Ukrainian
English
French
German
Russian
78f17f5b0e7665bc5081179c5ee693c9.jpg
9c8245723ccf0688a0ac1a1cd24b39d2.jpg

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАВОД СРЕДСТВ

МЕХАНИЗАЦИИ АЭРОПОРТОВ

Пятница, 28 Декабрь 2018 09:49

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 29.01.2019 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ"

Місцезнаходження товариства:

49051, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Винокурова, буд. 3

 

Шановні акціонери!

 

29 січня 2019 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Винокурова, буд. 3  у залі засідань ПАТ „ЗЗМА”, відбудуться загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" (надалі ПАТ "ЗЗМА" або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться      19 грудня 2018 року з 10.30 год. до 10.55 год. за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Винокурова, буд. 3 у залі засідань ПАТ „ЗЗМА”.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 23.01.2019 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

 

Проект порядку денного загальних зборів:

 

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
 3. Обрання головуючого на загальних зборах акціонерного товариства.
 4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерного товариства.
 5. Розгляд звітів Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014, 2015, 2016 та 2017 роках та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 6. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014, 2015, 2016 та 2017 роках та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014, 2015, 2016 та 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства.
 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
 9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
 11. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
 12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
 13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
 14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
 15. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
 16. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
 17. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 18. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
 19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 20. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 21. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
 22. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 23. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 24. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
 25. Обрання Виконавчого органу Товариства.
 26. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради в період з 24.04.2015 р. до 29.01.2019 р. (включно).
 27. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені в період з 24.04.2015 р. до 29.01.2019 р. (включно).
 28. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

Проекти рішень з переліку питань проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

-    Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію з числа працівників Товариства.

-    Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Дурнєва Людмила Костянтинівна;

- Секретар Лічильної комісії – Гопайца Вікторія Анатоліївна;

- Член Лічильної комісії – Папенко Марина Олегівна.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.

-    Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

-   час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

-   час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

-   час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

-   особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.

-   усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

-   голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

-   бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування),  виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

-   обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

-   бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

-   в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

-   бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

-   бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

-   допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

-   у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається   простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які зареєструвалися  для  участі  в  загальних  зборах.

-   загальні  збори  під  час  їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про  зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

-   з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3. Обрання головуючого на загальних зборах акціонерного товариства.

-    Обрати пана Тимченко Вячеслава Миколайовича головуючим на загальних зборах акціонерів та надати йому для цього всі відповідні повноваження.

4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерного товариства.

-    Обрати пана Заліська Володимира Володимировича Секретарем на загальних зборах Товариства та надати йому для цього всі відповідні повноваження.

5. Розгляд звітів Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014, 2015, 2016 та 2017 роках та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

-    Прийняти до відома звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 - 2017 роках. За наслідками розгляду звітів Правління Товариства визнати роботу Правління в 2014 - 2017 роках задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

-    Діяльність Правління Товариства в 2014 - 2017 роках схвалити.

6. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014, 2015, 2016 та 2017 роках та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

-    Прийняти до відома звіти Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 - 2017 роках. За наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства визнати роботу Наглядової ради в 2014 - 2017 роках задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

-    Діяльність Наглядової ради Товариства в 2014 - 2017 роках схвалити.

7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014, 2015, 2016 та 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства.

-    Прийняти до відома висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014, 2015, 2016 та 2017 роках. За наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії Товариства визнати роботу Ревізійної комісії в 2014, 2015, 2016 та 2017 роках задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

-    Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2014, 2015, 2016 та 2017 роках схвалити.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

-    Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2014 рік.

9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

-    Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2015 рік.

10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

-    Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.

11. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

-    Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.

12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.

-    Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2014 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі – 7 282 тис.грн.

-    Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

-    Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2014 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.

-    Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2015 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі – 4 587 тис.грн.

-    Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

-    Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.

14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

-    Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі – 3 798 тис.грн.

-    Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

-    Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

15. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.

-    Затвердити чистий прибуток у сумі 518 тис.грн., отриманий Товариством у 2017 році.

-    Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році:

-   частину чистого прибутку у сумі 518 тис.грн. відрахувати на поповнення резервного капіталу Товариства, для формування резервного капіталу на рівні 15% від статутного капіталу, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

-    Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

16. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

-    Змінити тип та найменування Товариства з  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ".

17. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

-    Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:

зміною типу на найменування Товариства;

скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія";

приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України.

-    Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 29.01.2019 р.

-    Доручити Виконавчому органу (Дирекції) Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 29.01.2019 р.

18. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.

-    Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства:

Положення про Загальні збори;

Положення про Наглядову раду;

Положення про Дирекцію;

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 29.01.2019 р.

-    З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 29.01.2019 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства.

-    Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 29.01.2019 р.

19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

-    Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

-    Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

20. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

21. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.

* Обрання Голови Наглядової ради Товариства здійснюється з числа обраних шляхом кумулятивного голосування кандидатів, запропонованих акціонерами.

22. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

-    Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

-    Уповноважити Виконавчий орган (Генерального Директора) Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

-    Встановити виконання обов'язків Головою та членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

23. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

-    Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

-    Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

24. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

-    Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства.

-    Повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

25. Обрання Виконавчого органу Товариства.

-   Обрати Виконавчий орган (Дирекцію) Товариства:

ПІБ

Посада

1

Горобець Юрій Вікторович

Генеральний Директор Товариства

2

Пайос Юлія Віталіївна

член Дирекції Товариства

3

Журавель Тетяна Петрівна

член Дирекції Товариства

-   Повноваження новообраного складу Виконавчого органу (Дирекції) Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів Товариства 29.01.2019 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

26. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради в період з 24.04.2015 р. до 29.01.2019 р. (включно).

-   Затвердити (схвалити, погодити) всі вчинені Наглядовою радою Товариства значні правочини в період з 24.04.2015 р. до 29.01.2019 р. (включно).

27. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені в період з 24.04.2015 р. до 29.01.2019 р. (включно).

-   Затвердити (схвалити, погодити) всі дії, правочини та документи, які були здійснені, оформлені та підписані Виконавчим органом (Правлінням) Товариства в період з 24.04.2015 р. до 29.01.2019 р. (включно).

28. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

-    Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів  гривень 00 копійок);

- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів  гривень 00 копійок);

- правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів   гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб’єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів  гривень 00 копійок);

- інші правочини, для забезпечення поточної господарської діяльності Товариства (в тому числі, але не виключно – договори купівлі-продажу, поставки, підряду, зберігання, надання послуг та інші) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок).

або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

-    Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

-    Уповноважити Виконавчий орган Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.

-    Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://www.zavodsma.com.ua 

 

Інформація про кількість акцій:

            Станом на 10.12.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 291 441 (двісті дев’яносто одна тисяча чотириста сорок одна) штука простих іменних акцій.

Станом на 10.12.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 211 456 двісті одинадцять тисяч чотириста п’ятдесят шість) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28.01.2019 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 7.30 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 11.15 год. до 11.45 год.) за адресою: 49051, Україна, м. Дніпро, вул. Винокурова, буд. 3, кімната 212, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління ПАТ "ЗЗМА" Горобець Юрій Вікторович. Контактна особа для ознайомлення з матеріалами зборів юрисконсульт Пайос Юлія Віталіївна.

Телефони для довідок: (0562) 36-70-60, 35-38-60.

29.01.2019 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного Правління.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльності ПАТ "ЗЗМА" (тис. грн.)

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 2826 від 03.12.2013 р. НКЦПФР

"Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів")

Найменування показника

2017 рік

2016 рік

2015 рік

2014 рік

2013 рік

Усього активів

22465

39405

41468

60671

59015

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1275

2223

4379

5890

7808

Запаси

17406

20211

18074

17583

24513

Сумарна дебіторська заборгованість

2043

15709

17505

35958

25744

Грошові кошти та їх еквіваленти

753

14

320

255

439

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-52968

-53486

-49933

-45518

-38247

Власний капітал

-46335

-46854

-43056

-38461

-31179

Зареєстрований (статутний) капітал

991

991

991

991

991

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

39125

35535

49435

63481

66094

Поточні зобов'язання і забезпечення

29675

50724

35089

35651

24100

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

518

-3798

-4587

-7282

-8898

Середньорічна кількість акцій (шт.)

291441

291441

291441

291441

291441

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

1.77738

-13.03180

-15.73903

-24.98619

-30.53105

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАТ "ЗЗМА"

 

 Повідомлення про проведення річних ЗЗА Товариства опубліковано в бюлетні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 249 від 28.12.2018р.