вiд участi в капiталi є збитками вiд iнвестицiй в асоцiйованi, дочiрнi або спiльнi пiдприємства, якi облiковуються методом участi в капiталi.

 

Iншi витрати визнаються за методом нарахування i враховуються в перiодi їх визнання.

 

 

 

3.17 МСБО 17"Оренда"

 

Оренда класифiкується як фiнансова, якщо за умовами оренди передаються в основному всi вигоди та ризики, пов'язанi з експлуатацiєю активу i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визнання вiдповiдно до МСБО 17 "Оренда". Всi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Активи, що утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами Товариства за найменшою iз вартостей або  за справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в баланс як зобов'язання по фiнансовiй орендi з розподiленням на довгострокову та короткострокову заборгованiсть..    Дохiд вiд оренди  за угодами про операцiйну оренду (за винятком надходжень за наданi послуги, такi як страхування та технiчне обслуговування) визнається на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди, навiть коли надходження не здiйснюються за такою основою, якщо тiльки iнша систематична основа не дозволяє вiдображати в часi вигоди користувача, при застосуваннi якої вигода, отримана вiд зданого в оренду активу, зменшується. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати. Витрати за операцiйною орендою списуються на витрати поточного перiоду протягом вiдповiдного термiну оренди.

 

3.18. МСБО 24 Операцiї з пов'язаними особами

 

Визнання Товариством пов'язаною особою здiйснюється на звiтну дату.

 

Товариство приймає полiтику спiвпрацi iз пов'язаними особами без спецiального цiноутворення. Операцiї з пов'язаними особами проводяться виключно за принципом "справедливої вартостi" на пiдставi договорiв з урахуванням iнтересiв обох сторiн.

 

3.19. Подiї пiсля дати балансу

 

Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску i, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Товариства, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i, якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства на цю дату, розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї iстотнi.

 

3.20. Сегментна iнформацiя

 

Товариство в силу своїх особливостей та складеною практикою органiзацiї займається одним видом дiяльностi. У зв'язку з цим господарчо-галузевi сегменти не видiленi. Товариство займається реалiзацiєю товарiв та послуг в основному на територiї України, в зв'язку з цим географiчнi сегменти не видiляються. У разi розширення масштабiв дiяльностi Товариства та при появi нових видiв дiяльностi Товариство буде представляти фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з МСБО8.

 

Реалiзацiя продукцiї проводилась в межах України.

 

3.21. Полiтика управлiння ризиками

 

Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль в операцiйнiй дiяльностi Товариства, яке здiйснюється в ходi постiйного процесу оцiнки та визначення рiвнiв ризику, та засновано на системi внутрiшнього контролю. В ходi процесу стратегiчного планування,  керiвництво Товариства також оцiнює ризики ведення дiяльностi, такi як змiна середовища, технологiї або змiна галузi. Керiвництво Товариства розглядає та затверджує принципи управлiння кожним iз зазначених ризикiв.

 

Управлiння ризиком капiталу - Товариство управляє своїм капiталом для того, щоб забезпечити своє функцiонування на безперервнiй основi, розширення бiзнесу i, водночас, гарантувати максимальний прибуток учасникам шляхом оптимiзацiї балансу власних та залучених коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру капiталу. На основi результатiв таких переглядiв Товариство вживає заходiв для пiдтримання балансу загальної структури капiталу за рахунок залучення нового боргу або погашення iснуючої заборгованостi.

 

Основнi категорiї фiнансових iнструментiв - основними фiнансовими зобов'язаннями Товариства є торгова кредиторська заборгованiсть, iншi довгостроковi зобов'язання та поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями. Основною метою цих фiнансових iнструментiв є залучення фiнансування для операцiйної дiяльностi Товариства. Товариство має рiзнi фiнансовi активи. Такi як грошовi кошти, торгову дебiторську заборгованiсть.

 

Основними ризиками, якi виникають при використаннi фiнансових iнструментiв Товариства є ринковий ризик, кредитний ризик  та ризик лiквiдностi.

 

Кредитний ризик - являє собою ризик того, що споживач (клiєнт)  може не виконати своїх зобов'язань перед Товариством у строк, що може призвести до фiнансових збиткiв у Товариства.

 

Кредитний ризик Товариства головним чином пов'язаний з торговою дебiторською заборгованiстю. Суми подаються за  вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi, який розраховується керiвництвом Товариства на основi попереднього досвiду та оцiнки поточної економiчної ситуацiї.

 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за фiнансовими iнструментами буде коливатися, внаслiдок змiни ринкових цiн. Ринковi цiни включають в себе наступнi ризики: валютний ризик (виникає внаслiдок можливостi того, що змiни курсiв валют будуть здiйснювати негативний вплив на майбутнi грошовi потоки чи справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв), ризик змiни вiдсоткової ставки(виникає внаслiдок можливостi того, що змiни в процентних ставках негативно вплинуть на майбутнi грошовi потоки або справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв), iнший цiновий ризик.

 

Ризик лiквiдностi - представляє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi настання строкiв їхнього погашення у звичайних або непередбачених умовах. Позицiя лiквiдностi Товариства контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштiв, облiк i аналiз вимог i зобов'язань у розрiзi контрактних термiнiв погашення,  для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов'язань.

 

Розкриття iнформацiї по даним балансу станом на 31.12.17р.

 

 

 

1.ОСНОВНI ЗАСОБИ

 

Станом на 31.12.2018 р. вартiсть основних засобiв складає  25 578 тис. грн. що на 679  тис. грн.. менше у порiвняннi з минулим роком.                                                                          тис. грн.

 

Основнi засоби         рахунок          31.12.2017р.   31.12.2018р.

 

Будинки та споруди 103      16 392 16 287

 

Машини та обладнання       104      6 933   6 729

 

Транспортнi засоби  105      1 341   1 154

 

Iнструменти, прилади та iнвентар            106      298      292

 

Iншi основнi засоби 109      587      410

 

Iншi необоротнi активи      112      706      706

 

ЗАГАЛОМ:               26 257 25 578

 

Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного об'єкту основних засобiв.

 

                              тис. грн.

 

            31.12.2017р.   31.12.2018р.

 

Знос основних засобiв         24 276 23459

 

Знос iнших необоротних активiв  706      706

 

Iнвестицiйна нерухомiсть

 

Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображаються за справедливою вартiстю. (згiдно з положеннями МСФЗ 40).

 

Станом на 31.12.2018 р. iнвестицiйної нерухомостi не було.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незавершенi  капiтальнi iнвестицiї

 

В тис. грн.

 

            31.12.2017р.   31.12.2018р.

 

Незавершенi  капiтальнi iнвестицiї           167      338

 

2. Нематерiальнi активи

 

Вiдповiдно до пiдпункту "б" п. 12 МСБО № 38 "нематерiальнi активи" :

 

Актив є iдентифiкованим, якщо вiн виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб'єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов'язань.                                                                                                            Станом на 31.12.2018 р. залишкова вартiсть нематерiальних активiв становить 4 тис. грн.                    До складу нематерiальних активiв вiдноситься програмне забезпечення,  права на об'єкти промислової власностi, iншi нематерiальнi активи.                                                                                           Амортизацiя на нематерiальнi активи нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку їх корисного використання.

 

3.         Вiдстроченi податковi активи.

 

Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2018 р. складають 808 тис. грн..

 

4. Запаси

 

При використаннi запасiв у виробництвi, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх проводиться по iдентифiкованiй вартостi. МСФЗ 2.36(b),МСФЗ 1.78(c)

 

 тис. грн.

 

Складовi запасiв       31.12.2017р.   31.12.2018р.

 

Виробничi запаси     7 335   6 807

 

Незавершене виробництво 5 759   10 091

 

Готова продукцiя     4 312   2 501

 

Усього            17 406 19 399

 

                                  

 

5.  Дебiторська заборгованiсть

 

МСФЗ  .37   Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто за первiсною вартiстю, зменшеною на суму створеного резерву сумнiвних боргiв.

 

У 2018 р. резерв сумнiвних боргiв   не нараховувався.

 

Дебiторська заборгованiсть.

 

тис. грн.

 

Статтi 31.12.2017р.   31.12.2018р.

 

За виданими  авансами                  

 

З бюджетом   328      268

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть            1 715   1 337

 

В т. числе???            

 

                       

 

Усього            2 043   1 605

 

 

 

                                  

 

В складi  iнших оборотних активiв включено  ????  тис. грн.

 

            31.12.2017р.   31.12.2018р.

 

Iншi оборотнi активи          -           1034

 

 

 

6. Грошовi кошти на їх еквiваленти

 

Склад грошових коштiв та їх еквiвалентiв:                                               тис. грн.

 

Статтi 31.12.2017р.   31.12.2018р.

 

Грошовi кошти готiвка        -          

 

Грошовi кошти в банках     753      124

 

Усього            753      124

 

 

 

Звiт про рух грошових коштiв

 

        Звiт щодо руху грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про

 

основнi класи валових надходжень грошових  коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi..

 

У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та не операцiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.

 

тис. грн.

 

Стаття            За звiтний перiод      За аналогiчний перiод попереднього року

 

                       

 

1          3          4

 

I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi                     

 

Надходження вiд:                

 

  Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)      19076  32904

 

  Повернення податкiв i зборiв       64        45

 

    у тому числi податку на додану вартiсть                    

 

  Цiльового фiнансування               15

 

Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв                       

 

Надходження вiд повернення авансiв      103      83

 

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi)                      

 

Iншi надходження                4973

 

Витрачання на оплату:                   

 

  Товарiв (робiт, послуг)      15244  21206

 

  Працi            4691    4937

 

  Вiдрахувань на соцiальнi заходи 1385    1563

 

  Зобов'язань iз податкiв i зборiв    2095    2857

 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                   

 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть         1722    226

 

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв               

 

Витрачання на оплату авансiв       637      33

 

Витрачання на оплату повернення авансiв         713      114

 

Iншi витрачання       49        10161

 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi    -5437   -2851

 

 II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi                

 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi            

 

III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi                    

 

Надходження вiд:                

 

  Власного капiталу            

 

  Отримання позик   4835    3590

 

Iншi надходження               

 

Витрачання на:                    

 

  Викуп власних акцiй                   

 

  Погашення позик              

 

  Сплату дивiдендiв            

 

Витрачання на сплату вiдсоткiв               

 

Iншi платежi            

 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi      4835    3590

 

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод  -602     739

 

Залишок коштiв на початок року  753      14

 

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв                    

 

Залишок коштiв на кiнець року     151      753

 

 

 

 

 

7.   Власний капiтал

 

Компоненти власного капiталу за рiк, що закiнчився 31 грудня, складають:

 

            31.12.2017р.   31.12.2018р.

 

Зареєстрований капiтал      991      991

 

Капiтал у дооцiнках 5 394   5367

 

Додатковий капiтал             -          

 

Резервний капiтал    248      326

 

Нерозподiлений прибуток  -52 968           -52030

 

Всього            -46  335          -45 346

 

Станом на 31.12.2018 р. статутний капiтал ПАТ "ЗЗМА" складається з простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3,40 (Три) грн. 40 коп. за кожну акцiю у кiлькостi 291441(Двiстi дев'яносто одна чотириста сорок одна) штук на загальну суму - 990899,40 (Дев'ятсот дев'яносто тисяч вiсiмсот дев'яносто дев'ять тисяч)  гривень 40 коп., що вiдповiдає даним фiнансової звiтностi Товариства.

 

9. Резервний капiтал

 

Згiдно з концептуальною основою фiнансової звiтностi: "Iнколи статут або iнший закон вимагає створення резервiв у виглядi додаткового заходу захисту суб'єкта господарювання та його кредиторiв вiд впливу збиткiв. Можуть створюватися й iншi резерви, якщо нацiональний закон з оподаткування передбачає звiльнення вiд податкових зобов'язань або зменшення їх при переведеннi коштiв у такi резерви.

 

Резервний капiтал формується Товариством згiдно Статуту  шляхом вiдрахувань з чистого прибутку до досягнення 25% вiд розмiру статутного капiталу.

 

Резервний капiтал нараховано за рахунок чистого прибутку в сумi 78 тис.грн..

 

Станом на 31.12.2018р. резервний капiтал складає  326 тис. грн..

 

Резерви МСБО "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" та  МСБО19 "Виплати працiвникам"

 

Товариство зобов'язане вiдраховувати визначений вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду з метою виплати пенсiй. Єдиним зобов'язанням Товариства по вiдношенню до даного пенсiйного плану є вiдрахування певного вiдсотку зарплати до Пенсiйного фонду. Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не мало зобов'язань за додатковими пенсiйними виплатами, медичним обслуговуванням, страховими чи iншими виплатами пiсля виходу на пенсiю перед своїми спiвробiтниками чи iншими працiвниками.

 

10.Довгостроковi зобов'язання i забезпечення

 

 

 

Довгостроковi зобов'язання i забезпечення  станом на 31.12.2018р. включають фiнансову допомогу  на зворотнiй основi  в сумi 40 144 тис. грн...           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

11. Поточнi зобов'язання i забезпечення.                                                                                                    Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується).                                                                                                                                                                       Поточнi забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсацiї невикористаних вiдпусток.

 

Поточнi зобов'язання i забезпечення:

 

тис. грн.

 

Статтi 31.12.2017р.   31.12.2018р.

 

заборгованiсть за товари, послуги 15368  15351

 

Заборгованiсть за податками          346      356

 

Заборгованiсть з оплати працi       162      190

 

Заборгованiсть iз страхування       44        44

 

з одержаних авансiв 13750  14 007

 

Поточнi забезпечення          5          6

 

Усього            29 675 29 954

 

                                  

 

                                  

 

12 Доходи

 

Облiк доходiв вiд звичайної дiяльностi Товариства ведеться у вiдповiдностi до норм МСБО 18 "Дохiд" та норм МСБО №17 "Оренда".

 

Доходи вiд реалiзацiї виконаних робiт, послуг визнаються у звiтному перiодi на дату пiдписання актiв виконаних робiт, коли замовником прийнятi виконанi роботи, послуги у повному обсязi.

 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, робiт та послуг

 

Склад доходiв вiд реалiзацiї товарiв та послуг, що були отриманнi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2018 року:                   Доходи Товариства

 

            грн.     За 2018 рiк     За 2017 рiк

 

701      Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї       9 305   26894

 

702      Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 3 329   146

 

7030    Дохiд вiд реалiзацiї автопослуг      136      144

 

7031    Дохiд вiд реалiзацiї  послуг (ремонти)      320      1025

 

711      Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти                   -

 

712      Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв     293      1191

 

713      Дохiд вiд операцiйної оренди активiв      2 635   2430

 

714      Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi    32        212

 

719      Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi               

 

732      Вiдсотки одержанi              

 

746      Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi                   4

 

 Фiнансовим результатом вiд звичайної дiяльностi у звiтному перiодi є прибуток  у сумi 988 тис. грн.

 

 Реструктуризацiя дiяльностi не вiдбувалась. Доходи (витрати) вiд припинених видiв дiяльностi вiдсутнi.

 

 Дивiденди не нараховувались. Iншi виплати акцiонерам не здiйснювались.

 

13. Витрати

 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) та собiвартiсть реалiзованих товарiв.

 

Адмiнiстративнi витрати вiдображаують витрати, пов'язанi з управлiнням та обслуговуванням пiдприємства.

 

Витрати на збут - це  витрати пiдприємства, пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї (товарiв), - витрати на утримання пiдроздiлiв, що займаються збутом продукцiї (товарiв), рекламу, доставку продукцiї споживачам i т. п.

 

Iншi операцiйнi витрати вiдображують собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв, вiдрахування на створення резерву сумнiвних боргiв i суми списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi; втрати вiд знецiнення запасiв; втрати вiд операцiйних курсових рiзниць; визнанi економiчнi (фiнансовi) санкцiї; вiдрахування для забезпечення наступних операцiйних витрат, а також усi iншi витрати, що виникають в процесi операцiйної дiяльностi пiдприємства (крiм витрат, що включаються в собiвартiсть продукцiї (товарiв, робiт, послуг)). До розрахункiв приймається загальна сума iнших операцiйних витрат.

 

Фiнансовi витрати - це  витрати на проценти та iншi витрати пiдприємства, пов'язанi iз запозиченнями (крiм фiнансових витрат, якi включаються до собiвартостi квалiфiкацiйних активiв).                                                                     тис. грн.

 

            грн.     За 2018 рiк     За 2017 рiк

 

901      Собiвартiсть реалiзованої  готової продукцiї       8 747   22702

 

902      Собiвартiсть реалiзованих товарiв 1 635   431

 

9030    Собiвартiсть реалiзованих автопослуг      5          4

 

9031    Собiвартiсть реалiзованих послуг (оренда)          21        638

 

9032    Собiвартiсть реалiзованих послуг (ремонти)       816      503

 

910      Загальновиробничi витрати           4321    4244

 

911      Витрати з поточного ремонту        240      364

 

92        Адмiнiстративнi витрати    3166    3139

 

93        Витрати на збут        150      228

 

942      Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти                    28

 

943      Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв   2          14

 

944      Сумнiвнi та безнадiйнi борги         3         

 

945      Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi              304

 

946      Витрати операцiйної дiяльностi для НУ   968      1182

 

948      Визнанi штрафи, пенi, неустойки  490      839

 

949      Iншi витрати операцiйної дiяльностi        135      898

 

951      Вiдсотки за кредит              

 

952      Iншi фiнансовi витрати                  

 

976      Списання необоротних активiв                 1

 

977      Iншi витрати звичайної дiяльностi                        -

 

14. Податок на прибуток

 

До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок на прибуток. Вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi Звiту про сукупний дохiд (збиток), окрiм випадкiв, коли вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) вiдображається у капiталi.

 

 Податок на прибуток не нараховано у зв'язку з фiнансовий результат до оподаткування зменшується: на суму вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням пункту 3 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу.

 

Вiдстроченi податковi зобов'язання у 2018 роцi вiдсутнi.

 

15.  Чистий фiнансовий результат.

 

 

 

Непокритий збиток збiльшився (зменшився) на 988 тис.грн. за рахунок прибутку поточного року..

 

Станом на 31.12.2018р. непокритий збиток складає 52 030 тис.грн.

 

                                                

 

      16.Непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи  Товариства.

 

 

 

Непередбаченi зобов'язання та  непередбаченi активи у Товариства на 31.12.2018 р. вiдсутнi.

 

 

 

 17. Подiї пiсля дати балансу

 

Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i якi впливають на фiнансову звiтнiсть товариства у пiдприємства вiдсутнi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Аналiз впливу внесених коригувань на вартiсть власного капiталу i фiнансового результату в 2018 р.                                                                                                                                                     

 

                                                  тис. грн.

 

            Зареєстрований капiтал      Капiтал у дооцiнках Додатковий  капiтал            Резервний капiтал            Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)            Разом

 

 

 

Залишок на початок року   991      5394    -           248      -52968 -46335

 

Коригування:                                                                     

 

Змiна облiкової полiтики                                                              

 

Виправлення помилок                                                                  

 

Iншi змiни                                                               

 

Скоригований залишок на початок року 991      5394    -           248      -52968 -46335

 

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод                                                      988      988

 

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв                                                             

 

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв                                                                  

 

Накопиченi курсовi рiзницi                                                                     

 

Iнший сукупний дохiд                                                                  

 

Розподiл прибутку:                                                            

 

Виплати власникам (дивiденди)                                                             

 

Спрямування прибутку до статутного капiталу                                     78                    78

 

Вiдрахування до резервного капiталу                                                                

 

Внески учасникiв:                                                             

 

Внески до капiталу                                                            

 

Погашення заборгованостi з капiталу                                                                

 

Вилучення капiталу:                                                                     

 

Викуп акцiй (часток)                                                                     

 

Перепродаж викуплених акцiй (часток)                                                            

 

Анулювання викуплених акцiй (часток)                                                           

 

Вилучення частки в капiталi                                                                    

 

Зменшення номiнальної вартостi акцiй                                                              

 

Iншi змiни в капiталi                       -27                              28       

 

Разом змiни в капiталi                     - 27                 78        938      989

 

Залишок на кiнець року      991      5 367   -           326      -52 030           -45 346

 

 

 

19. Розкриття iнформацiї: операцiї з пов'язаними особами

 

Пов'язаними особами у Товариствi є :

 

Виконавчий орган товариства: Генеральний директор - Горобець Ю.В.

 

Головний бухгалтер товариства - Степаненко М.О.

 

Голова наглядової ради - Тимченко В.М.

 

Данi посадовi особи безпосередньо впливають на господарську дiяльнiсть, ПАТ"ЗЗМА"  визначаючи умови такої дiяльностi.

 

Операцiї з пов'язаними особами у 2018 р.:

 

Протягом звiтного перiоду управлiнському персоналу Товариства нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi додатковi виплати керiвництву Товариства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались. Загальна сума виплат управлiнському персоналу за 2018 рiк склала 1 820 тис. грн.  (Секретар, генеральний директор, директор комерцiйний, юрисконсульт, адмiнiстратор системи, iнженер з охорони працi, головний економiст, директор виконавчий).

 

       Iнформацiя щодо розмiру виплачених винагород:

 

У 2018 р. пов'язаним особам винагород  та iнших доплат до заробiтної плати не було.

 

 

 

20. Розкриття iнформацiї за сегментами:

 

МСФЗ 8.27(a);   МСФЗ 8.27(Ь) Товариство  здiйснює монiторинг операцiйних  результатiв дiяльностi кожної зi бiзнес-одиниць окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл ресурсiв i оцiнки результатiв їх дiяльностi. Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi прибуткiв або збиткiв . Цiни  за операцiями мiж операцiйними сегментами встановлюються на комерцiйнiй основi, аналогiчно операцiям з третiми сторонами.

 

21. Припущення про функцiонування Товариства в найближчому майбутньому

 

На дату затвердження звiтностi  ПАТ"ЗЗМА"  функцiонує в нестабiльному середовищi. Несприятливими подiями пiсля дати балансу до дати затвердження фiнансової звiтностi Товариства   є нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiя в Українi, що призвело до знецiнення нацiональної валюти, подорожчання матерiалiв, робiт та послуг, зниження платоспроможностi фiзичних i юридичних осiб тощо. При складаннi фiнансової звiтностi Товариство враховує подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати та вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО  10.    Коригуючi подiї свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду, не коригуючi - свiдчать про умови, що виникли пiсля закiнчення звiтного перiоду.

 

Але на цю дату неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд пiдприємства, стабiльнiсть i структуру її операцiй iз споживачами послуг.

 

Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби Товариство  було  неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, i якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомими i зможуть бути оцiненi.                                                                                                                                            

 

22. Затвердження фiнансового звiту

 

  Фiнансовi звiти затвердженi та допущенi до публiкацiї  генеральним директором Товариства :  

 

 28 березня  2019 р.

 

 

 

Генеральний директор                                                                               Горобець Ю.В.                                         

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                   Степаненко М.О

 

 

 

XV. Відомості про аудиторський звіт

1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ АФ "РЕСУРС-АУДИТ"

2

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)

23647230

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

49010, мiсто Днiпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, к. 415

4

Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

3733

5

Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

номер: 322/4, дата: 25.02.2016

6

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

з 01.01.2018 по 31.12.2018

7

Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

02 - із застереженням

8

Пояснювальний параграф (за наявності)

Думка iз застереженням

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"  (код ЄДРПОУ 01128481, мiсцезнаходження: 49051, м. Днiпро,  вул. Днiпросталiвська, буд. 3, дата державної реєстрацiї:  21.02.1997 р.), що додається, яка складається з балансу (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018 р.  та вiдповiдних звiтiв:  звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) та  звiту про власний капiтал за 2018 рiк, а також зi стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики  та примiток.

 

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Основа для висловлення думки iз застереженням", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ  "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"  на 31 грудня 2018 р. та її фiнансовi результати i рух грошових потокiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi зi змiнами та доповненнями.

 

 

9

Номер та дата договору на проведення аудиту

номер: 26/03, дата: 26.03.2019

10

Дата початку та дата закінчення аудиту

дата початку: 27.03.2019, дата закінчення: 25.04.2019

11

Дата аудиторського звіту

25.04.2019

12

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

20 000,00

13

Текст аудиторського звіту

 

Основа для думки iз застереженням

 

Управлiнським персоналом не отриманi вiдповiдi на запити вiд контрагентiв сторони  по розрахункам з iншими дебiторами на суму 873 тис. грн,  що  впливає на суму дебiторської заборгованостi Товариства за 2018 рiк. Аудитором не отриманi достатнi  докази по пiдтвердженню залишкiв по розрахункам з дебiторами в зв'язку з не  проведенням актiв  звiрок та отриманням вiдповiдей вiд контрагентiв на  суму 873  тис. грн.,  що  може вплинути на зменшення чистого прибутку Товариства за 2018 рiк.

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.

 

Ми є незалежними по вiдношенню до ПАТ "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" згiдно з етичними вимогами, застосовними в Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, виданих Радою з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

 

Управлiнський персонал ПАТ "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"  несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi  та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї

 

Вiдповiдальнiсть аудитора

 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:

 

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки . Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски ,неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

 

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю ;

 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

 

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдного розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;

 

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

 

Ключовi питання аудиту

 

Ключовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому окремi питання не вплинули на висловлену думку аудитора.

 

Чому ми рахуємо, що це є важливими ключовими питаннями пiд час нашого аудиту       Що було зроблено протягом аудиту та результати аудиторських процедур

 

1.Питання безперервностi дiяльностi

 

            Ми провели аудиторськi процедури по визнанню безперервної дiяльностi товариства. Аудитор вважає доречним отриманi особливi письмовi запевнення,  для пiдтвердження аудиторських доказiв, отриманих стосовно планiв управлiнського персоналу щодо майбутнiх заходiв у зв'язку з оцiнкою безперервностi дiяльностi та здiйсненностi цих планiв, та вони розкритi  в примiтках до фiнансової звiтностi .

 

2.Облiк та оцiнка iншої поточної дебiторської заборгованостi

 

            Товариство здiйснює контроль лiквiдностi для забезпечення своєчасного погашення своїх зобов'язань. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю, прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.                        Здiйснюється регулярний монiторинг непогашеної дебiторської заборгованостi.

 

Ми провели аналiз застосовуваних керiвництвом Товариства облiкової полiтики, припущень i професiйних суджень, включаючи критичну оцiнку iнформацiї, використовуваної управлiнським персоналом для оцiнки iншої поточної дебiторської заборгованостi. Та це описано в примiтках до фiнансової звiтностi .

 

3. Залучення коштiв, у тому числi вiд фiзичних та юридичних осiб.

 

            Ми провели аналiтичнi процедури по залученню коштiв, у тому числi вiд фiзичних та юридичних осiб. Дiяльнiсть проводиться тiльки за рахунок власних коштiв. 

 

4. Оцiнка активiв за справедливою вартiстю. Знецiнення активiв.     Ми провели аналiтичнi процедури по визначенню справедливої вартостi активiв. Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду. Активи Товариства вiдображенi  за справедливою вартiстю що дорiвнює вартостi при придбаннi активiв. Знецiнення активiв не встановлено.

 

Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.

 

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi. Розкрито в примiтках п.7

 

5. Операцiї з пов'язаними особами            До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: Генеральний директор, головний бухгалтер та засновники Товариства. Протягом звiтного перiоду управлiнському персоналу Товариства нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi додатковi виплати керiвництву Товариства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались. Розкритi  в примiтках до фiнансової звiтностi в п. 27

 

6. Наявнiсть судових позивiв, що суттєво впливають на дiяльнiсть Товариства       Ми провели аудиторськi процедури по аналiзу судових позивiв. Протягом 2018 року у провадженнi судiв позовiв не було.

 

7.Ми провели аудиторськi процедури по аналiзу фiнансового стану Товариства вiдповiдно до засад, щодо подiй пiсля дати балансу       Подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань Товариства. Подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства вiдсутнi, що розкрито в примiтках.

 

 

 

Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги

 

Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено з урахуванням запровадження мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та складання аудиторських висновкiв (звiтiв), якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї товариствами.

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

 

Щодо iнформацiї, перевiрка та висловлення думки щодо якої обумовлено другим абзацем пункту 9) частини 3 статтi 40-1, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 №3480-IV в редакцiї вiд 01.01.2019 (надалi по тексту - Закон):

 

Пiд час аудиту нами перевiрено Звiт про корпоративне управлiння, який Товариство буде подавати у складi Звiту керiвництва рiчної регулярної iнформацiї емiтента.

 

Ми висловлюємо думку щодо iнформацiї яка включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб.

 

На нашу думку, вищезазначена iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам корпоративного управлiння", якi затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014  № 955.

 

Нами перевiрена також iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння (крiм вищезазначеної),

 

що стосується посилання на власний кодекс корпоративного управлiння Товариства (або iнший); практику корпоративного управлiння, причини вiдхилення  вiд положень кодексу корпоративного управлiння (або незастосування деяких його положень); iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв, загальний опис прийнятих на них рiшень; персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi), їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

 

Суттєвих невiдповiдностей мiж перевiреною нами iншою iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння та iнформацiєю зазначеною у пунктах 1-4 частини 3  статтi  40-1 Закону не виявлено.

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Голова правлiння Горобець Юрiй Вiкторович, заявляю, що, наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.