Ukrainian
English
French
German
Russian
78f17f5b0e7665bc5081179c5ee693c9.jpg
9c8245723ccf0688a0ac1a1cd24b39d2.jpg

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАВОД СРЕДСТВ

МЕХАНИЗАЦИИ АЭРОПОРТОВ

Среда, 08 Январь 2014 16:27

Повiдомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 25 квітня 2013 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

49051, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, 3.

 

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ" повідомляє Вас, що 25 квітня 2013 року о 15.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 3  у залі засідань ПАТ „ЗЗМА” відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 25 квітня 2013 року з14.20 год. до 14.50 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 3 у залі засідань ПАТ „ЗЗМА”.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.04.2013 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24 квітня 2013 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 7.30 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 11.15 год. до 11.45 год.) за адресою: 49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 3, кімната 212, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – начальник планово-економічного відділу Колесникова Віра Іванівна.      

25 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1.       Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2.       Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

3.       Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

4.       Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

5.       Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6.       Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

7.       Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

8.       Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства.

9.       Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.

10.    Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

11.    Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 25 квітня 2013 року по 25 квітня 2014 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ “ЗЗМА” (тис. грн.)

 

Найменування показника

2012 рік

2011 рік

Усього активів  

98265

70136

Основні засоби  та інвестиційна нерухомість

7104

6641

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

25573

22620

Сумарна дебіторська заборгованість  

59763

38067

Грошові кошти та їх еквіваленти 

104

79

Нерозподілений прибуток 

-32917

-23287

Власний капітал 

-25654

-16024

Статутний капітал 

991

991

Довгострокові зобов'язання 

68518

30736

Поточні зобов'язання 

55401

55424

Чистий прибуток (збиток) 

-9630

-4630

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

291441

291441

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

242

219

 

 

Додаткова інформація і довідки за телефоном: (0562) 36-70-96

 

            Правління Товариства