Ukrainian
English
French
German
Russian
78f17f5b0e7665bc5081179c5ee693c9.jpg
9c8245723ccf0688a0ac1a1cd24b39d2.jpg

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАВОД СРЕДСТВ

МЕХАНИЗАЦИИ АЭРОПОРТОВ

Понедельник, 17 Март 2014 09:53

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 25.04.2014 року

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

49051, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, 3.

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ" повідомляє Вас, що 25 квітня 2014 року о 15.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 3  у залі засідань ПАТ „ЗЗМА” відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 25 квітня 2014 року з 14.20 год. до 14.50 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 3 у залі засідань ПАТ „ЗЗМА”.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 21.04.2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24 квітня 2014 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 7.30 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 11.15 год. до 11.45 год.) за адресою: 49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 3, кімната 212, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – начальник планово-економічного відділу Колесникова Віра Іванівна.        

25 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний загальних зборів акціонерів):

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
 3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
 4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
 8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства.
 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
 10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 25 квітня 2014 року по 24 квітня 2015 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
 11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 14. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ “ЗЗМА” (тис. грн.)

 

Найменування показника

2013 рік

2012 рік

Усього активів  

59015

71763

Основні засоби  та інвестиційна нерухомість

8319

7157

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

24513

25473

Сумарна дебіторська заборгованість  

25744

39029

Грошові кошти та їх еквіваленти 

439

104

Нерозподілений прибуток 

-38247

-29544

Власний капітал 

-31179

-22281

Статутний капітал 

991

991

Довгострокові зобов'язання 

66094

64901

Поточні зобов'язання 

24100

29143

Чистий прибуток (збиток) 

-8898

-9659

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

291441

291441

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

233

242

 

 

Додаткова інформація і довідки за телефоном: (0562) 36-70-96

 

            Правління Товариства