Ukrainian
English
French
German
Russian
78f17f5b0e7665bc5081179c5ee693c9.jpg
9c8245723ccf0688a0ac1a1cd24b39d2.jpg

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАВОД СРЕДСТВ

МЕХАНИЗАЦИИ АЭРОПОРТОВ

Понедельник, 22 Июль 2013 12:22

Повiдомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
49051, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, 3.

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ" повідомляє Вас, що 19 квітня 2012 року о 15.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 3 у залі засідань ПАТ „ЗЗМА” відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 19 квітня 2012 року з 14.20 год. до 14.50 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 3 у залі засідань ПАТ „ЗЗМА”.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 12.04.2012 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 18 квітня 2012 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 7.30 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 11.15 год. до 11.45 год.) за адресою: 49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 3, кімната 212, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – начальник планово-економічного відділу Колесникова Віра Іванівна.
19 квітня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
 3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
 4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
 8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства.
 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
 10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 11. Прийняття рішення про затвердження вчинених значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
 12. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 19 квітня 2012 року по 19 квітня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ “ЗЗМА” (тис. грн.)

Найменування показника 2011 рік 2010 рік
Усього активів 70136 61786
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 6641 5461
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 22620 24245
Сумарна дебіторська заборгованість 38067 28801
Грошові кошти та їх еквіваленти 79 280
Нерозподілений прибуток -23287 -18642
Власний капітал -16024 -11379
Статутний капітал 991 991
Довгострокові зобов'язання 30736 17385
Поточні зобов'язання 55424 55785
Чистий прибуток (збиток) -4630 -4503
Середньорічна кількість акцій (шт.) 291441 291441
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 219 219

Додаткова інформація і довідки за телефоном: (0562) 36-70-96

Правління Товариства